Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej

Abstrakt

W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla dynamicznego modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę Polski. Do oszacowania parametrów strukturalnych modelu wykorzystano dane kwartalne obejmujące okres od 1 kwartału 1996 r. do 4 kwartału 2008 r. W procesie specyfikacji, estymacji i weryfikacji modelu brano pod uwagę założenia, które były formułowane dla rozważanego związku przyczynowo-skutkowego. W rezultacie zastosowanej procedury specyfikacyjnej wyodrębniono dwa podokresy, dla których krótko i długookresowe efekty wpływu postępu technicznego na stopę wzrostu zatrudnienia wykazywały różnicę. Ponadto oszacowano graniczne stopy wzrostu PKB, przy której stopa wzrostu zatrudnienia stawała się dodatnia. Stwierdzono, że graniczna stopa wzrostu PKB dla podokresu od 1 kwartału 1996 r. do 2 kwartału 2004 r. wynosiła 4,55%. Dla podokresu od 3 kwartału 2004 roku do 4 kwartału 2008 roku graniczna stopa wzrostu PKB była mniejsza i wynosiła 2,56 %. Wielkość ta jest zbliżona do poziomu charakteryzującego większość zachodnio europejskich krajów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY nr T. 57, strony 34 - 52,
ISSN: 0033-2372
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ossowski J.: Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej// PRZEGLĄD STATYSTYCZNY. -Vol. T. 57., nr. Nr 1 (2010), s.34-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi