Viscoplastic damage analysis of plate-shell structures subjected to impact loading = Lepkoplastyczna analiza zniszczenia konstrukcji płytowo-powłokowych pod wpływem obciążeń dynamicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Viscoplastic damage analysis of plate-shell structures subjected to impact loading = Lepkoplastyczna analiza zniszczenia konstrukcji płytowo-powłokowych pod wpływem obciążeń dynamicznych

Abstrakt

W pracy przedstawiono rozważania nad analizą zachowania się konstrukcji płytowo-powłokowych pod wpływem obciążeń dynamicznych wzbudzanych przez eksplozje mieszanki gazowej. Zagadnienie to jest poddane badaniom ukierunkowanym na aspekty mechaniczne, głównie na przewidywanie ciągliwego zniszczenia. W pierwszej kolejności zaprezentowano przegląd literatury oraz opisano teorie, które w dzisiejszych czasach są najczęściej stosowane do modelowania rozważanego problemu. Spośród nich wybrano te, które zostaną zastosowane w późniejszych analizach oraz opisano wybrane narzędzia numeryczne. W dalszej części pracy przedstawiono dokładny opis wszystkich zrealizowanych badań eksperymentalnych oraz ich wyniki. Dla przyjętego modelu konstytutywnego i zniszczenia zaprezentowano identyfikację parametrów materiałowych. Pozwoliło to na przeprowadzenie obszernych studiów numerycznych, których opis, rezultaty oraz eksperymentalną weryfikację przedstawiono i skomentowano w końcowej części pracy. We wnioskach podsumowujących przeprowadzoną analizę wyszczególniono rozwiązania, które w symulacjach dały najlepsze efekty, przedyskutowano wprowadzone założenia i ograniczenia modelu oraz wskazano perspektywy na dalsze badania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi