Wyniki wyszukiwania dla: ZATRUDNIENIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZATRUDNIENIE

Wyniki wyszukiwania dla: ZATRUDNIENIE

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publikacja

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publikacja

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

 • Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego

  Publikacja

  - 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję teoretyczną opisującaą związki pomiędzy dynamiką wzrostu produktu krajowego a stopą wzrostu zatrudnienia i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i postępu technicznego. W następnej kolejności przedstawiono model teoretyczny opisujący te związki i sformułowano założenia leżące u jego podstaw. W końcowej części artykułu, na podstawie informacji kwartalnych z lat...

 • Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce

  Stopa procentowa jest jednym z ważniejszych parametrów kształtujących procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. Poprzez wpływ na działalność poszczególnych podmiotów gospodarujących kształtuje ogólną koniunkturę gospodarczą. Nowa makroekonomia klasyczna wskazuje stopę procentową jako jeden z czynników kształtujących relacje panujące na rynku pracy. Na tym tle warto się zastanowić jak duże znaczenie należy przypisać...

 • Zatrudnienie w kontekście zmian strukturalnych i technologicznych

  Celem niniejszego opracowania jest analiza związków zachodzących pomiędzy zatrudnieniem a kapitałem w poszczególnych działach gospodarki będąca wynikiem dokonujących się zmian technologicznych oraz strukturalnych w Polsce w latach 2000 - 2008.

 • Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce

  Publikacja

  Szeroka analiza literatury, dokumentów prawnych i danych statystycznych ukazująca obraz możliwości i uwarunkowań zmniejszenia niedoborów na rynku pracy w Polsce poprzez zatrudnianie emigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego.

 • INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWE 2007-2013

  Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw traktowane są jako jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wielkość i dynamika mogą mieć wpływ na zmiany w poziomie zatrudnienia. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do spowolnienia dynamiki wzrostu oraz gwałtownego spadku w 2009 roku PKB w większości gospodarek świata. We wspomnianym okresie w Polsce zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, które miało wpływ na decyzje...

 • ZATRUDNIENIE CZY SAMOZATRUDNIENIE – DYLEMATY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB STARSZYCH

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wsparcie przedsiębiorczości osób starszych jest odpowiednim rozwiązaniem problemu ich gorszej pozycji na rynku pracy. Poszukując tej odpowiedzi, omówiono sytuację osób starszych na rynku pracy, wskazano na główne narzędzia służące wsparciu tej części populacji, na koniec przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 1005 mikroprzedsiębiorców na Pomorzu. W oparciu o charakterystykę...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cena kapitału i pracy a inwestycje i zatrudnienie w gospodarce narodowej

  Struktura kapitału i pracy zależy od relacji ich cen oraz efektywności wykorzystania poszczególnych zasobów. Omówione procesy zachodzą na poziomie przedsiębiorstwa i są analizowane w mikroekonomicznych teoriach zachowań producentów. Ich efekty kształtują ważne agregaty makroekonomiczne, takie jak PKB, zatrudnienie. Są one istotne z punktu widzenia gospodarki. Ponadto cena kapitału - stopa procentowa oraz cena pracy - płaca są w...

 • Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej

  Publikacja

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla dynamicznego modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę...

 • Względna cena pracy a inwestycje i zatrudnienie w wybranych branżach gospodarki polskiej

  Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy względną ceną pracy a aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw i poziomem zatrudnienia w wybranych branżach polskiej gospodarki w latach 1998-2009. W badaniach wykorzystano metodę dedukcji i elementy statystyki opisowej.Z przeprowadzonych badań wynika, że za istotny statystycznie można uznać związek względnej ceny pracy z aktywnością inwestycyjną realizowaną w branżach: budownictwo...

 • Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce w latach 2000-2015 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

  Publikacja

  - 2016

  Podejście do problematyki zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy stało się jednym z kluczowych elementów w dyskusjach na temat unowocześniania pracy. Wskutek zmian mających miejsce w sferze technologii, organizacji pracy, funkcjonowania gospodarki i świadomości społecznej mamy bowiem do czynienia z ewolucją tej formy zatrudnienia z punktu widzenia kapitału ludzkiego oraz ciągłym doskonaleniem w zakresie efektywności jego...

  Pełny tekst w portalu

 • WPŁYW GLOBALNYCH SIECI PRODUKCJI NA ZATRUDNIENIE, PŁACE I ALOKACJĘ ZASOBÓW W WARUNKACH HETEROGENICZNOŚCI PRACOWNIKÓW, FIRM I ZADAŃ

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz   Finansowanie projektu: OPUS

  Projekt realizowany w Katedra Nauk Ekonomicznych zgodnie z porozumieniem UMO-2015/19/B/HS4/02884 z dnia 2016-07-11

 • Kilka uwag o zmianach w poziomie i strukturze zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji

  W artykule przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły w poziomie i strukturze zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 1990-2000. Zwrócono uwagę na zmiany współczynnika aktywności zawodowej społeczeństwa polskiego oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej z uwzględnieniem płci.

 • Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika i struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

  Niniejszy artykuł dotyczy sektora usług wiedzochłonnych oraz jego dynamiki i struktury zatrudnienia. W części teoretycznej opracowania przedstawiono zagadnienia definicyjne oraz klasyfikacyjne związane z sektorem usług wiedzochłonnych, a także omówiono kwestie wiedzochłonności tego sektora. W części badawczej zaprezentowano analizę dynamiki i struktury zatrudnienia w sektorach usług wiedzochłonnych krajów należących do Unii Europejskiej....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jarosław Guziński dr hab. inż.

  STOPNIE NAUKOWE 2000   Stopień doktora nauk technicznych – Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Rozprawa doktorska pt.: „Układ sterowania silnikiem asynchronicznym z regulatorem kąta obciążenia” obroniona 27 czerwca 2000 r – z wyróżnieniem. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński. 2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe...

 • Tomasz Klimczuk prof. dr hab. inż.

  Stopnie naukowe i zawodowe dr hab. (2008)  Wydz. FTiMS PG dr (2001) Wydz. FTiMS PG inż. (1997) Wydz. ZiE PG mgr inż. (1995 )Wydz. FTiMS PG   Zatrudnienie grudzień 2013 – do chwili obcecnejprofesor nadzwyczajny na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej wrzesień 2012 – grudzień 2013 adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej wrzesień 2009 – sierpień 2012grant-holder...

 • Marcin Abramski dr hab. inż.

  od 1990 r. do 1996 r. - studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego na specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 30.01.1996 r. - uzyskanie stopnia naukowego mgr inż. od 09.1995 r. do 12.1995 r. i od 02.1996 r. do 09.1998 r. - praca w charakterze inżyniera budowy w Usługowej Spółdzielni Remontowo-Budowlanej "Poziom" w Gdańsku od 15.09.1998 r. do 31.12.2006 r. - zatrudnienie na Politechnice...

 • Badanie pracujących na własny rachunek (samozatrudnionych) w województwie mazowieckim

  Publikacja

  - 2007

  Artykuł przedstawia syntetyczne wyniki badań przeprowadzonych w 2006 r. na próbie 501 samozatrudnionych w województwie mazowieckim w ramach projektu badawczego ''Reginalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego. PRACA-ZATRUDNIENIE-SZKOLENIE''. W drugiej części przedstawiono rekomendacje dotyczące ograniczenia barier rozwoju i funkcjonowania samozatrudnienia, a także umacniania instrumentów promocji tej formy działalności...

 • Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia

  Publikacja

  - 2015

  Elastyczne formy zatrudnienia mogłyby przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Obniżenie kosztów pracy poprzez zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych - przy ograniczonej sankcyjności tego rozwiązania - wpłynęłoby na wzrost popytu i podaży pracy osób powyżej 50. roku życia. W artykule przeanalizowano bariery dostępu do rynku pracy osób powyżej 50. roku życia, a następnie przedstawiono wnioski i rekomendacje.

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Między wspólnotą a biznesem - system rządzenia w przedsiębiorstwie społecznym – studia przypadku

  Publikacja

  Teoria na temat ładu korporacyjnego zdążyła się już intensywnie rozwinąć w wielu dyscyplinach, lecz w przypadku przedsiębiorstw społecznych istnieje duża luka badawcza. Celem artykułu jest rozpoznanie istotnych elementów systemu rządzenia governance w przedsiębiorstwach społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych oraz identyfikacja wewnętrznych charakterystyk tego systemu. W oparciu o opisową i eksploracyjną analizę przypadku...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim

  Publikacja

  - 2008

  W tradycyjnej gospodarce o zdolnościach konkurencyjnych decydowały klasyczne zasoby przedsiębiorstw. W gospodarce globalnej oprócz zasobów naturalnych, czy też taniej siły roboczej ważna staje sie wiedza, informacja, kompetencje oraz nowe idee, do których tworzenia potrzebny jest czynnik wysoko kwalifikowanej pracy ludzkiej. Pomnażanie wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania wydaje się jednym z największych wyzwań stojących przed...

 • Krystyna Dziubich mgr inż.

  1996 r ukończone jednolite dzienne studia magisterskie na WETI, kierunek Informatyka; Specjalność: Informatyczne zarządzanie przedsiębiorstwem (WETI); 1996-2005 zatrudnienie z przemyśle, w zawodzie informatyk jako specjalista analityk w Departamencie Rozwoju Systemów Zarządzania; od roku 2005 - asystent, a następnie wykładowca PG WETI KASK; Wieloletnie zaangażowanie w opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na Studiach...

 • Marek Olesz dr hab. inż.

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Prodziekan ds. rozwoju dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG data urodzenia 1966 wykształcenie   Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (1990) stopień / tytuł naukowy doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2017), doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1998) zatrudnienie Politechnika Gdańska: asystent stażysta (1989 –...

 • ROLA ZABYTKÓW W GOSPODARCE - WYBRANE ZAGADNIENIA

  Publikacja

  Rola zabytków w gospodarce rynkowej jest dwojaka i ogranicza się jedynie do wartości historycznej, naukowej czy artystycznej. Z jednej strony budują tożsamość narodową i pełnią funkcje społeczne, a z drugiej – stanowią produkt rynkowy, który wspiera rozwój regionalny pod względem atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej. Zabytki jako część infrastruktury stanowią element rozwoju społeczno – gospodarczego. Można więc powiedzieć,...

 • Problemy mieszkaniowe w budującej się Gdyni, „mieście poszukiwaczy złota”

  Miasto Gdynia, zbudowane zupełnie od podstaw w przeciągu kilkunastu lat, na przestrzeni lat 1923-1939, stanowiło jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych II Rzeczypospolitej. Szybka budowa dwóch składowych tego nowoczesnego ośrodka, jakimi były port i miasto, wiązała się nierzadko z nowymi, wcześniej trudnymi do przewidzenia wyzwaniami natury planistycznej i organizacyjnej. W początkowych latach budowy Gdyni zapewnienie...

 • The future of the logistician education in Poland and Ukraine: comparative analysis of the student’s opinion

  Publikacja

  - LogForum - 2016

  Background: A professional future is the next logical step after a student completes their chosen degree course. More frequently, even during their studies, young people seek opportunities to participate in various conferences, training courses, internships, work placements, and to travel abroad, etc. All of this has one main goal - to increase the student's attractiveness as a potential employee on the labour market. Thus, it...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jacek Rumiński dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa   2016   2002   1995   1991-1995 Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób” Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (z wyróżnieniem), dyscyplina...

 • Anita Richert-Kaźmierska dr inż.

 • Teaching of Analytical Chemistry in Polisch Universities

  Chemia Analityczna zajmuje się poszukiwaniem i opracowywaniem optymalnych strategii (metod i urządzeń) pozwalających na uzyskiwanie miarodajnych informacji dotyczących chemicznej natury różnych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu i przebiegających w nich procesach. Wykorzystanie informacji analitycznej jest bardzo szerokie. Otrzymany wynik jest towarem, tym droższym im jest bardziej miarodajny. Chemik analityk odpowiada...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Marcin Wata dr

  Osoby

  Wykształcenie 1994–1999 UMK w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Matematyka spec. informatyka, Praca magisterska „Algorytm Adlemana i Demarraisa wyliczania logarytmów dyskretnych w ciałach skończonych” 1999–2003  UMK w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Studia doktoranckie z matematyki, 2004 UMK w Toruniu, Dyplom Doktora Nauk Matematycznych w zakresie matematyki, spec. analiza matematyczna, Praca doktorska:...

 • Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2009

  Publikacja

  - 2011

  Funkcjonowanie rynku pracy oraz praktyka gospodarowania specyficznym zasobem jakim jest praca wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie wielu badaczy. Prowadzonym teoretycznym rozważaniom towarzyszą często spory związane między innymi z określeniem efektywności gospodarowania pracą, kształtowaniem się wielkości i struktury zatrudnienia, czynników oddziaływujących na wydajność pracy.Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia...

 • ZMIANA STRUKTURY DOCHODÓW W POLSCE W RELACJI KAPITAŁ–PRACA Z UWZGLĘDNIENIEM SEKTORÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

  Streszczenie w języku polskim: Dynamiczne zmiany strukturalne dokonujące się w gospodarce polskiej, dążącej do osiągnięcia rozwoju zbliżonego do gospodarek najbardziej rozwiniętych UE i związana z tym zmiana w zatrudnieniu oraz zaangażowaniu kapitału w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej, skłaniają do podjęcia badań dotyczących zmian relacji dochodowych w układzie kapitał-praca w poszczególnych sektorach gospodarki i...

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publikacja

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • The impact of technological and structural changes in the national economy on the labour-capital relations

  The aim of the research presented in this paper is to present the relations between labour and capital in the national economy, resulting from technological and structural changes taking place in the years 1991 to 2008. The structure of the paper is as follows. It first presents the functional determinants for the Polish economy in 1991-2008 affecting the phenomenon subject to study. Then it presents the preliminary analysis of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ekonomiczny wymiar zjawiska przedsiębiorczości w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Pieniądze i Więź - 2012

  Skala przedsiębiorczości występująca w Polsce na tle tego zjawiska w innych krajach UE jest zasadniczo porównywalna. Nie oznacza to jednak, aby ustawodawca polski czy unijny mieli zaprzestać starań zmierzających do zwiększenia aktywności przedsiębiorczości. Liczba i wielkość przedsiębiorców działających na danym rynku decyduje bowiem zarówno o liczbie zatrudnionych pracowników, poprawie bytu społeczeństwa czy wartości dodanej brutto....

 • Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim

  Publikacja

  - 2008

  Przystąpienie Polski do struktur UE w roku 2004 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorstw. Zniesienie barier celnych na obszarze zintegrowanej Europy oraz sformułowanie wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich stworzyło nowy układ konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszaru UE i innych państw. Dodatkowo nasilające sie procesy globalizacji w znacznym stopniu oddziaływują ma zmiany w zakresie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE

  Publikacja

  - 2008

  Zróżnicowanie krajów pod względem istniejacego poziomu gospodarki, struktury i stopnia zużycia majątku oraz efektywności inwestycji może przyczynić się do dysproporcji w poziomie rozwoju ich gospodarek. W zależności od stworzonych warunków gospodarowania, wysokość stopy inwestycji, konieczna dla osiągnięcia określonego wzrostu gospodarczego, może być zróżnicowana, zarówno w czasie jak i przestrzeni. Warto zatem przeanalizować,...

 • Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim

  Publikacja

  - 2008

  Przystąpienie Polski do struktur UE w roku 2004 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorstw. Zniesienie barier celnych na obszarze zintegrowanej Europy oraz sformułowanie wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich stworzyło nowy układ konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszaru UE i innych państw. Dodatkowo nasilające sie procesy globalizacji w znacznym stopniu oddziaływują ma zmiany w zakresie...

 • Uncharacteristic forms of employment and work time management constituting a chance for MSP sector

  Publikacja

  - 2009

  Elastyczność funkcjonowania rynku pracy może być traktowana jako jedna z metod ograniczania nierównowagi pojawiajacej się na lokalnych rynkach pracy oraz sposobu dostosowywania się pracodawców do wahań koniunkturalnych, które w znacznym stopniu wpływają na zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia. Poza tym elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy przyczyniają się do ograniczania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, co...

 • Inwestycje rzeczowe a zmiany w zatrudnieniu

  Celem niniejszego opracowania jest określenie zależności występujących pomiędzy nakladami inwestycyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej i ich wpływem na rynek pracy. Pogłębieniem analiz makroekonomicznych bedzie konfrontacja rezultatów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań własnych w przedsiębiorstwach kształtujących popyt na pracę. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań...

 • Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej

  Publikacja

  - 2010

  Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie...

 • Podstawy zatrudnienia

  Publikacja

  - 2006

  W pracy omówiono elastyczne metody zatrudnienia i organizacji pracy, które są sposobem dostosowywania zarówno podażowej, jak i popytowej strony rynku pracy do zmian systemowych i koniunkturalnych. W nich upatruje się jednego ze sposobów rozwiązywania problemów nierównowagi na wynik pracy, a zwłaszcza ograniczenia bezrobocia strukturalnego i koniunkturalnego. Omówiono również podstawowe cechy stosunku pracy, umów cywilnoprawnych...

 • System informacyjny GDASKON czynnikiem ułatwiającym podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

  Publikacja

  - 2006

  System GASKON jest czynnikiem ułatwiającym podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Bardzo ważną cechą systemu GASKON jest możliwość kontaktowania sie z nim, urzadzeń mobilnych - telefonów komórkowych i palmtopów. W obecnej chwili system oferuje dwa rodzaje interfejsu: interfejs tekstowy - przeznaczony dla osób niewidomych i interfejs graficzny - przeznaczony dla pozostałych uzytkowników systemu.

 • Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej

  Publikacja

  - 2006

  W początkowym okresie transformacji, tzn. do roku 1995 następował nie tylko szybki wzrost bezrobocia jawnego, ale i gwałtowny spadek liczby pracujących. Zmienił się nie tylko poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej, ale i jego struktura. Nastąpił szybki rozwój sektora prywatnego, pojawiły się nowe sekcje gospodarki narodowej, zmienił się również status zatrudnionych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej

  Publikacja

  - 2006

  Sytuacja na rynku pracy zależy od wielu zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Jednym z nich jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa. Inwestycje nowe, rozwojowe przyczyniają się często do wzrostu popytu na pracę, inwestycje bieżące, odtworzeniowe umożliwiają utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy na nie zmienionym poziomie. Nie wszystkie inwestycje generują nowe miejsca pracy bądź przyczyniają się do...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Gospodarka oparta na wiedzy - zmiany w strukaturze zatrudnienia i charakterze pracy. Ujęcie makro-, mezo- i mikroekonomiczne.

  Publikacja
  • M. Dąbrowska

  - 2007

 • Kształtowanie świadomości

  Publikacja

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equa, ma na celu stworzenie trwałyh rozwiazań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z siedmiu rozdziałów monografii zatytułowanej Metodyka badań 50+. W rozdziale tym został poruszony problem kształtowania świadomości beneficjentów projektu...