Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej

Abstract

W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla dynamicznego modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę Polski. Do oszacowania parametrów strukturalnych modelu wykorzystano dane kwartalne obejmujące okres od 1 kwartału 1996 r. do 4 kwartału 2008 r. W procesie specyfikacji, estymacji i weryfikacji modelu brano pod uwagę założenia, które były formułowane dla rozważanego związku przyczynowo-skutkowego. W rezultacie zastosowanej procedury specyfikacyjnej wyodrębniono dwa podokresy, dla których krótko i długookresowe efekty wpływu postępu technicznego na stopę wzrostu zatrudnienia wykazywały różnicę. Ponadto oszacowano graniczne stopy wzrostu PKB, przy której stopa wzrostu zatrudnienia stawała się dodatnia. Stwierdzono, że graniczna stopa wzrostu PKB dla podokresu od 1 kwartału 1996 r. do 2 kwartału 2004 r. wynosiła 4,55%. Dla podokresu od 3 kwartału 2004 roku do 4 kwartału 2008 roku graniczna stopa wzrostu PKB była mniejsza i wynosiła 2,56 %. Wielkość ta jest zbliżona do poziomu charakteryzującego większość zachodnio europejskich krajów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY no. T. 57, pages 34 - 52,
ISSN: 0033-2372
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Ossowski J.: Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej// PRZEGLĄD STATYSTYCZNY. -Vol. T. 57., nr. Nr 1 (2010), s.34-52
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 185 times

Recommended for you

Meta Tags