Search results for: STOPA WZROSTU ZATRUDNIENIA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: STOPA WZROSTU ZATRUDNIENIA

Search results for: STOPA WZROSTU ZATRUDNIENIA

 • Czynniki wzrostu zatrudnienia w mikro przedsiębiorstwach – czy chcieć znaczy móc?

  Publication

  Dotychczasowe badania nad wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzone od wielu lat zarówno na świecie jak i w Polsce nie przyniosły odpowiedzi na pytanie jakie czynniki na to zjawisko wpływają. W artykule przedstawiono pokrótce podejścia badawcze wykorzystywane w badaniu czynników wzrostu. W oparciu o przeprowadzone w 2009 i 2012 roku badania panelowe w Województwie Pomorskim, przeanalizowano wpływ czynników związanych...

  Full text to download in external service

 • Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę Polski. Do...

  Full text available to download

 • Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej

  Publication

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla dynamicznego modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę...

 • Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego

  Publication

  - Year 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję teoretyczną opisującaą związki pomiędzy dynamiką wzrostu produktu krajowego a stopą wzrostu zatrudnienia i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i postępu technicznego. W następnej kolejności przedstawiono model teoretyczny opisujący te związki i sformułowano założenia leżące u jego podstaw. W końcowej części artykułu, na podstawie informacji kwartalnych z lat...

 • Elastyczne formy zatrudnienia a zjawisko starzenia się społeczeństwa w Polsce

  Publication

  - Year 2016

  Zjawisko starzenia się społeczeństwa spowodowane niską dzietnością oraz wy- dłużeniem przeciętnego trwania ludzkiego życia traktowane jest obecnie jako zagrożenie dla rynku pracy. Spadek zasobów siły roboczej w nieodległej przy- szłości grozi niedoborem pracowników, co spowoduje konieczność dokonania zmian w ramach polityki rynku pracy, przede wszystkim przez dążenie do zwięk- szenia aktywności zawodowej w grupie osób starszych,...

  Full text to download in external service

 • WZROST ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP problemy badawcze i wyniki

  W artykule w pierwszej kolejności przedstawiono główne problemy badawcze związane z zagadnieniem wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, wskazując na najczęściej stosowane rozwiązania metodyczne w tym zakresie. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań empirycznych, dotyczące zmian zatrudnienia oraz planów związanych z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na Pomorzu (badania zostały przeprowadzone w 2009 i...

 • Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej

  Publication

  - Year 2006

  Sytuacja na rynku pracy zależy od wielu zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Jednym z nich jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa. Inwestycje nowe, rozwojowe przyczyniają się często do wzrostu popytu na pracę, inwestycje bieżące, odtworzeniowe umożliwiają utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy na nie zmienionym poziomie. Nie wszystkie inwestycje generują nowe miejsca pracy bądź przyczyniają się do...

  Full text to download in external service

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publication

  - Year 2007

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

  Full text to download in external service

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publication

  - Year 2007

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

 • INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWE 2007-2013

  Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw traktowane są jako jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wielkość i dynamika mogą mieć wpływ na zmiany w poziomie zatrudnienia. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do spowolnienia dynamiki wzrostu oraz gwałtownego spadku w 2009 roku PKB w większości gospodarek świata. We wspomnianym okresie w Polsce zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, które miało wpływ na decyzje...

  Full text available to download

 • Rozwój małych firm na Pomorzu - teoria i wyniki badań

  Publication

  - Year 2008

  Artykuł przedstawia współczesne teorie wzrostu małych przedsiębiorstw. Ich analiza służy do przedstawienia wyników dotyczących zmian zatrudnienia oraz wielkości sprzedaży w 1 584 firmach przebadanych na Pomorzu.

 • Sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy - wybrane aspekty

  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji osób młodych na polskim rynku pracy. Wykorzystując dostępne dane dotyczące podstawowych parametrów rynku pracy (tj. poziom przeciętnych oraz minimalnych wynagrodzeń, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia) oraz uwzględniając czynniki demograficzne dokona się oceny sytuacji osób młodych w Polsce. Stworzony zostanie również obraz demograficzny Polski na tle innych krajów europejskich....

 • Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce

  Stopa procentowa jest jednym z ważniejszych parametrów kształtujących procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. Poprzez wpływ na działalność poszczególnych podmiotów gospodarujących kształtuje ogólną koniunkturę gospodarczą. Nowa makroekonomia klasyczna wskazuje stopę procentową jako jeden z czynników kształtujących relacje panujące na rynku pracy. Na tym tle warto się zastanowić jak duże znaczenie należy przypisać...

  Full text available to download

 • Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output

  Publication

  - Year 2010

  Celem opracowania było oszacowanie ekonomicznego wpływu organizacji EURO 2004 na gospodarkę Portugalii. Aby wyodrebnić efekty bezpośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach związanych z ogranizacją imprezy) oraz efekty pośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach powiązanych z tymi działami gospodarki, w których wystąpiły efekty bepzośrednie) wykorzystano model input-output....

 • Czy raporty pomagają zrozumieć przedsiębiorczość?

  Publication

  - Year 2013

  Skupienie na przedsiębiorcach wynika z bezpośredniej potrzeby pobudzania działań przedsiębiorczych na poziomie pojedynczej firmy, jak i na poziomie całego społeczeństwa. Rozdział bazuje na informacjach dotyczących przedsiębiorstw w Polsce, zawartych w raportach PARP, GUS i Ministerstwa Gospodarki. Poddaje pod refleksję kwestię potencjału rozwojowego przedsiębiorstw wyrażanego takimi miarami wzrostu jak: dynamika przychodów, wyniku...

 • Wzrost gospodarczy a rola przemysłów niskiej, średniej i wysokiej technologii

  Publication

  W literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że produkcja w sektorze wysokich technologii jest motorem wzrostu produkcji, zatrudnienia i wydajności wielu gospodarek. Co więcej, uważa się, że rozwój przemysłu wysokiej technologii oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale także zmiany w strukturze gospodarki. Stare przemysły tracą na znaczeniu a nowe gałęzie przemysłu, bazujące na wysokiej technologii, stają się krajowymi gazelami...

 • Zasoby, struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

  W artykule tym skupiono się na weryfikacji zależności pomiędzy poziomem zróżnicowania hierarchii płacowej i zasobowej a stopniem wzrostu gospodarczego. Autor podjął więc próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poza powszechnie znanym związkiem między poziomem zasobu kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym, istotne znaczenie ma również jego wewnętrzna struktura. Struktura kapitału ludzkiego przedstawiona została za pomocą...

  Full text available to download

 • Zastosowanie trendów przełącznikowych w analizie płac realnych w Polsce

  Streszczenie W początkowej części artykułu zostały przedstawione i omówione informacje o poziomie miesięcznych nominalnych płac (WN) oraz indeksie cen dóbr konsumpcyjnych (ICK) w gospodarce polskiej w latach 1995-2015. Następnie opisano poziomy realnych płac (W) wyrażone w cenach roku 2015. Na bazie tych informacji przedstawiono i przedyskutowano zagadnienia dotyczące rocznych przyrostów płac realnych oraz ich rocznych stóp wzrostu....

  Full text available to download

 • Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP?

  Kierując się dotychczasową wiedzą na temat roli sektora MSP w gospodarce, poddano analizie doniesienia światowej literatury, na temat związku pomiędzy przedsiębiorczością/MSP a liczbą miejsc pracy w gospodarce. Należy podkreślić, że nieczęsto w Polsce poddaje się w wątpliwość pozytywną relację pomiędzy tymi dwoma wielkościami, choć wyniki badań prowadzonych na świecie są niejednoznaczne. Wynikać to może z faktu, iż większość doniesień,...

  Full text to download in external service

 • Wpływ kryzysu na sektor MSP w krajach strefy Euro 2008-2011

  Ostatnie ćwierćwiecze XX wieku to okres renesansu sektora MSP. Przejawiał się on głównie we wzroście populacji firm i spadku przeciętnej wielkości firmy, wzroście liczby miejsc pracy w MSP i wzroście udziału zatrudnienia w tym sektorze w zatrudnieniu ogółem. Tendencje te obserwowane były zarówno w krajach wysoko, jak i słabiej rozwiniętych (m.in. Loveman, Sengenberger [1990], Storey [1994] i wiele innych; także Piasecki [1997],...

  Full text available to download

 • Motywacje czy plany – czynniki wpływające na długookresowy wzrost przedsiębiorstwa

  Publication

  Pomimo wielu lat badań nad czynnikami wpływającymi na wzrost MSP, do chwili obecnej nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi dlaczego niektóre przedsiębiorstwa wzrastają, a inne nie. Za ten brak odpowiedzi, należy winić przede wszystkim zbyt duże możliwości w wyborze metodyki badawczej, co prowadzi do uzyskiwania różnych wyników badań przez różnych badaczy. Dotyczy to zarówno definiowania i mierzenia wzrostu, jak i wykorzystywanych...

  Full text to download in external service

 • Bridge Ergonomic Design: A Review

  Human error remains the most common cause of marine incidents and it is worth emphasizing that navigator’s performance is directly affected by ergonomic factors on the bridge. Studies regarding influence of bridge design and work environment on the operator are rare, thus the main purpose of this paper is to fill in this gap. Documents issued by recognized organizations, research publications and additional sources were reviewed...

  Full text available to download

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju

  Publication

  - Year 2010

  Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (icts - information and communication technologies) to jeden z najważniejszych elementów, który stanowi o stanie krajowej - jak i światowej - gospodarki. w literaturze można spotkać się z pew-ną dychotomią pojęciową icts. z jednej strony icts są traktowane jako sektor gospodarki, który dostarcza dóbr i usług it, przyczyniając się do wzrostu go-spodarczego i zmieniając strukturę...

 • Podstawy zatrudnienia

  Publication

  - Year 2006

  W pracy omówiono elastyczne metody zatrudnienia i organizacji pracy, które są sposobem dostosowywania zarówno podażowej, jak i popytowej strony rynku pracy do zmian systemowych i koniunkturalnych. W nich upatruje się jednego ze sposobów rozwiązywania problemów nierównowagi na wynik pracy, a zwłaszcza ograniczenia bezrobocia strukturalnego i koniunkturalnego. Omówiono również podstawowe cechy stosunku pracy, umów cywilnoprawnych...

 • Wpływ form zatrudnienia na koszty pracy

  Publication

  - Year 2008

  Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ form zatrudnienia na koszty pracy"Praca składa się ze: wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. Konstrukcja pracy była zdeterminowana jej celem i zakresem, a jej treść koncentruje się na ekonomicznych kosztach różnych form zatrudnienia.W rozdziale pierwszym, zatytułowanym "Formy zatrudnienia oraz warunki formalno-prawne ich stosowania", przedstawiono możliwości ekonomiczne i prawne...

 • Badanie wzrostu małych przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2005

  W oracowaniu omówiono podstawowe problemy metodologiczne związane z prowadzeniem badań na temat wzrostu małych przesiębiorst. Opisano także główne nurty badań nad wzrostem mniejszych przedsiębiorstw: zasobowy, strategiczny, odnoszący się do otoczenia.

 • Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw.

  Publication

  - Year 2004

  Rozdział IV pt. "Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw" przedstawia teorię barier wzrostu MSP. Po klasyfikacji istniejących barier wzrostu.

 • Wybrane aspekty zatrudnienia w przemyśle stoczniowym

  Publication

  - Year 2007

  Zmiany w strukturze gospodarki polskiej przyczyniły się do pojawienia się problemów związanych z funkcjonowaniem tradycyjnych branż gospodarki narodowej. Dotychczasowa ich silna pozycja została zagrożona, co spowodowało zmiany postaw zarówno pracowników, jak i pracodawców na rynku pracy. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych aspektów zatrudnienia w przemyśle stoczniowym z punktu widzenia pracobiorców. W artykule...

 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia z perspektywy kobiet

  Publication

  W niniejszej publikacji zaprezentowano czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia z perspektywy kobiet. Autorzy przeprowadzili badania na terenie województwa pomorskiego których celem było wskazanie czynników najbardziej istotnych dla bezpieczeństwa zatrudnienia.

 • Wybór miernika wzrostu firmy a wyniki badań

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono analizę problemów dotyczących mierzenia wzrostu w małych firmach. Na podstawie wyników badań empirycznych prześledzono różne otrzymywane wyniki przy wykorzystaniu różnych mierników wzrostu.

 • Wybór miernika wzrostu a wyniki badań.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł opisuje probemy badawce występujące w trakcie badania wzrostu MSP. Ukazuje na przykładach, różnice w uzyskiwanych wynikach w zależności od wybranych parametrów badawczych

 • Determinanty zatrudnienia w nowej gospodarce

  Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstw oddziaływują na ich funkcjonwanie. szczególnie istotne wydają się zmiany zachodzące na rynku pracy, które determinują wykozystanie czynnika ludzkiego. W gospodarce opartej na wiedzy zasoby pracy przesądzają o pozycji konkurencyjnej podmiotu na rynku. Dążenie do sprostania rosnacej konkurencji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym wymaga od...

 • Wsparcie unijne dla sektora MSP w Polsce w perspektywie lat 2007-2013

  Publication

  - Year 2011

  Fundusze Unii Europejskiej wywierają niewątpliwie korzystny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy państw członkowskich. W okresie programowania 2007 - 2013 Polska jest największym beneficjentem pomocy finansowej z Funduszy Europejskich.Pomoc finansowa jest przyznawana w ramach programów pomocowych zwanych programami operacyjnymi. Każdy program charakteryzuje się innym rodzajem przedsięwzięć i podmiotów, które mogą się ubiegać o...

  Full text to download in external service

 • Stopa bezrobocia a ''popularność'' akcjonariatu pracowniczego w Polsce.

  Transformacja gospodarki polskiej doprowadziła do przemian struktury własności oraz licznych zmian na rynku pracy. Celem opracowania było zbadanie zależności występującej pomiędzy stopą bezrobocia a ''popularnością` powstawania spółek pracowniczych w Polsce.

 • Równania wzrostu kropel okołokrytycznych w ujęciu fenomenologicznym.

  Publication

  - Year 2003

  Na podstawie modelu Hertza-Knudsena dla strumienian molekuł uderzających i emitowanych przez powierzchnię kropli wyprowadzono równania pozwalające opisać zachowanie się kropel krytycznych powstałych w procesie kondensacji homogenicznej. Równania te poddano linearyzacji uzyskując opis zachowania się kropel krytycznych we wczesnym stadium ich wzrostu. Rozpatrzono przypadek wzrostu izotermicznego. Pokazano, iż w przypadku wzrostu...

 • Determinanty wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw.

  Publication

  - Year 2004

  Czynniki wzrostu MSP usystematyzowano w czterech grupach: właściciel-menedżer, przedsiebiorstwo, strategia, otoczenie.Model czynników jest układem dynamicznym, w którym centralnym czynnikiem jest strategia zarządzania firmą a pozostałe determinanty tworzą trzy pary sprzężone ze sobą.

 • Międzysektorowa mobilność zatrudnienia oraz płac a efektywność rynku pracy.

  Publication

  Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy ocenę efektywności funkcjonowania rynków pracy, rozumianej jako zdolność rynków do „oczyszczania się”, można przedstawić za pomocą analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia. W połowie lat 90. XX wieku Paul Krugman dowodził, iż negatywne szoki gospodarcze skutkują w krajach europejskich wzrostem bezrobocia, natomiast w USA wzrostem rozpiętości płac. Tymczasem...

  Full text to download in external service

 • Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej

  Publication

  - Year 2006

  W początkowym okresie transformacji, tzn. do roku 1995 następował nie tylko szybki wzrost bezrobocia jawnego, ale i gwałtowny spadek liczby pracujących. Zmienił się nie tylko poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej, ale i jego struktura. Nastąpił szybki rozwój sektora prywatnego, pojawiły się nowe sekcje gospodarki narodowej, zmienił się również status zatrudnionych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza...

  Full text to download in external service

 • Wyniki badań w zakresie ogólnych trendów praktycznego zróżnicowania różnych form zatrudnienia

  Publication

  - Year 2006

  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące struktury zatrudnienia przedsiębiorców oraz bariery utrudniające wybór optymalnych form zatrudnienia umożliwiających obniżenie kosztów pracy.

 • Elastyczne formy zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia

  Publication

  - Year 2014

  Jednym z podstawowych problemów polskiego rynku pracy jest powszechne zastępowanie przez pracodawców umów o pracę, zatrudnieniem cywilnoprawnym bądź nadużywanie zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Jednocześnie w Polsce w dynamicznym tempie rozwija się szara strefa oraz jej udział w oficjalnym PKB. W związku z powyższym rygoryzm ustawowy, z jednej strony oraz praktyka życia gospodarczego, z drugiej...

 • Monitoring ramanowski wzrostu cienkich warstw węglowych-studium

  Publication

  - Year 2010

  Przedstawiono wybrane problemy diagnostyki ramanowskiej in-situ wzrostu cienkich warstw węglowych w prózniowym procesie CVD, w szczególności problemy doboru długości fali lasera oraz konstrucji głowic optycznych. Opisano system pomiarowy zrealizowany w Katedrze Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG. Przedstawiono wyniki wstępnych pomiarów oraz ich interpretację.

 • Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce

  W części teoretycznej artykułu przedstawiono koncepcję przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia oraz omówiono jego dynamiczny charakter. Skonstruowany model teoretyczny poddano dwustopniowej weryfikacji empirycznej. W pierwszej kolejności oszacowano jego postacie, wykorzystując rejestrowane dane GUS oraz BAEL z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE. Wykorzystując oszacowane postacie modelu przeprowadzono prognozy warunkowe...

  Full text available to download

 • Wzrost zatrudnienia w pomorskich firmach – świadome planowanie czy przypadek

  roblematyka poruszająca relację planowania w małych przedsiębiorstwach do wyników przez nie osiąganych doczekała się wielu badań, których wyniki są niejednoznaczne. Niejednoznaczność ta w dużym stopniu jest spowodowana wykorzystywaniem różnych miar tych zależności. Przeprowadzone na Pomorzu badania panelowe wskazały jednoznacznie na brak związków między planowaniem a wynikiem funkcjonowania przedsiębiorstwa mierzonego wzrostem...

  Full text available to download

 • Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy

  Publication

  - Year 2009

  Procesy integracyjne i globalizacyjne wystepujące we współczesnych gospodarkach potwierdzaja wystepowanie silnych powiązań pomiedzy poszczególnymi krajami.Rok 2007 zakończył się kryzysem finansowym w gospodarce amerykańskiej i jednoczesnie zdaniem wielu ekspertów, dał początek głebokiej recesji gospodarczej na świecie, której skutki są trudne do oszacowania. Jednym z negatywnych efektów kryzysu jest bez wątpienia jego silne oddziaływanie...

  Full text to download in external service

 • Monitoring ramanowski wzrostu cienkich warstw węglowych-studium

  Przedstawiono zagadnienia monitorowania in-situ prózniowego procesu wzrostu cienkich warstw węglowych, a w szczególności diamentowych i diamentopodobnych DLC. Zastosowanie pomiarów ramanowskich umożliwia zbadanie struktury warstwy na poziomie molekularnych (zawartości faz węglowych sp2 i sp3, a także defektów wodorowych). Użycie spektroskopii in-situ podczas procesu syntezy pozwala monotorować poprawność przebiegu procesu i opracować...

  Full text to download in external service

 • Czynniki wzrostu małych firm w świetle badań empirycznych.

  Publication

  - Year 2004

  Tekst prezentuje anlizę wybranych czynników wzrostu związanych z właścicielem-menedżerem i ich wpływ na tenże wzrost. Analiza powyższa została oparta na badaniach empirycznych przeprowadzonych w regionie gdańskim w 1992 i 1999 roku.

 • System informacyjny GDASKON czynnikiem ułatwiającym podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

  Publication

  - Year 2006

  System GASKON jest czynnikiem ułatwiającym podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Bardzo ważną cechą systemu GASKON jest możliwość kontaktowania sie z nim, urzadzeń mobilnych - telefonów komórkowych i palmtopów. W obecnej chwili system oferuje dwa rodzaje interfejsu: interfejs tekstowy - przeznaczony dla osób niewidomych i interfejs graficzny - przeznaczony dla pozostałych uzytkowników systemu.

 • Zmiany w strukturze zatrudnienia, poziomie wynagrodzenia i kwalifikacjach pracowników w Polsce

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w sektorach ekonomicznych gospodarki narodowej z punktu widzenia przemieszczeń pracowników, ich wykształcenia i poziomu wynagrodzenia w latach 2000-2009. Obserwowane zmiany w strukturze zatrudnienia są jedną z ważniejszych charakterystyk określających rozwój gospodarczy.

  Full text available to download

 • Przestrzenne podejście do analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia

  Głównym celem opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania macie‑rzy sąsiedztwa, opartej na odległości ekonomicznej, w prowadzonych przez autora analizach wiążą‑cych międzysektorową mobilność płac oraz zatrudnienia. Obliczenia odległości ekonomicznej oparto na poziomie PKB, natomiast w modelu przestrzennym wykorzystano dane dotyczące ich wybranych determinant, np. wskaźnika nierówności płacowych, przeciętnego poziomu...

  Full text available to download

 • Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2009

  Publication

  - Year 2011

  Funkcjonowanie rynku pracy oraz praktyka gospodarowania specyficznym zasobem jakim jest praca wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie wielu badaczy. Prowadzonym teoretycznym rozważaniom towarzyszą często spory związane między innymi z określeniem efektywności gospodarowania pracą, kształtowaniem się wielkości i struktury zatrudnienia, czynników oddziaływujących na wydajność pracy.Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia...