Katedra Nauk Ekonomicznych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Nauk Ekonomicznych

Filtry

wszystkich: 57

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2017
 • La fine di un grande sogno
  Publikacja

  - 2017

  Il contributo esamima le cause che portarono alla fine dell'Unione sovietica, i meccanismi per il passaggio all'economia di mercato e il nuovo ruolo dello Stato nell'economia russa T

 • L'Europa alla ricerca di una identità
  Publikacja

  - 2017

  Il capitolo tratta dell'economia europea dopo la riunficazione tedesca,, della nascita dell'Euro e delle cosneguenbze per il Continente della crisi economica e finanziaria

 • lLmondo globale
  Publikacja

  - 2017

  Lo globalizzazione e i BRICS - Lo svilu the economic development of East Asia- The commodities market

 • Una crisi diversa?
  Publikacja

  - 2017

  Il capitolo tratta della recente crisi finanziaria, analizzandone cause e conseguenze per il sistema bancario e finanziario mondiale

 • Una egemonia instabile
  Publikacja

  - 2017

  il ruolo degli Stati Uniti nell'economia globale e la sfida giapponese e cinese

2016
2014
2013
2012
2011
 • Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem
  Publikacja

  - 2011

  Czy zaawansowana metodologia wyznaczania i alokacji kapitału ekonomicznego w bankach, wsparta przez odpowiednie normy regulacyjne, stanowi panaceum na bolączki związane z systemowymi ryzykami sektora bankowego? Idealizowanie tej recepty jest dość ryzykowne. Kapitał ekonomiczny to ciekawe narzędzie, ma ono jednak swoje niedoskonałości i pułapki.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

  W artykule tym skupiono się na weryfikacji zależności pomiędzy poziomem zróżnicowania hierarchii płacowej a stopniem wzrostu gospodarczego. Autor podjął więc próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poza powszechnie znanym związkiem między poziomem zasobu kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym, istotne znaczenie ma również jego wewnętrzna struktura.Struktura kapitału ludzkiego przedstawiona została za pomocą hierarchii...

2009
2008
 • Polaryzacja ekonomiczna : teoria i zastosowanie
  Publikacja

  - 2008

  Praca zawiera nowe ujęcie teoretyczne problemu polaryzacji ekonomicznej. Konstrukcja proponowanych miar polaryzacji bazuje na powierzchniowym dystansie pomiędzy funkcją Lorenza analizowanego rozkłądu dochodów a funkcją Lorenza k-polarnego rozkładu odniesienia. Za pomocą nowych miar analizowano procesy polaryzacji ekonomicznej w Polsce i w świecie.

2005
 • Digital Access Index - pomiar dostępu kraju do technik informacyjnych i komunikacyjnych
  Publikacja

  - 2005

  Artykuł podaje syntetyczne informacje dotyczące jednego z ostatnich indeksów mierzących pomiar dostępu kraju do najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Autorka poddaje analizie konstrukcję indeksu oraz jego komponentów

 • Dylematy polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
  Publikacja

  - 2005

  Autor sformułował i opisał 7 podstawowych dylematów polityki wspierania MSP przez państwo. Pierwszą grupę stanowią dylematy wyborów pomiędzy:1. ochroną MSP a promowaniem ich rozwoju;2. protekcjonizmem wobec firm istniejących a ułatwieniami w zakładaniu firm nowych;3. wspieraniem wszystkich MSP a wspieraniem wybranych grup spośród nich.W drugiej grupie mieszczą się dylematy wyboru:4. szczebla na jakim polityka wspierania jest projektowana...

 • Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach 1996-2004
  Publikacja

  - 2005

  W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczną koncepcję opisującą związki pomiędzy stopą procentową a dynamiką produktu krajowego. W drugiej części artykułu, na podstawie skonstruowanego i oszacowanego modelu, poddanoweryfikacji opisywane związki oraz przeprowadzono symulację warunkową dynamiki wzrostu produktu krajowego.

 • Ekonometryczna analiza popytu na paliwa płynne w Polsce
  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę popytu rynkowego na paliwa płynne w Polsce, która może stanowić przesłankę do prognozowanie możliwości sprzedaży czy też planowania polityki cenowej w zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw. Do przeprowadzenia analizy popytu wykorzystano narzędzia ekonometryczne umożliwiające rozpoznanie elastyczności oraz wahań sezonowych popytu.

 • Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej
  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono sytuację europejskiego sektora MSP wobec zmian zachodzących w gospodarce światowej. Opisywane przez autorów zmiany są powodowane tak przez uniwersalne trendy jak i przez nowe, regionalne zjawiska i procesy. Najważniejsze, z punktu widzenia europejskich MSP uniwersalne trendy to przyspieszenie globalizacji, upowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), utworzenie JRE, wprowadzenie...

 • Kilka uwag na temat zróżnicownia cen w krajach Unii Europejskiej
  Publikacja

  Autor odpowiada na pytanie czy konwergencja cen może być miernikiem stopnia integracji, jakie mogą być potencjalne korzyści dla poszczególnych państw z procesów konwergencji cen oraz przedstawia ogólne spojrzenie na zróżnicowanie cen w UE na podstawie porównawczego indeksu cen dla PKB ogółem i poszczególnych jego kategorii.

 • Konkurencyjność-spór wokół definicji
  Publikacja

  - 2005

  Celem artykułu jest przedstawienie problemów, jakie w ekonomii napotykamy przy próbie zdefiniowania pojęcia konkurencyjności.Autorka ponadto dokonuje przeglądu wybranych definicji konkurencyjności.

 • Lokaty w bankach komercyjnych i fundusze inwestycyjne jako instytucje oszczędnościowe gospodarstw domowych
  Publikacja

  - 2005

  Każde gospodarstwo domowe podejmując decyzję o oszczędzaniu zainteresowane jest ulokowaniem swoich środków pieniężnych w najlepszy, tzn. zgodny z jego preferencjami i możliwościami, instrument. Niniejszy artykuł jest próbą analizy oszczędności gospodarstw domowych ze względu na dwie, najbardziej popularne obecnie formy ich gromadzenia, a mianowicie lokaty w bankach komercyjnych i środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych.

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań

  Rozdział poświęcony jest teoretycznym problemom internacjonalizacji MSP oraz badaniom tego procesu w warunkach integracji ekonomicznej Europy. Autorzy podkreślają konieczność ujmowania w/w problematyki, zarówno w analizach teoretycznych, jak i w empirycznych, na 3 poziomach: makroekonomicznym (gospodarki narodowej, Unii Europejskiej), mezoekonomicznym (regionalnym, lokalnym, branżowym) i mikroekonomicznym (firmy). Szczególną uwagę...

 • Model multiplikatywny a średnia geometryczna - wybrane problemy
  Publikacja

  - 2005

  W pierwszej części artykułu omówiono problemy względnego i absolutnego rozproszenia zmiennej objaśnianej w relacji do jej średniej geometrycznej w modelu multiplikatywnym. W nastepnej kolejności omówiono właściwości estymatora warunkowej średniejgeometrycznej w modelu multiplikatywnym. Na tym tle omówiono zagadnienie interpretacji odchylenia standardowego w tego typu modelach. W części końcowej artykułu wnioski teoretyczne poddano...

 • Polscy właściciele/menedżerowie wobec jednolitego rynku europejskiego
  Publikacja

  Rozdział przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez zespół WZiE. Celem badań było sprawdzenie czy i w jakim stopniu badane MSP są obecne na rynkach międzynarodowych, jak postrzegają akcesję Polski do UE i w jaki sposób przygotowywały się do niej.

 • Postrzeganie otoczenia ekonomiczno-politycznego oraz możliwości i zagrożeń związanych ze wstąpieniem do UE-porównanie wyników badań polskich i czeskich
  Publikacja

  Rozdział został w całości opraty na wynikach badań przeprowadzonych w Polsce oraz Czeskiej Republice wśród wlaścicieli małych i średnich firm. Omówiono w nim stosunek własciciele do przystąpienia do UE. Przedstawiono także porównanie szans i zagrożen jakie ci własciciele postrzegają w związku z przystapieniem do UE.

 • Przyczynowo-skutkowa analiza kształtowania się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996 - 2004
  Publikacja

  - 2005

  Celem rozprawy było sformułowanie i przedstawienie prawidłowości przyczynowo-skutkowych w kształtowaniu się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce, w latach 1996 - 2004. W pracy postawiona została teza według której, w badanych latach w Polsce, zależności przyczynowo-skutkowe obserwowane pomiędzy poziomem depozytów i kredytów gospodarstw domowych a czynnikami je kształtującymi charakterystyczne były dla dojrzałej gospodarki...

 • Sektor MSP we współczesnej gospodarce
  Publikacja

  - 2005

  Praca uwzględnia najnowszy dorobek teorii ekonomii, jak również badania nad sektorem MSP w krajach wysoko rozwiniętych prowadzone na przełomie XX i XXI wieków. Zawiera także analizy najnowszych dostępnych danych statystycznych z wielu krajów. Jest próbą odpowiedzi na szereg pytań takich jak np.: W czym przejawia się wpływ sektora MSP na wzrost gospodarczy?Czy znaczenie sektora MSP w wysoko rozwiniętych krajach nadal rośnie?Czy...

 • Strategie internacjonalizacji MSP wobec integracji ekonomicznej Europy
  Publikacja

  Integracja ekonomiczna Europy, a zwłaszcza utworzenie IRE oraz unii gospodarczo - walutowej (UGW)znacząco przyspieszyło internacjonalizację MSP. MSP internacjonalizuje się w różny sposób - liczba wariantów strategicznych jest tu ogromna. Artykuł przedstawia strategie i instrumenty internacjonalizacji MSP, ocenia przydatność stosowanych w literaturze strategii do badań MSP.

 • The new measures of the population ageing
  Publikacja

  - 2005

  Zestarzenie się populacji mierzy sie zwykle frakcją osób starszych. Miara ta nie uwzględnia rozkładu wieku wśród osób starszych. W pracy przedstawiane są nowe miary zestarzenia się populacji, których ideę zaczerpnięto z ekonomiki ubóstwa: absolutna luka wiekowa AG, relatywna luka wiekowa RAG, syntetyczna miara HRAG=HCR. RAG oraz syntetyczna miara P2. Te nowe miary testowo analizując proces zestarzenia się w 4 krajach europejskich...

 • Wstęp
  Publikacja

  - 2005

  Wstęp zawiera prezentację treści książki.

 • Zakończenie
  Publikacja

  - 2005

  Zakończenie jest krótkim podsumowaniem głównych wniosków wynikających z prezentowanych w książce analiz.

 • Zarządzanie cenami w przedsiębiorstwie działającym na oligopolistycznym rynku produktów homogenicznych
  Publikacja

  W artykule pokazano ogólne prawidłowości w zakresie kształtowania cen na rynku konkurencji doskonałej, monopolu czystego oraz oligopolu homogenicznego wykorzystując analizę graficzną. Wskazano również możliwości zarządzania cenami w oligopolu działającym na rynku międzynarodowym na podstawie przybliżonego rozwiązania optymalnego dla branży.

2004
 • Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw.
  Publikacja

  Rozdział IV pt. "Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw" przedstawia teorię barier wzrostu MSP. Po klasyfikacji istniejących barier wzrostu.

 • Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych.
  Publikacja

  Rozdział VIII pt. "Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych" przedstawia wyniki badań przeprowadzonych dwukrotnie na tej samej próbie MSP w 1992 i 1999 roku. MSP, opisane zostały bariery potencjalne, wynikające z procesów globalizacji, internacjonalizacji i integracji.

 • Determinanty zróżnicowania cen pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
  Publikacja

  Artykuł dotyczy przestrzennego zróżnicowania cen w krajach Unii Europejskiej. Bada relacje między reltywnym poziomem cen, a PKB per capita, kosztami transportu i kosztami pracy.

 • Dobrobyt ekonomiczny.
  Publikacja

  - 2004

  Praca stanowi przegląd teorii i praktyki pomiaru dobrobytu ekonomicznego (indywidualnego i społecznego). Podstawę teoretyczną stanowi tu mikroekonomiczna teoria zachowań konsumenta. W pierwszej części przedstawiono sposób pomiaru dobrobytu za pomocą nadwyżki konsumenta. W części następnej, dobrobyt mierzony jest za pomocą indeksów, w szczególności skal ekwiwalentności. Część trzecia poświęcona jest problemom agregacji dobrobytu...

 • Dyskryminacja płacowa a postawy wobec pracy.
  Publikacja

  - 2004

  W pracy analizowana jest zależność pomiędzy dyskryminacją płacową ze względu na płeć a postawami wobec pracy. Weryfikowano następujące hipotezy: H1: Postawy wobec pracy nie zależą od płci, H2: Dyskryminacja płacowa kobiet spowodowana jest częściowo ich niskimi aspiracjami płacowymi. Dane statystyczne zaczerpnięto z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego. Okazało się, że 10% dyskryminacji z 15% należy przypisać niższym aspiracjom...

 • Ewolucja teorii konkurencyjności.
  Publikacja

  - 2004

  Celem publikacji jest przedstawienie ewolucji teorii konkurencyjności, począwszy od najstarszych teorii handlu międzynarodowego a kończąc na współczesnych modelach konkurencyjności. Autorka podjęła się tego tematu ze względu na wieloznaczność pojęcia konkurencyjności, brak polskich publikacji na ten tam oraz ze względu na brak wśród ekonomistów zgodności, co do istnienia jednolitej teorii konkurencyjności.

 • Holistyczna koncepcja dobrobytu.
  Publikacja

  - 2004

  W rozdziale tym zaproponowano holistyczną koncepcję dobrobytu. Z metodologicznego punktu widzenia proponowany paradygmat można nazwać stochastycznym, gdyż bazuje on na rozkładzie prawdopodobieństwa dobrobytu, w odróżnieniu od dotychczasowego paradygmatu deterministycznego, którego punktem wyjścia jest indywidualistyczny dobrobyt osób. Udowodniono szereg twierdzeń ukazujących związek pomiędzy rozkładem dobrobytu, rozkładem dochodów...

 • Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej.
  Publikacja

  - 2004

  W rozdziale tym zaproponowano uściślenie filozoficznej koncepcji sprawiedliwości dystrybutywnej w odniesieniu do nierówności w rozkładach dochodów. Wykazano, iż w odniesieniu do nierówności, powstających w pierwotnym podziale dochodów, czyli w fazie dystrybucji oraz w podziale wtórnym, czyli w fazie redystrybucji, należy stosować odmienne normy sprawiedliwości. W odniesieniu do oby wymienionych faz podziału dochodów, etyczne normy...

 • Metoda szacowania przybliżonego poziomu optymalnych cen zbytu paliw płynnych.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę zarządzania cenami w oparciu o przybliżony punkt równowagi na rynku oligopolu homogenicznego. W celu zobrazowania metody przeprowadzono symulacje dostosowywania się cen paliw do zmieniających się warunków rynkowych. Do symulacji wykorzystano oryginalne wyniki oszacowań modeli ekonometrycznych popytu na paliwa oraz cen paliw w Polsce. Artykuł przedstawia też symulacje powiązań typu wertykalnego między...

 • Parytet stóp procentowych w teorii i rzeczywistości na przykładzie rynku walutowego w Polsce (część II).
  Publikacja

  - 2004

  Celem artykułu było przedstawienie i modyfikacja metod służących empirycznej weryfikacji teorii parytetu stóp procentowych. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczące potencjalnych rachunkowych i ekonomicznych stóp zwrotu inwestorów zagranicznych na rynku bonów skarbowych w Polsce.

 • Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii.
  Publikacja

  - 2004

  Rozdział ten poświęcony jest metodom pomiaru dobrobytu ekonomicznego. Indywidualistyczny paradygmat dobrobytu bazuje na funkcjach użyteczności dochodu pojedynczej osoby, a jego podstawę stanowi teoria zachowań konsumenta. W tym rozdziale przedstawiono pomiar dobrobytu za pomocą nadwyżki konsumenta oraz indeksów Konusa, Malmquista i skal ekwiwalentności . Dobrobyt społeczny oblicza się poprzez agregację indywidualnego dobrobytu...

 • Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce.
  Publikacja

  - 2004

  Rozdział ten poświęcony jest prezentacji wyników badań empirycznych rozkładów dochodów w Polsce w okresie transformacji. Źródłem danych statystycznych są budżety gospodarstw domowych z lat 1993-1999. Jako statystyczny miernik zasobności finansowej gospodarstw domowych przyjęto dochody oraz alternatywnie wydatki, przeliczone na wybrane jednostki ekwiwalentne. Wskazano też na konieczność ważenia obserwacji. Z uwagi na nieporównywalność...

 • Statystyczno-ekonometryczna analiza czynnikowa zdolności do przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw.
  Publikacja

  - 2004

  W pierwszej części rozdziału przeprowadzono jednoczynnikową analizę statystyczna wpływu wybranych czynników na zdolność do przetrwania małych i srednich przedsiębiorstw. W drugiej części rozdziału oszacowano wieloczynnikowe modele logitowe opisujące wpływ wyróżnionych czynników na prawdopodobieństwoprzetrwania przedsiębiorstw.

 • Statystyczno-ekonometryczne metody analizy czynnikowej zdolności do przetrwania przedsiębiorstw.
  Publikacja

  W rozdziale zostały omówione podstawowe definicje z zakresu upadłości i przetrwania przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono klasyfikacje upadłości oraz statystyczno - ekonometryczne metody analizy czynnikowej zdolności do przetrwania przedsiębiorstw.W pierwszej części rozdziału omówiono podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw. W drugiej częsci rozdziału przedstawiono podstawy teoretyczne...