Rozważania nad procesem stanowienia prawa w Polsce i Chinach na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozważania nad procesem stanowienia prawa w Polsce i Chinach na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia

Abstrakt

Niniejsza monografia jest zbiorem rozdziałów poświęconych zarówno historii prawa polskiego, jak i prawa chińskiego. Zakreślone w ten sposób szerokie pole badawcze umożliwiło tym samym zróżnicowany przegląd rozważań nad procesem stanowienia prawa w Polsce i Chinach na przestrzeni wielu wieków. Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów jest odzwierciedleniem prowadzonych badań oraz zainteresowań naukowych poszczególnych autorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Rzadko spotykane połączenie w jednej monografii naukowej wątków dotyczących historii prawa polskiego i chińskiego pozwoliło na zebranie w jednym miejscu wielu ciekawych i szerzej nieporuszanych wątków, a w przypadku części poświęconej historii prawa chińskiego, pozwoliło również zmierzyć się z wieloma mitami i nieścisłościami, które na przestrzeni wielu lat zakorzeniły się mocno w nauce polskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This book is a collection of chapters devoted to both the history of Polish law and Chinese law. The wide research field thus marked out enabled a diverse overview of the reflection on the lawmaking process in Poland and China over many centuries. The thematic scope of individual chapters reflects the research and scientific interests of individual authors from the Jagiellonian University in Kraków and the University of Silesia in Katowice.

A rare combination of threads on the history of Polish and Chinese law in one book allowed to gather in one place many interesting and broadly untouched threads, and in the case of the part devoted to the history of Chinese law, it also allowed to deal with many myths and inaccuracies that over the years took root firmly in the Polish science scene.

Cytuj jako

Autor (1)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Rok wydania:
2020
Bibliografia: test
 1. Problem uznania Żydów za osobny stan jest w piśmiennictwie nierozstrzygnięty. Odmienne stanowiska zawarte są w: S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004, s. 106; oraz A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony, Warszawa 1994, s. 29. otwiera się w nowej karcie
 2. J. Moorhead, Theoderic in Italy, Oxford-Clarendon 1992, s. 75-77. otwiera się w nowej karcie
 3. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa. Warszawa 2015, s. 44.
 4. K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004, s. 50-52.
 5. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, Tom I (966- 1795), Warszawa 2010, s. 46-52. otwiera się w nowej karcie
 6. W. Szafrański, Projekt «ad codicem iudiciarium» Wojciecha Prus Olszowskiego, Poznań 2008, s. 80. otwiera się w nowej karcie
 7. W. P. Olszowski, op. cit., § XLII, punkt 5. otwiera się w nowej karcie
 8. Ibidem, § XLVI, pkt 24. otwiera się w nowej karcie
 9. Ibidem, § XLIII. otwiera się w nowej karcie
 10. Ibidem, § XLIII, pkt 11. otwiera się w nowej karcie
 11. Idem, Kary majątkowe…, s. 93.
 12. Ibidem, s. 93-94. otwiera się w nowej karcie
 13. M. Affek, op. cit., s. 124. otwiera się w nowej karcie
 14. T. Maciejewski, Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku, Wrocław 1984, s. 5.
 15. Ibidem, s. 129-130. otwiera się w nowej karcie
 16. Ibidem, s. 125. otwiera się w nowej karcie
 17. L. Jastrzębski, Ochrona prawna przyrody…, s. 10.
 18. Idem, Prawne zagadnienia ochrony przyrody…, s. 9.
 19. W. Szafer, Dzieje ochrony przyrody…, s.15.
 20. E. Symonides, Ochrona przyrody, Warszawa 2007, s. 74.
 21. A. Wodziczko, Na straży przyrody…, s. 8-11.
 22. P. Chmielewski, Koncepcje konserwatorskie w historii ochrony przyrody w Polsce do roku 1939, "Inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska" 2012, nr 4, s. 22.
 23. S. Kossak, Saga Puszczy Białowieskiej, Warszawa 2001, s. 229.
 24. B. Dyakowski, O dawnych łowach i dawnej zwierzynie, Warszawa 1925 s. 23.
 25. E. Więcko, Historia rozwoju ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce, w: Kształtowanie krajobrazu a ochrona przyrody, red. K. Buchwald, W. Engelhardt, Warszawa 1975, s. 62.
 26. Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, 1869, poz. 26. otwiera się w nowej karcie
 27. L. Jastrzębski, Ochrona prawna przyrody…, s. 11.
 28. W. Szafer, Dzieje ochrony przyrody…, s.18.
 29. Dekret Rady Regencyjnej z dnia 8 XI 1918 roku o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz.U. 1918 nr 16 poz. 36). otwiera się w nowej karcie
 30. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 IX 1919 roku o ochronie niektórych zabytków przyrody (M.P. 1919 r. poz. 208). otwiera się w nowej karcie
 31. PAN i PAU Kr, PROP, PROP-365, brak paginacji. otwiera się w nowej karcie
 32. Ustawa z dnia 7 IV 1949 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180). otwiera się w nowej karcie
 33. L. Jastrzębski, Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Warszawa 1980, s. 28.
 34. J. J. Nowak, Prawo i organizacja ochrony przyrody w Polsce, Warszawa 1967, s. 7.
 35. K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz., Zakamycze 2005, s. 11.
 36. M. Górski, Prawo ochrony…, s. 5.
 37. Jastrzębski L., Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Warszawa 1980.
 38. Kossak S., Saga Puszczy Białowieskiej, Warszawa 2001.
 39. Nowak J. J., Prawo i organizacja ochrony przyrody w Polsce, Warszawa 1967.
 40. Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.
 41. Pamiętnik XIX Zjazdu Państwowej Rady Ochrony Przyrody, "Państwowa Rada Ochrony Przyrody" 1945, nr 56.
 42. Pawlikowski J. G., Przyroda, w: Encyklopedja podręczna prawa publicznego, t. II, red. Z. Cybichowski, Warszawa.
 43. Pawlikowski J. G., Rozbudowa prawnych podstaw ochrony przy- rody w Polsce, "Ochrona Przyrody" 1934, R. 14.
 44. Radecki W., Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006. otwiera się w nowej karcie
 45. Radecki W., Zarys historii prawnej ochrony przyrody w Polsce, w: Prawne formy ochrony przyrody, red. J. Sommer, Warszawa 1990.
 46. Symonides E., Ochrona przyrody, Warszawa 2007.
 47. Szafer W., Dzieje ochrony przyrody w Polsce i w innych kra- jach, [w:] Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, red. W. Szafer, Warszawa 1976.
 48. Szafer W., Zarys historii ochrony przyrody w Polsce, w: Ochrona przyrody i jej zasobów. Problemy i metody, t. 1, red. W. Szafer, Kraków 1965.
 49. Szczęsny T., Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa 1975.
 50. Zob. W. He ,运送正义的方式 [The way of disturbing justice], Shanghai 2002. otwiera się w nowej karcie
 51. K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, Warszawa 2009. otwiera się w nowej karcie
 52. J. Siewierski, Azjatycki model rozwoju na przykładzie Chin i Japonii, [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, red. K. Górak- Sosnowska, J. Jurewicz, Łódź 2010. s. 275.
 53. N. Jiang, Y. Fu, Reasons for Harsh Punishments in China, "Journal of Civil & Legal Sciences" 2018, vol. 7 issue 2, s. 244, DOI: 10.4172/2169-0170.1000244 [dostęp 16.02.2020]. otwiera się w nowej karcie
 54. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 55. R. Heuser, Frühzeitliche Rechtsordnungen in China, "Zeitschrift für Chinesisches Recht" 2008, Bd. 15 Nr. 4, s. 283.
 56. Ch. Zhang, 秦汉问题研究 [Research on the Qin and Han dynasties], Beijing 1995, s. 141-142. otwiera się w nowej karcie
 57. M. E. Lewis, The Early Chinese Empires: Qin and Han, Cambridge 2007, s.242.
 58. K. W. Simon, op. cit., s. 35. otwiera się w nowej karcie
 59. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 60. Li Z. (里赞), "Xingmin zhifen yu zhongqing xigu: qingdai fa yanjiu zhong de fa ji anjian fenlei wenti 刑民之分与重情细故: 清代法研 究中的法及案件分类问题 [Distinction between Criminal and Civil Litigation and between Serious and Trivial Cases: Law and Litigation Classification in Qing Legal Study]," Xi'nan minzu daxue xuebao 西南 民族大学 学报 [Journal of the Southwest University of Nationalities]" issue 208, no. 12 (Dec. 2008), s. 194-97.
 61. J. Deng, Classifications of Litigation and Implications for Qing Judicial Practice, w: Chinese Law Knowledge, Practice, and Transformation, 1530s to 1950s, red. L. Chen, M. Zelin, Leiden, Boston 2015, s. 24. otwiera się w nowej karcie
 62. Li Z., "Zhongguo falüshi yanjiu de fangfa, cailiao he xijie 中国法 律史研究的 方法、材料和细节 [Methods, Materials, and Details in the Study of Chinese Legal History], "Jindaifa pinglun 近代法评论 [Modern Law Review]" 2009, no. 2, s. 184-85. otwiera się w nowej karcie
 63. He W., 运送正义的方式 [The way of disturbing justice], Shanghai 2002. otwiera się w nowej karcie
 64. R. Heuser, Frühzeitliche Rechtsordnungen in China, "Zeitschrift für Chinesisches Recht" 2008, Bd. 15 Nr. 4.
 65. Philip C.C. Huang, Chinese Civil Justice in China. Representa- tion and Practice in the Qing, Stanford 1996. otwiera się w nowej karcie
 66. Huang P.C.C., Chinese Civil Justice, Past and Present, Plym- outh 2010.
 67. Jaing N., Fu Y., Reasons for Harsh Punishments in China, "Jour- nal of Civil & Legal Sciences" 2018, vol. 7 issue 2, [online] DOI: 10.4172/2169-0170.1000244 [dostęp 16.02.2020]. otwiera się w nowej karcie
 68. Kisiel O., Projekt kodeksu cywilnego wielkiej dynastii Qing (1907-
 69. jako pierwsza w historii próba kodyfikacji prawa cywilnego w Chinach, "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 2018, nr. 15(1). otwiera się w nowej karcie
 70. Kość A., Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998.
 71. Lebedowicz G., Szpotakowski I., Wiśniewski B., Zarys chińskie- go prawa cywilnego w dobie kodyfikacji, Toruń 2019.
 72. Lewis M. E., The Early Chinese Empires: Qin and Han, Cam- bridge 2007.
 73. Li Z. (里赞), Xingmin zhifen yu zhongqing xigu: qingdai fa yanjiu zhong de fa ji anjian fenlei wenti 刑民之分与重情细 故: 清代法研究中的法及案件分类问题 [Distinction be- tween Criminal and Civil Litigation and between Serious and Trivial Cases: Law and Litigation Classification in Qing Legal Study], "Xi'nan minzu daxue xuebao 西南民族大学 学报
 74. [Journal of the Southwest University of Nationalities]" 2008 issue. 208, no. 12. otwiera się w nowej karcie
 75. Li Z., Zhongguo falüshi yanjiu de fangfa, cailiao he xijie 中国法 律史研究的 方法、材料和细节 [Methods, Materials, and Details in the Study of Chinese Legal History],"Jindaifa pin- glun 近代法评论 [Modern Law Review]" 2009, no. 2. otwiera się w nowej karcie
 76. Łagiewska M., Łukasiewicz J. M., Chińskie prawo rodzinne. Za- gadnienia wybrane, Toruń 2020.
 77. Siewierski J., Azjatycki model rozwoju na przykładzie Chin i Ja- ponii, w: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, red. K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz, Łódź 2010.
 78. Simon K. W., Civil Society in China -the legal framework from ancient times to the "new reform era", New York 2013. otwiera się w nowej karcie
 79. Stępień M., Zajęcki M., Metafizyka prawa czy nowy program badawczy w studiach nad kodyfikacjami cesarskiego prawa chiń- skiego. Artykuł recenzyjny książki Jiang Yonglin, The Mandate of Heaven and The Great Ming Code, "Archiwum Filozofii Prawa i Filizofii Społecznej" 2012, nr 2.
 80. Stępień M., Spór konfucjanistów z legistami. Wokół chińskiej kul- tury prawnej, Kraków 2013.
 81. Stępień M., Chińskie marzenie o konstytucjonalizmie, Kraków 2015.
 82. Szpotakowski I., Geneza i rola zwyczaju w nowej części ogólnej kodeksu cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej, "Przegląd Praw- niczy Uniwersytetu Warszawskiego" 2019, Rok XVIII, nr 1.
 83. Ruskola T., Legal Orientalism -China, The United States and otwiera się w nowej karcie
 84. A. Dziadzio, Powszechna…, s. 426.
 85. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2019, s. 86, za: A. Esmein, History of Continental Criminal Process, Boston 1913, s. 300-301.
 86. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 86. otwiera się w nowej karcie
 87. Ibidem, s. 87. otwiera się w nowej karcie
 88. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 89. Ibidem, s. 91. otwiera się w nowej karcie
 90. W. Johnson, D. Twitchett, op. cit., s. 132-133. otwiera się w nowej karcie
 91. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 88. otwiera się w nowej karcie
 92. K. Bollmann, Die Stellung der Inquisition bei Carpzow, Marburg- Lahn 1963, s. 192. otwiera się w nowej karcie
 93. S. Waltoś, P. Hofmański, op. cit., s. 92. otwiera się w nowej karcie
 94. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 95. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 96. I. Jaworski, Zarys Powszechnej Historii Ustrojów Państwowych i Pra- wa, Wrocław 1947, s. 61.
 97. W. Johnson, The T'ang Code, Volume I…, s. 38. otwiera się w nowej karcie
 98. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 99. A. Kość, Prawo…, s. 172, 174, 181.
 100. Brook T., Bourgon J., Blue G., Historia chińskich tortur, przeł. Stąpor I., Warszawa 2010.
 101. Chen J., Chinese Law: Towards an Understanding of Chinese Law, Its Nature and Development, London -Boston 1999. otwiera się w nowej karcie
 102. Dziadzio A., Powszechna Historia Prawa, Warszawa 2012.
 103. Esmein A., History of Continental Criminal Process, Boston 1913. Essays on China's Legal Tradition, red. Cohen J. A., Edwards R. R., Chen F., Princeton 1980.
 104. Fairbank J. K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, przeł. Lechow- ska T., Słupski Z., Gdańsk 1996.
 105. Gawlikowski K., Konfucjański model państwa w Chinach, War- szawa 2009. otwiera się w nowej karcie
 106. Jaworski I., Zarys Powszechnej Historii Ustrojów Państwowych i Prawa, Wrocław 1947.
 107. Johnson W., Twitchett D., Criminal Procedure in T'ang China, "Asia Major 3rd series" 1993, 6(2). otwiera się w nowej karcie
 108. Johnson W., The T'ang Code, Volume I, General Principles, Princeton, New Jersey 1979. otwiera się w nowej karcie
 109. Johnson W., The T'ang Code, Volume II, Specific Articles, Princ- eton, New Jersey 1997. otwiera się w nowej karcie
 110. Kość A., Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998.
 111. Kras P., Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem: system inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Lublin 2006.
 112. Mühlhahn K., Criminal Justice in China: A History, Cambridge, Massachusetts, London 2009.
 113. Sójka-Zielińska K., Historia prawa. Warszawa 2015, https://sip. lex.pl/#/monograph/369368434/135 [dostęp 05.02.2020].
 114. The Great Qing Code, przeł. Jones W. C., Oxford 1994. otwiera się w nowej karcie
 115. Uruszczak W., Historia Państwa i Prawa Polskiego, Tom I, Warszawa 2015. otwiera się w nowej karcie
 116. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2019.
 117. Wybór źródeł do Historii Prawa Sądowego czasów nowożyt- nych, red. Bałtruszajtys G., Kolarzowski J., Paszkowska M., Rajewski K., Warszawa 2002. (967-1467) i Nowożytność (1467-1858) były silnie uzależnio- ne od chińskiego prawa 8 . Podstawy tego zostały ustanowione w okresie Wieków Dawnych, kiedy Japonia była w dużej mierze "kulturowo zależ- na" od Chin, lecz chińska kultura, systemy polityczny i prawny miały mieć trwały wpływ na Japonię jeszcze długo po ustaniu jakichkolwiek bezpośrednich wpływów. Dla przykładu, Arthur F. Wright podaje, że zapiski rozmów chińskiego cesarza Ta- izong'a z dynastii Tang (598-649 n.e.) z jego ministrami, były ulubioną lekturą, a także wzorem postępowania dla szoguna Tokugawy Ieyasu (1543-1616) 9 . Powszechnie znane jest przyjęcie przez Japonię w VII w. n. e. chińskiego systemu politycznego, a także prawnego, zwa- nego systemem ritsuryō (律令), gdzie ritsu oznaczało prawo
 118. M. Dean, Japanese Legal System, London 2002, s. 56. otwiera się w nowej karcie
 119. R. Ishiii, A History of Political Institutions in Japan, Tokyo 1988.
 120. M. Dean, op. cit., s. 55. otwiera się w nowej karcie
 121. A. Wright, T'ang T'ai-tsung: The Man and the Persona, in: Essays on T'ang Society: The Interplay of Social, Political and Economical Forces, eds J.C. Perry, B.L. Smith, Leiden 1976, s. 18.
 122. Y. Noda, Introduction to Japanese Law, przeł. A. H. Angelo, Tokyo 1976, s. 22.
 123. Ibidem, s. 25. otwiera się w nowej karcie
 124. Ibidem, s. 30. otwiera się w nowej karcie
 125. P. R. Luney, Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan, "Law and Contemporary Problems" 1989, vol 52, no. 2, s. 146. otwiera się w nowej karcie
 126. R. David, Traité élémentaire de droit civil compare, Paris 1950, s. 388-389. otwiera się w nowej karcie
 127. R. David, J. E. C. Brierley, Major Legal Systems in the World today: An Introduction to the Comparative Study of Law, London 1968, s. 20, 450-460.
 128. K. G. Henshall, A History of Japan: From Stone Age to Superpower, Chippenham 2012, s. 3.
 129. H. Oda, op. cit., s. 13-14. otwiera się w nowej karcie
 130. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 131. Ibidem, s. 14. otwiera się w nowej karcie
 132. H. Oda, op. cit., s. 18. otwiera się w nowej karcie
 133. R. H. Mitchell, Janus-Faced Justice: Political Criminals in Imperial Japan, Honolulu 1992, s. 3.
 134. H. Oda, op. cit., s. 18. otwiera się w nowej karcie
 135. A. Maddison, The World Economy, Two-in-One Edition, Volume. 1: A Millenial Perspective, Volume 2: Historical Statistics, New Delhi 2007, s. 254. otwiera się w nowej karcie
 136. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 137. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 138. C. Steenstrup, A History of Law in Japan until 1868, 1996 Leiden, s. 116.
 139. Ibidem. do pewnej centralizacji władzy, która pozwoliła w okresie Meiji "wymienić" ośrodek władzy z osoby szoguna na cesarza. Dlatego też okres ten, jest bardzo istotnym punktem historii prawnej Japonii. Jest też przykładem bardzo dużego znaczenia i wpływu tradycji prawa chińskiego poza granicami Państwa Środka, co starałem się przedstawić w tym rozdziale.
 140. Bibliografia Cullen L. M., A History of Japan, 1582-1941, Internal and Ex- ternal Worlds, Cambridge 2003. otwiera się w nowej karcie
 141. Dean M., Japanese Legal System, London 2002. otwiera się w nowej karcie
 142. Deal W. E., Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan, New York 2006. otwiera się w nowej karcie
 143. Essays on China's Legal Tradition, red. Cohen J. A., Edwards R. R., Chen F., Princeton 1980.
 144. Haley J. O., Law and Culture in China and Japan: A Framework for Analysis, "Michigan Journal of International Law" 2006, vol. 27, Issue 3. otwiera się w nowej karcie
 145. Henshall K. G., A History of Japan: From Stone Age to Superpow- er, Chippenham 2012. otwiera się w nowej karcie
 146. Henshall K. G., Historia Japonii, Warszawa 2011.
 147. Luney P. R., Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan, "Law and Contemporary Problems" 1989, vol 52, no. 2. otwiera się w nowej karcie
 148. Martin B., Wetzler P., The German Role in the Modernization of Japan -The Pitfall of Blind Acculturation, "Oriens Extremus" 1990, vol. 33, no. 1.
 149. Mitchell R. H., Janus-Faced Justice: Political Criminals in Impe- rial Japan, Honolulu 1992.
 150. Nishiyama M., Edo Culture: Daily Life and Diversions in Urban Japan, 1600-1868, Honolulu 1997. otwiera się w nowej karcie
 151. Noda Y., Introduction to Japanese Law, przeł. A. H. Angelo, To- kyo 1976.
 152. Oda H., Japanese Law, New York 2011. otwiera się w nowej karcie
 153. Splisgart J., Przemiany ery Meiji (1868-1912). Modernizacja a formowanie się "nowej" tożsamości w Japonii, "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2016, nr 10. otwiera się w nowej karcie
 154. Steenstrup C., A History of Law in Japan until 1868, Leiden 1996.
 155. Suzuki T., Karaś T., Prawo Japońskie, Warszawa 2008
 156. Wren H. G., The Legal System of Pre-Western Japan, "Hastings Law Journal" 1968, vol 20, Issue 1. otwiera się w nowej karcie
 157. Wright A., T'ang T'ai-tsung: The Man and the Persona, w: Essays on T'ang Society: The Interplay of Social, Political and Economical Forces, red. J.C. Perry, B.L. Smith, Leiden 1976. Zuzanna Kopania Uniwersytet Jagielloński ORCID ID: 0000-0002-5746-598X
 158. takiego aktu prawnego, który w sposób wszechstronny obej- mowałby wszystkich poddanych cesarza Shunzhi 8 . Został on ustanowiony w 1647 roku 9 . Niemalże w pełni opierał się on nie na woli władcy, a na wcześniej funkcjonującym w Chi- nach prawie naturalnym. W szczególności na konfucjanizmie i pewnych zasadach wywodzących się z tradycji legistycznej 10 , a ok. 40% artykułów pochodziło wprost z Kodeksu Tang 11 . Ówcześni historycy uważali również, że nowopowstały kodeks niewiele różnił się od Kodeksu Ming. Należy tu wspomnieć, iż dla Chińczyków filozofia konfu- cjańska stanowiła wówczas absolutną i niepodważalną podstawę etyczną, a co za tym idzie -jak wyżej zostało wspomniane - i prawną. Tak zwane "Pięć powinności" to podstawowe zasa- dy regulujące życie, a właściwie relacje 12 , społeczne Cesarstwa Chińskiego. Są to: powinność (alternatywnie można to wręcz nazwać niższością) syna wobec ojca, żony wobec męża, młod- szego brata wobec starszego, poddanego wobec władcy i przy- jaciół wobec siebie nawzajem 13 . Te ściśle przestrzegane przez wiele pokoleń zależności miały bezpośredni wpływ na imple- mentowanie kar za poszczególne wykroczenia czy przestępstwa otwiera się w nowej karcie
 159. L. Zhang, N. Dong, A New Reading on Great Qing Code: A Comparative and Historical Survey, "Historia et ius" 2017, nr 11, s. 2.
 160. Do czasu jego opracowania i ustanowienia posługiwano się Kodeksem Ming. otwiera się w nowej karcie
 161. J. Zawadzki, Outline of the Qing law, "Roczniki Humanistyczne" 2014, T. LXII, z. 9, s. 149. otwiera się w nowej karcie
 162. D. Bodde, C. Morris, Law in Imperial China. Exemplified by 190
 163. Qing Dynasty Cases (Translated from the Hsing-an hui-lan), With Historical, Social and Juridical Commenteries, Cambridge 1967, s. 64. otwiera się w nowej karcie
 164. Najważniejsze relacje to te zachodzące w rodzinie, gdyż niepod- ważalne jest to, iż była i jest ona podstawową komórką społeczną w Chinach. otwiera się w nowej karcie
 165. A. Grabowska, Aksjologia prawa w Chinach -refleksje filozofi- cznoprawne, "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2013, nr 3, s. 100-101. otwiera się w nowej karcie
 166. Autorka zdecydowała się na samodzielne tłumaczenie tych nazw, co jej zdaniem najlepiej przedstawi ich funkcje polskiemu czytelnikowi. otwiera się w nowej karcie
 167. Należy jednak pamiętać, iż li nie mogły być sprzeczne z lü. otwiera się w nowej karcie
 168. L. Zhang, N. Dong, op. cit., s.2. otwiera się w nowej karcie
 169. S. Masao, 清律之成立 (The Formation of the Qing Code), w: 日本 学者研究中国史论著选译 (Writing of Japanese Scholars on Chinese law), vol. 8, red. J. Liu, Pekin 1992, s. 512-513. ten zachodni, stworzony przez Ulpiana, na prawo prywatne i publiczne. Tamtejszy ustawodawca postrzegał moralność oby- watela jako całość i tak też stworzony został Kodeks, który swo- ją formą niezwykle przypomina kodeks karny, a karę śmierci przewidywał w 3900 przypadkach 18 .
 170. Struktura Kodeksu Rozpoczynał się on od preambuł: najpierw samego cesarza otwiera się w nowej karcie
 171. Shunzhi, a z czasem również cesarza Kangxi i cesarza Qianlonga. Zawarli oni w nich cele powstania, założenia i procedury legisla- cyjne Kodeksu Qing. Kodeks składa się z siedmiu części: 1. Nazewnictwo [przewidzianych kar] i klauzule general- ne (art. 1 -46) otwiera się w nowej karcie
 172. Komisja ds. Administracji Publicznej (art. 47 -74) otwiera się w nowej karcie
 173. Komisja ds. Finansów i Prawa Cywilnego (art. 75 -156) otwiera się w nowej karcie
 174. Komisja ds. Rytów (art. 157 -182) otwiera się w nowej karcie
 175. Komisja ds. Obrony Narodowej (art. 183 -253) otwiera się w nowej karcie
 176. Komisja ds. Kar (art. 254 -423) otwiera się w nowej karcie
 177. Komisja ds. Pracy 19 (art. 424 -436) otwiera się w nowej karcie
 178. Część pierwsza jest częścią ogólną i zawiera: opis Pięciu Kar, Dziesięciu Największych Niegodziwości oraz ośmiu kategorii osób, które w chińskim systemie prawnym mają otrzymywać specjalne traktowanie, klauzule generalne dotyczące pracowni- ków publicznych, cudzoziemców, dobrowolnego poddania się itp. Pozostałe sześć z siedmiu wymienionych części odnosi się do konkretnego organu, którego jurysdykcji prawnej dotyczy- ły ujęte w niej artykuły. Jest to model zachowany z Kodeksu Ming 20 . William C. Jones w swojej książce "The Great Qing Code" jednocześnie wskazuje, że w pierwotnej wersji Kodeksu po- szczególne artykuły nie były ponumerowane, a jedynie następo- wały jeden po drugim, zapewne jako ciąg tekstu, przedzielone jedynie podziałem na wspomnianą wyżej jurysdykcję prawną 21 . Pięć Kar Wobec wszystkich przepisów w Kodeksie Qing zastosowa- no wybraną karę z opisanych w art. 1 Kodeksu tzw. Pięciu Kar. J. Han, W. Lu, Y. Zhang i X. Yuan w swoim artykule nazywają Pięć Kar "psychologiczno-kulturalno-społeczno-historycznym konceptem", który istnieje od starożytności, a to co zauważamy w Kodeksie Qing pozostało niemalże niezmienione od dynastii Sui 22 , czyli od VI wieku 23 , co jest doskonałym dowodem na to, że ustawodawca tworząc Kodeks Qing kierował się nie tyle ideą stworzenia uniwersalnego aktu prawnego, a stworzeniem aktu prawnego, który zostanie zaakceptowany przez bardzo przy- wiązany do zwyczaju i tradycji lud. Pierwsze trzy Kary miały 5 stopni surowości, Czwarta Kara miała 3, a piąta -2. To, na jaką została skazana dana osoba zależało od stopnia jej zaanga- żowania w dane wykroczenie czy przestępstwo, tego w jakiej otwiera się w nowej karcie
 179. L. Zhang, N. Dong, op. cit., s. 4-5. otwiera się w nowej karcie
 180. W. C. Jones, The Great Qing Code, Oxford 1994, s. 29.
 181. J. Han, W. Lu, Y. Zhang, X. Yuan, Five Penalties: A Psychological- Cultural-Social-Historical Construct, Paper presented at the 2007 Workshop on Humiliation and Violent Conflict, Columbia Uni- versity, New York City, December 13-14, 2007, http://www.humilia_ tionstudies.org/documents/HanFivePenalties.pdf, s. 2, [dostęp 03. 04.2020].
 182. J.K. Fairbank Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996, s. 26. i nawet teraz aktualny dla Chińczyków w reprezentowanych przez siebie fundamentalnych wartościach.
 183. Bibliografia Bociański N., Chiny w XIX i na początku XX wieku. Zarys sytuacji politycznej i społecznej, "Przegląd Prawniczy Eko- nomiczny i Społeczny" 2014, nr 1.
 184. Bodde D., Morris C., Law in Imperial China. Exemplified by 190 Qing Dynasty Cases (Translated from the Hsing-an hui-lan), With Historical, Social and Juridical Commenter- ies, Cambridge 1967. otwiera się w nowej karcie
 185. Fairbank J. K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, przeł. Le- chowska T., Słupski Z., Gdańsk 1996.
 186. Grabowska A., Aksjologia prawa w Chinach -refleksje filo- zoficznoprawne, "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2013, nr. 3. otwiera się w nowej karcie
 187. Jones W. C., The Great Qing Code, Oxford 1994.
 188. Kość A., Rozwój prawa chińskiego w latach 1358 -1911, "Czasy Nowożytne" 1999, tom VII.
 189. Łągiewska M., Charakterystyka chińskiego prawa cywilnego -wy- brane aspekty, "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2017, nr 12. otwiera się w nowej karcie
 190. Qin Z., Zhou G., Pursuing Perfection: Formation of the Qing Code, "Modern China" 1995, vol. 21, nr 3.
 191. Tomaszewski W., Rewolucja Xinhai i upadek chińskiego cesar- stwa, Histmag.org 2012, https://histmag.org/Rewolucja-Xin hai-i-upadek-chinskiego-cesarstwa-6864, [dostęp 02.04.2020].
 192. Zawadzki J., Outline of the Qing law, "Roczniki Humanistycz- ne" 2014, T. LXII, z. 9. otwiera się w nowej karcie
 193. Zhang L., Dong N., A New Reading on Great Qing Code: A Comparative and Historical Survey, "Historia et ius" 2017, nr 11.
 194. Wakeman Jr. F., The Great Enterprise: The Manchu Reconstruc- tion of Imperial Order in Seventeenth-Century China, California 1986.
 195. Xu X., Law, Custom and Social Norms: Civil Adjudications in Qing and Republican China, "Law and History Review" 2018, Vol. 36, nr 1. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi