Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014 - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014

Abstract

W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę Polski. Do oszacowania parametrów strukturalnych modelu wykorzystano dane roczne obejmujące okres od 1995 r. do 2014 r. W procesie specyfikacji, estymacji i weryfikacji modelu brano pod uwagę założenia, które były formułowane dla rozważanego związku przyczynowo-skutkowego. W rezultacie zastosowanej procedury specyfikacyjnej wyodrębniono dwa podokresy, dla których efekty wpływu nakładów kapitałowych i postępu technicznego na stopę wzrostu zatrudnienia wykazywały różnicę. Ponadto oszacowano graniczne stopy wzrostu PKB, przy której stopa wzrostu zatrudnienia stawała się dodatnia. Stwierdzono, że graniczna stopa wzrostu PKB dla podokresu od 1996 roku do 2004 roku wynosiła około 4,7% - 5,4%. Dla podokresu od 2005 roku do 2014 roku graniczna stopa wzrostu PKB była mniejsza i wynosiła około 1,9% - 2,3%. Wielkość ta jest zbliżona do poziomu charakteryzującego większość zachodnio europejskich krajów

Cite as

Full text

download paper
downloaded 25 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pages 367 - 382,
ISSN: 2450-7733
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Ossowski J.: Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. 45/2 (2016), s.367-382
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 115 times

Recommended for you

Meta Tags