Marek Wysocki - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 47

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2023
Year 2021
Year 2018
Year 2017
 • Bezpieczeństwo ewakuacji
  Publication

  Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych...

 • Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania
  Publication

  - Year 2017

  Ekspertyza dotyczy oceny dostosowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnościami. Węzły komunikacyjne stanowią ważny element zwiększania niezależności osób z ograniczoną sprawnością i poprzez możliwość skorzystania z różnych środków transportu zwiększa się obszar do którego mogą dotrzeć. W ekspertyzie wskazano, aby wypełnić wymagania wytycznych TSI PRM, a także...

  Full text to download in external service

 • Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom
  Publication

  Publikacja omawia zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej, które odpowiada na potrzeby seniorów. Osoby starsze, jako członkowie lokalnej społeczności mają prawo do równoprawnego korzystania ze środowiska fizycznego, obiektów i przestrzeni, w których realizowane są usługi powszechne. Za zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym odpowiadają przede wszystkim władze samorządowe. Aktywność...

  Full text to download in external service

 • Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim
  Publication

  - Year 2017

  Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim, to zadnie, które jest prawdopodobnie celem wszystkich włodarzy miejskich. Czy nie jest tak, że każdy chciałby w takim mieście zamiesz-kać? Jednak zadanie to jest dość trudne, bo wymaga pogodzenia wielu aspektów życia mieszkańców. Obecnie do zagadnień środowiskowych związanych z szeroko rozumianą ekologią dochodzi zagadnienie dostosowania przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego....

  Full text to download in external service

Year 2016
Year 2015
Year 2014
 • Analiza dostępności kampusu Politechniki Gdańskiej dla osób z niepełnosprawnością
  Publication

  - Year 2014

  Opis dostępności obiektów kampusu Politechniki Gdańskiej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ocenie poddano 40 obiektów naukowo-dydaktycznych, laboratoria i domy studenckie, których właścicielem jest Politechnika Gdańska. Ekspertyza zawiera dokumentację zdjęciową zauważonych barier przestrzennych, które utrudniają lub uniemożliwiają samodzielne poruszanie się po terenie kampusu PG osobom z ograniczeniami mobilności...

 • Dostępność zakładów karnych i aresztów śledczych z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
  Publication

  - Year 2014

  Projektowanie zakładów karnych i aresztów śledczych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku powinno podlegać takim samym uwarunkowaniom, jak projektowanie obiektów zamieszkania zbiorowego. Niestety przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyłączają zakłady karne z konieczności ich dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stoi to w...

  Full text to download in external service

 • Poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej
  Publication

  Obecne przepisy budowlane nie zapewniają osobom z niepełnosprawnością pełnego bezpieczeństwa na wypadek pożaru. W artykule zarysowane zostaną obszary problemowe związane z technicznymi warunkami zapewnienia tym osobom bezpiecznej ewakuacji z budynku. Przedstawione zostaną przykłady rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo tych osób oraz sposoby ewakuacji przy pomocy środków technicznych. Poruszona zostanie tematyka dostępu do informacji...

  Full text available to download

Year 2013
Year 2012
 • Projektowanie uniwersalne - równość praw poprzez dostępność
  Publication

  - Year 2012

  Rozdział poświęcony został analizie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie dostępności środowiska zabudowanego. Omówiono horyzont legislacji prawnej (międzynarodowej i krajowej) poświęconej wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz projektowania uniwersalnego. Przedstawiono wyniki badań nad dostępnością obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. W części końcowej...

  Full text to download in external service

 • Przestrzeń dostępna - wyzwania społeczne i projektowe
  Publication

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie pozawzrokowych bodźców przestrzennych w kształtowaniu środowiska zabudowanego. Miasta oparte na multisensorycznych doznaniach przestrzennych stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników, gdyż spełniają zmieniające się potrzeby ludzi. W artykule podniesiono również problem...

  Full text available to download

 • Przestrzeń przyjazna niewidomym = Space Friendly For Blind
  Publication

  - Year 2012

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób z dysfunkcjami wzroku. Zwrócono uwagę na wykorzystanie pozawzrokowych bodźców przestrzennych w kształtowaniu środowiska zabudowanego. Przestrzenie, w których wykorzystywane są multisensoryczne doznania przestrzenne stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników, gdyż spełniają zmieniające się potrzeby ludzi. W artykule przedstawiono fakturowy...

 • Speace frienly for the blind = Przestrzeń przyjazna dla niewidomych
  Publication

  - Year 2012

  The article presents issues connected with accessibility of public space for people with eyesight disabilities. The use of the extravisual spatial stimuli in shaping the urban environment has been analysed. Spaces in which musltisensory spatial reception is feasible become user-friendly, as they come to meet the changing needs of their users. The article introduces a system of textures aiding spatial orientation, navigation and...

Year 2010
 • Informacja - Krok w kierunku dostępności i bezpieczeństwa
  Publication

  - Year 2010

  Artykuł opisuje rolę informacji w przestrzeni publicznej dla lepszej orientacji użytkownikow w tym szczególnie osób o ograniczonej percepcji. Przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem Systemów Informacji Miejskiej (SIM). Szczególną uwagę zwrócono na problemy orientacji w przestrzeni miejskiej osób niewidomych

 • Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni
  Publication

  - Year 2010

  Brak wzroku w znaczący sposób ogranicza dostęp do informacji płynących z otoczenia, stąd osoby z dysfunkcjami wzroku podczas poruszania się w środowisku zurbanizowanym, narażone są na wiele niebezpieczeństw zagrażających ich życiu i zdrowiu. Tą sytuację pogłębiają braki w infrastrukturze przestrzeni publicznej, co w konsekwencji uzależnia osoby niewidome i słabo-widzące od pomocy innych. Przestrzeń nieprzystosowana do potrzeb osób...

 • Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej
  Publication

  - Year 2010

  Działania projektowe urbanistów i architektów powinny iść w kierunku tworzenia pełnej dostępności przestrzeni publicznej, która spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, stan zdrowia czy ogranicznia mobliności lub percepcji. Powszechna dostępność przestrzeni warunkuje prawidłowy rozwój jednostki i całych wspólnot oraz sprzyja tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. Dla poprawy bezpieczeństwa...

Year 2008
Year 2007
Year 2006
 • Komunikacja jako czynnik zwiększający dostepność przestrzeni
  Publication

  - Year 2006

  Dostosowanie węzlow komunikacyjnych do potrzeb osób o niepełnej sprawności fizycznej, oprócz swojej roli ułatwiającej integrację osobom niepelnosprawnym z pełnosprawnymi, odgrywa duże znaczenie w podnoszeniu bezpieczeństwa oraz zwiększeniu zakresu i jakości obsługi wszystkich podróznych. Poprawa dostępności komunikacji wpływa na rozwój lokalnych społeczności i sprzyja poszerzeniu oferty turystycznej regionu. Stąd rozwój sieci komunikacyjnych...

 • Program edukacyjny ''Projektowanie Przestrzeni Wspólnej''
  Publication

  - Year 2006

  Artykuł poświęcony realizowanemu na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej programowi edukacyjnemu ''Projektowanie Przestrzeni Wspólnej''. Program realizowany jest wspólnie z samorządami lokalnymi województwa pomorskiego. W programie uczestniczą studenci Wydziału Architektury i osoby niepełnosprawne. W artykule opisano zrealizowane warsztaty ''Miasta bez Barier'', które odbyły się w Gdyni i Kwidzynie.

  Full text to download in external service

Year 2005
 • Ekologiczne kryteria doboru materiałów w procesie projektowania architektonicznego
  Publication

  - Year 2005

  Artykuł porusza zagadnienia projektowania ekologicznego uwzględniającego okres życia technicznego budynków i trwalości materiałów budowlanych. Wskazane są kryteria ekologiczne, na które należy zwracać uwagę podczas prac projektowych, aby wznoszone budynki można było uznać za przyjazne dla środowiska naturalnego.

 • Estetyka elewacji docieplanych metodą lekko-mokrą
  Publication

  - Year 2005

  Artukuł opisuje błedy wykonawcze w wykonywaniu termomodernizacji budynków metodą lekką-mokrą. Omawia problem porastania elewacji glonami i porostami i wskazuje na sposób zabezpieczania elewacji docieplonych metodą lekką-mokrą.

 • Kształtowanie przestrzeni dostępnej jako element bezpieczeństwa i integracji osób niepełnosprawnych
  Publication

  - Year 2005

  Społeczeństwa obywatelskie, bogate swoją różnorodnoscią poglądów, powinny być szczególnie otwarte na potrzeby wszystkich swoich obywateli, bez względu na ich status społeczny, poglądy poolityczne, jak również ich ograniczenia fizyczne w poruszaniu się. Tworzenie przestrzeni ogólnodostępnej jest warunkiem integracji osób o ograniczonej mobilności, w tym osób niepełnosprawnych. Zagrożenia wynikające z barier przestrzennych w naszzych...

 • Miasta bez barier
  Publication

  - Year 2005

  Artykuł opisuje zrealizowane w maju 2005 roku warsztaty studenckie ''Miasta Bez Barier'', ktore przeprowadzone zostały w Gdyni i Kwidzynie

Year 2004
 • Miasta bez barier.
  Publication

  - Year 2004

  Artykuł opisuje warsztaty studenckie zrealizowane w Gdyni przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, poświęcone projektowaniu przyjaznemu osobom niepełnosprawnym.

 • Projektowanie wspólnej przestrzeni.
  Publication

  - Year 2004

  Artykuł omawia problematykę projektowania architektonicznego dla osób o niepełnej sprawności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych. W artykule wskazano przyczyny ograniczonej integracji osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono bariery architektoniczne i wskazano rolę edukacji architektów w celu ich likwidacji. Podkreślono wagę uwrażliwiania projektantów na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Year 2003

seen 4145 times