Wyniki wyszukiwania dla: miniaturyzacja ukladow - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: miniaturyzacja ukladow

Wyniki wyszukiwania dla: miniaturyzacja ukladow

 • PROJEKT TECHNICZNY BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OSOBY STARSZEJ

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozwój technologii dążący do miniaturyzacji oraz coraz niższy pobór mocy urządzeń elektronicznych umożliwił rozwój sieci Wireless Body Area Network (WBAN), w której węzły znajdują się w pobliżu lub wewnątrz ciała człowieka (sensory nasobne lub wszczepione). Sieci WBAN mają szczególne zastosowanie w systemach opieki zdrowotnej, na które zapotrzebowanie jest coraz większe ze względu na starzenie się populacji w krajach wysokorozwiniętych.

 • Meander microstrip line with defected ground structures

  W artykule omówiono koncepcję miniaturyzacji sekcji linii mikropaskowej poprzez modyfikację brzegu linii oraz warstwy metalizacji masy. W pracy zaprezentowano projekt oraz wyniki eksperymentu sprzęgacza gałęziowego skonstruowanego w oparciu o linię meandrową z zaburzoną warstwą metalizacji masy. Pomierzone charakterystyki transmisyjne potwierdzają atrakcyjność zastosowanych metod redukcji zajmowanej przez układ powierzchni. Osiągnięto...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Doubly miniaturized rat-race coupler with periodic pbg structures

  W referacie zaprezentowano projekt oraz wyniki eksperymentu podwójnie zminiaturyzowanego sprzęgacza pierścieniowego. Wstępny stopień miniaturyzacji uzyskano poprzez modyfikację impedancji charakterystycznych oraz długości elektrycznych odpowiednich sekcji linii mikropaskowych, natomiast dodatkową redukcję powierzchni osiągnięto poprzez implementację kaskad komórek PBG w odcinkach linii mikropaskowych. Wyniki eksperymentu potwierdzają...

 • Struktury mikropaskowe z uszkodzoną warstwą metalizacji masy

  Publikacja

  Rozważono sekcje linii mikropaskowych z uszkodzeniemi-wytrawieniami w metalizacji masy. Badano możliwości wykorzystania takich struktur w konstrukcji filtrów dolnoprzepustowych oraz górno- bądź pasmowo zaporowych. Zaprojektowano, wykonano i przebadano sekcję z dwuelementowym zaburzeniem w metalizacji. Stwierdzono występowanie efektów spowolnienia fal (prowadzących do miniaturyzacji układu) oraz możliwości wykorzystania struktury...

 • Ocena możliwości miniaturyzacji sprzęgaczy gałęziowych poprzez modyfikację geometrii obwodu

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono ocenę możliwości miniaturyzacji sprzęgaczy gałęziowych dokonywaną poprzez modyfikację obwodu a bez wprowadzania elementów o stałych skupionych. Rozważono struktury typu T oraz struktury linii transmisyjnych (mikropaskowych) z celowo wprowadzonymi nieciągłościami. Uzyskano zmniejszenie powierzchni układów rzędu 47-63%. Porównano charakterystyki układów zminiaturyzowanych z charakterystykami układu klasycznego, stwierdzono...

 • Struktury mikropaskowe z uszkodzoną warstwą metalizacji masy

  Przedstawiono struktury linii mikropaskowej ze świadomie wprowadzonymi uszkodzeniami metalizacji masy (DGS - Defected Ground Structure). Zaobserwowano wystąpienie filtracji dolnoprzepustowej oraz pasmowej górnozaporowej. Zaprojektowano, wykonano i przebadano dwelementową strukturę filtru. Zauważono efekt spowolnienia fali prowadzący do redukcji wymiarów układu oraz stwierdzono wystąpienie znaczącego tłumienia przy wyższych częstotliwościach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wrzenie w przepływie w kanałąch o małych średnicach

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono wyniki badań wrzenia w przepływie w kanałach o małej średnicy. Przedstawione wyniki otrzymano dla przypadku cienkościennej rurki sredrnej o średnicyu wewnętrznej 2.3mm oraz długości 38cm. Wyniki porównano z własnym modelem wrzenia w przepływie uzyskując zadowalającą zgodność.

 • Szerokopasmowy, zminiaturyzowany sprzęgacz gałęziowy ze zmodyfikowaną metalizacją paska i masy

  Publikacja

  Zaprojektowano, wykonano i przebadano układ szerokopasmowego czterosekcyjnego sprzegacza gałęziowego. W celu poprawy charakterystyk transmisyjnych oraz redukcji wymiarów zaimplementowano w metalizacji masy struktury DGS (Defected Ground Structure), a w metalizacji paska komórki PBG (Photonic BandGap). Uzyskano znaczną (38%) miniaturyzację powierzchni układu przy zachowaniu szerokiego pasma pracy (47%).

 • A 3-dB coupler with UC-PBG structure

  Publikacja

  Przedstawiono nową konstrukcję sprzęgacza z liniami paskowymi sprzężonymi szerokim bokiem oraz zmodyfikowaną warstwą metalizacji masy. Modyfikacja metalizacji polega na periodycznym wytrawieniu dwuwymiarowej struktury szczelin, nazywanej strukturą uniplanarnej zwartej przerwy fotonicznej (UC-PBG: Uniplanar Compact Photonic BandGap). Potwierdzono przewidywane wcześniej zjawisko spowolnienia fali oraz powiększenia wielkości sprzężenia...

 • Broadside coupled stripline with double-side UC-PBG structure

  Publikacja

  Rozważono strukturę linii paskowych sprzężonych szerokim bokiem z periodycznie zaburzoną metalizacją masy typu UC-PBG (Uniplanar Compact - Photonic BandGap). W celu oceny przydatności struktury zaprojektowano, wykonano i przebadano sprzęgacz 3dB. Potwierdzono przewidywany efekt spowolnienia fali (slow wave effect), którego konsekwencją jest możliwość znacznej redukcji wymiarów układu.