Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014

Abstrakt

W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę Polski. Do oszacowania parametrów strukturalnych modelu wykorzystano dane roczne obejmujące okres od 1995 r. do 2014 r. W procesie specyfikacji, estymacji i weryfikacji modelu brano pod uwagę założenia, które były formułowane dla rozważanego związku przyczynowo-skutkowego. W rezultacie zastosowanej procedury specyfikacyjnej wyodrębniono dwa podokresy, dla których efekty wpływu nakładów kapitałowych i postępu technicznego na stopę wzrostu zatrudnienia wykazywały różnicę. Ponadto oszacowano graniczne stopy wzrostu PKB, przy której stopa wzrostu zatrudnienia stawała się dodatnia. Stwierdzono, że graniczna stopa wzrostu PKB dla podokresu od 1996 roku do 2004 roku wynosiła około 4,7% - 5,4%. Dla podokresu od 2005 roku do 2014 roku graniczna stopa wzrostu PKB była mniejsza i wynosiła około 1,9% - 2,3%. Wielkość ta jest zbliżona do poziomu charakteryzującego większość zachodnio europejskich krajów

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego strony 367 - 382,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Ossowski J.: Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. 45/2 (2016), s.367-382
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi