MARKETING I RYNEK - Journal - Bridge of Knowledge

Search

MARKETING I RYNEK

ISSN:

1231-7853

Publisher:

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Disciplines
(Field of Science):

 • economics and finance (Social studies)
 • social communication and media studies (Social studies)
 • management and quality studies (Social studies)
 • sociology (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 40 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 40 Ministry scored journals list 2024
2023 100 Ministry Scored Journals List
2022 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B

Model:

Traditional

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY 3.0
License
Creative Commons: BY 3.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/o-czasopismie/informacje-ogolne open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
6
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.
Open Access after an embargo period of 6 months.

Filters

total: 46

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2022
Year 2019
Year 2016
 • Instrumenty promocji w procesie zarządzania organizacją
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2016

  W artykule podjęto temat dotyczący roli instrumentów promocji w procesie zarządzania organizacją, odnosząc się do uwarunkowań publicznej uczelni wyższej. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej, przedstawiono krótką charakterystykę istoty zarządzania organizacją oraz form promocji organizacji. W drugiej części przedstawiono wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone wśród studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej...

  Full text to download in external service

 • Internet i media społecznościowe w procesie rekrutacji - perspektywa rekruterów
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2016

  Celem artykułu jest wskazanie najpopularniejszych metod rekrutacyjnych opartych o techniki związane z Internetem i mediami społecznościowymi stosowanych obecnie przez rekruterów. Część empiryczna tekstu odwołuje się do wyników badań jakościowych zrealizowanych w oparciu o technikę wywiadu swobodnego, przeprowadzonych wśród profesjonalnych rekruterów, uczestniczących w procesie doboru pracowników do przedsiębiorstw. Wśród wniosków...

  Full text available to download

 • Motywacje czy plany – czynniki wpływające na długookresowy wzrost przedsiębiorstwa
  Publication

  Pomimo wielu lat badań nad czynnikami wpływającymi na wzrost MSP, do chwili obecnej nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi dlaczego niektóre przedsiębiorstwa wzrastają, a inne nie. Za ten brak odpowiedzi, należy winić przede wszystkim zbyt duże możliwości w wyborze metodyki badawczej, co prowadzi do uzyskiwania różnych wyników badań przez różnych badaczy. Dotyczy to zarówno definiowania i mierzenia wzrostu, jak i wykorzystywanych...

  Full text to download in external service

 • Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy
  Publication

  Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem...

  Full text to download in external service

 • Przedsiębiorczość akademicka w świetle programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030

  Rozwój szkolnictwa wyższego ma istotny wpływ na kształtowanie się przedsiębiorczości akademickiej. Niezbędne są zatem zmiany, które powinny przyczynić się do wzrostu świadomości pracowników badawczych do możliwości komercjalizowania efektów ich pracy. Przedstawiony w opracowaniu zarys programu MNiSW, obejmuje szereg zmian, które mogą mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Autorzy szeroko opisali oddziaływania i korzyści...

  Full text to download in external service

 • Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2016

  Na przełomie XX i XXI wieku zjawisko starzenia się ludności postrzegane jest jako dominujący proces demograficzny, który odzwierciedla się w zmianie struktury wieku ludności i wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji. Rynek pracy stoi zatem przed koniecznością wprowadzenia głębokich reform o charakterze społeczno-gospodarczym umożliwiających dostosowanie do nowego otoczenia demograficznego. Polityka państwa musi odnaleźć...

  Full text to download in external service

 • Wydajność pracy w przemyśle w Polsce w latach 2007-2013

  Wydajność pracy traktowana jest jako determinanta wzrostu przedsiębiorstw, działalności przemysłowej i całej gospodarki. Ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przemysłu danego kraju czy regionu, gdyż stanowi o stopniu ich konkurencyjności. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian w wydajności pracy w przemyśle w Polsce oraz prezentacja i ocena wyników wydajności pracy w poszczególnych jego sektorach w latach 2007-2013....

 • Zmiany w systemach jakości BRC dedykowanych producentom żywności
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2016

  W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone w najnowszych wersjach standardu BRC Food wersja 7 i BRC/IoP wersja 5. Na podstawie danych zamieszczonych w ogólnodostępnym katalogu „BRC Global Standards Directory” dokonano oceny stopnia certyfikacji polskich przedsiębiorstw wg standardu BRC Food. Przeprowadzono analizę liczby akredytowanych jednostek certyfikujących w Polsce z uwzględnieniem stopnia ich wydajności.

  Full text to download in external service

Year 2015
 • Antycypacja kryzysu w elementach wejścia do systemu operacyjnego przedsiebiorstw
  Publication

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowno kluczowe aspekty antycypacji kryzysu w obszarze zarządzania operacyjnego. autorzy scharakeryzowali zarządzanie antykryzysowe wraz z jego głównymi fazami w odniesieniu do kilku modeli zarządzania antykryzysowego. Jedna z tych faz jest faza antycypacji, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia obszaru zarządzania operacyjnego zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym. W niniejszej...

 • Nosce te ipsum: Czy brak sukcesu musi być katastrofą?
  Publication

  W artykule przedstawiono model luki samoskuteczności na tle problematyki tworzenia nowych firm. Wobec bardzo wysokiego poziomu obaw przed poniesieniem porażki, jaki notuje się w Polsce, dużego znaczenia nabiera kwestia zrozumienia jakie osoby w sposób szczególny są zagrożone konsekwencjami poniesionej porażki. Autorzy stawiają tezę, że w warunkach braku informacji zwrotnej lub jej opóźnienia, osoby o wysokiej luce samoskuteczności...

 • Podejścia i strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach
  Publication

  Artykuł przedstawia przegląd różnego rodzaju strategii zarządzania wiedzą.Jak powszechnie wiadomo, charakterystyka firmy (np. jej wielkość) wpływa na tworzoną i realizowaną w danym przedsiębiorstwie strategię. Należy więc założyć, że charakterystyka ta będzie również wpływała na wybór strategii zarządzania wiedzą, która będzie realizowana w danej firmie. Inne podejście do strategii zarządzania wiedzą będzie potrzebne w małej czy...

  Full text to download in external service

 • Strategiczne uwarunkowania w procesie kształtowania modelu biznesu
  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych założeń zarządzania w kontekście tworzenia modeli biznesu. W rozważaniach przyjęto koncepcję łańcucha wartości jako podstawę opracowania modelu biznesu opartego na zdolności do kreowania wartości przez przedsiębiorstwo. Scharakteryzowano podstawowe pojęcia oraz przedstawiono etapy tworzenia wartości i modelu biznesu.

  Full text to download in external service

 • Typologia aktywności online konsumenta w zakresie marki
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2015

  Web 2.0 daje konsumentom nieograniczone możliwości wchodzenia w interakcje, wypowiadania się, udostępniania oraz kreowania treści dotyczących produktów i marek. Tego typu aktywność konsumentów, która ma miejsce w Internecie (tzw. COBRA), stanowi wielką wartość dla firm. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą próbę przedstawienia pełnej klasyfikacji tego typu zachowań w trzech głównych kategoriach (konsumpcji, kontrybucji i kreacji),...

  Full text to download in external service

 • Zarzadzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i srednim przedsiębiorstwem

  Jedną z wielu przyczyn niepowodzenia ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw jest niezrozumienie lub niewłaściwe rozumienie kwestii zarządzania ryzykiem. Ryzyko w wielu wymiarach sprzężone jest z procesem przedsiębiorczym. Zarządzanie nim wymaga dostrzegania okazji, umiejętności wykorzystywania zagrożeń jako szans oraz dynamicznej odpowiedzi na zmiany w otoczeniu i w samej organizacji. Sposób podej- ścia do zarządzania...

  Full text to download in external service

Year 2014
 • Czynniki wzrostu zatrudnienia w mikro przedsiębiorstwach – czy chcieć znaczy móc?
  Publication

  Dotychczasowe badania nad wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzone od wielu lat zarówno na świecie jak i w Polsce nie przyniosły odpowiedzi na pytanie jakie czynniki na to zjawisko wpływają. W artykule przedstawiono pokrótce podejścia badawcze wykorzystywane w badaniu czynników wzrostu. W oparciu o przeprowadzone w 2009 i 2012 roku badania panelowe w Województwie Pomorskim, przeanalizowano wpływ czynników związanych...

  Full text to download in external service

 • DYLEMATY REORIENTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2014

  W opracowaniu przedstawiono ocenę procesu wprowadzania zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz doskonalenia procesów projakościowej transformacji polskich instytucji szkolnictwa wyższego. Kontekst oceny dotyczy zestawienia tych regulacji z bogatym i niekwestionowanym dorobkiem zarządzania jakością. Na podstawie analizy stanu istniejącego zaproponowano rozwiązania mogące skutecznie wesprzeć uczelnie...

 • Gromadzenie informacji rynkowych w przedsiębiorstwie uwzględniające ich jakość
  Publication

  Informacje rynkowe są wykorzystywane w organizacji do podejmowania wielu kluczowych decyzji, w tym kształtowania jej oferty rynkowej. W związku z tym ważna jest jakość tych informacji. W pracy przedstawiono koncepcję procesu gromadzenia informacji rynkowych przez przedsiębiorstwo, w którym uwzględniono ukierunkowanie tego procesu na zbieranie informacji o wysokiej jakości. Proces ten oparto na podstawowych elementach cyklu działania...

  Full text to download in external service

 • Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa
  Publication

  Celem artykułu jest ukazanie koncepcji inbound marketing jako przykładu nowego podejścia do planowania i realizacji polityki komunikacji marketingowej w Internecie. Współcześnie klienci nie chcą być atakowani nachalną reklamą lub zanudzani przez nieatrakcyjne treści. Odwracają się od marek, które prowadzą z nimi komunikację jedynie przy użyciu tradycyjnych działań komunikacji marketingowej. Znane organizacje wykorzystują do promowania...

  Full text to download in external service

 • Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego

  W artykule podjęto problem cech innowacji jako produktów, które na świecie, coraz częściej również w Polsce, stają się przedmiotem obrotu rynkowego. Różnią się zdecydowanie od produktów, oferowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe na rynkach dóbr konsumpcyjnych, także gotowych dóbr przemysłowych. Kluczowe różnice wynikają z tego, że innowacja może być produktem - przedmiotem obrotu rynkowego już jako idea i koncepcja,...

  Full text to download in external service

 • Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim
  Publication

  W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji...

  Full text to download in external service

 • Kreować czy kopiować? Strategie innowacyjne firm lokatorskich trójmiejskich instytucji pomostowych w świetle badań empirycznych
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2014

  Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród lokatorów trójmiejskich instytucji pomostowych w zakresie stosowanych przez nich strategii innowacji. Celem badania było wyłonienie dominujących postaw innowacyjnych w analizowanej grupie przedsiębiorstw, z uwzględnieniem sposobów wprowadzania innowacji na rynek (wybór między strategią ofensywną, defensywną i imitacyjną) oraz powiązań w procesie innowacyjnym...

 • Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie "pokolenia Milenium"
  Publication

  W artykule podjęto rozważania dotyczące zagadnienia lojalności w obecnym społeczeństwie informacyjnym. Powszechnie panująca konsumpcja oraz „zalew informacyjny”, wynikający z wykorzystywania nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji sprawiły, że postanowiono sprawdzić, czy wciąż możemy mówić o lojalności klientów. Pokoleniem, które stanowi ważny segment rynku i jednocześnie podmiot analizy, jest pokolenie Y, tzw. „Millenium...

  Full text to download in external service

 • Marketing doświadczeń w przedsiębiorstwach usługowych
  Publication

  W artykule scharakteryzowana została koncepcja marketingu doświadczeń jako idea stanowiąca nowe podejście do wyróżniania się organizacji na konkurencyjnym rynku, a także swoiste uzupełnienie marketingu relacji w przedsiębiorstwach usługowych. Przedstawione zostały najważniejsze elementy wpływające na budowanie doświadczenia klientów. Szczególną uwagę zwrócono na emocje i ich rodzaje, a także na proces doskonalenia doświadczeń i...

  Full text to download in external service

 • Miasto jako marka – analiza wybranych działań marketingowych miasta Lublin
  Publication

  W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy i proces kształtowania się miasta jako marki. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych działań marketingowych Lublina od 2007 r. do 2014 r. Zbadano strategię tworzenia się marki „Lublin Miasto Inspiracji” oraz przedstawiono wybrane kampanie promocyjne. Stwierdzono, że dzięki narzędziu Brand Foundations możliwe było skuteczne stworzenie i wprowadzenie marki miasta na rynek....

 • OBRONA ŻYWNOŚCI – KONIECZNY ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŻYWCZEGO
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2014

  Przemysł spożywczy, ze względu na swoje znaczenie w gospodarce należy do najbardziej podatnych na atak terrorystyczny. Zagrożenie takim atakiem jest powodem do opracowania strategii obrony żywności. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o istotę i przyczyny takiego zjawiska oraz o charakter działań, jakie powinno się podjąć, by ograniczyć ryzyko jego pojawienia się. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, statystyk...

 • OCENA KLIMATU PRACY W ZESPOLE WIELOKULTUROWYM
  Publication

  Artykuł dotyczy tematyki zespołów wielokulturowych, które ze względu na specyfikę globalnego rynku odgrywają coraz ważniejszą rolę we współczesnych organizacjach. Skoncentrowano się na kształtowaniu klimatu pracy zespołowej, który pozwala wykorzystać potencjał zespołu zróżnicowanego kulturowo, podkreślając potencjalne utrudnienia i ich źródła. Zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych, których celem było sprawdzenie, na ile...

  Full text to download in external service

 • Partnerstwo wschodnie - osiągnięcia i wyzwania po czterech latach współpracy
  Publication

  Partnerstwo Wschodnie stanowi pierwszą koncepcję polityki Unii Europejskiej wobec regionu Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Podjęta próba oceny dotyczyła postępów w realizacji celów Partnerstwa Wschodniego w kontekście efektywności unijnej polityki. Po czterech latach funkcjonowania inicjatywy nie może być ona ani pełna ani jednoznaczna ze względu na krótki okres, mnogość determinantów, w tym rozproszenie unijnego wpływu...

 • Projektowanie usług z wykorzystaniem koncepcji design - thinking
  Publication

  W niniejszym opracowaniu autorzy zaprezentowali uwarunkowania dotyczące projektowania usług z wykorzystaniem koncepcji design-thinking. W tym celu przybliżono specyficzne cechy działalności usługowej wraz z podstawami realizacji przedsiewzięć opartych na myśleniu projektowym. Wskazano także podstawowe korzyści jakie wynikają z wdrożenia metody, w szczególności aspekt kreatywnego myślenia generującego nowe usługi dla odbiorców.

 • Realizacja zmiany procesu planowania i sterowania produkcją – aspekty metodyczne
  Publication

  Konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji podstawowego procesu w organizacjach jakim jest proces produkcji wyrobów i usług, wymaga odpowiedniej adaptacji procesu planowania i sterowania produkcją do dynamicznych zmian otoczenia. Dla zagwarantowania efektywnego przebiegu procesu zmiany niezbędne jest nadanie mu właściwych ram i jego systemowe ujęcie. W artykule scharakteryzowano zakres działań i obszary zmian procesu...

  Full text to download in external service

 • Rozwój badań nad kapitałem marki bazującym na konsumencie – przegląd literatury
  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2014

  Celem artykułu jest prezentacja koncepcji kapitału marki bazującego na konsumencie (CBBE) oraz dotychczasowego dorobku badawczego w zakresie jego pomiaru . Realizacja tak postawionego celu wymagała przeprowadzenia wyczerpujących studiów literatury na ten temat, która wyróżnia dwa oddzielne podejścia do pomiaru CBBE: podejście bezpośrednie oraz pośrednie. Artykuł dostarcza menedżerom marki wiedzy na temat głównych kierunków ich...

  Full text to download in external service

 • Wiatraki reklamowe jako nowoczesny nośnik reklamy zewnętrznej
  Publication

  Liczne przedsiębiorstwa bardzo chętnie w swoich działaniach komunikacyjnych sięgają po różnorodne formy reklamy zewnętrznej. Coraz częściej pojawiają się one w nowych, mniej oczywistych miejscach. W poszukiwaniu ściśle ukierunkowanych i tańszych sposobów dotarcia do konsumentów reklamodawcy odkryli olśniewający pakiet „mediów alternatywnych” (Armstrong i Kotler, 2012). Pomimo, iż konsumenci mają niezbyt pozytywny stosunek do reklam,...

  Full text to download in external service

 • Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych
  Publication

  W artykule podjęto próbę wykazania wpływu jakości usług hotelarskich na kształtowanie lojalności klientów. To, jak gość hotelowy ocenia jakość usług, z których skorzystał, przekłada się na stosunek do nawiązania związku lojalnościowego z usługodawcą. Elementem, który stanowi podstawę i punkt wyjścia w procesie budowania trwałych relacji jest satysfakcja. Tylko z usatysfakcjonowanym klientem, hotel lub sieć są w stanie budować trwałe...

  Full text to download in external service

 • Wpływ postrzeganego ryzyka oraz czynników wizerunkowych na zamiar zakupu marek własnych sieci handlowych
  Publication

  Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu wizerunku sklepu, postrzeganego ryzyka oraz wizerunku cenowego marek własnych na zamiar ich zakupu. Dokonano replikacji modelu zaproponowanego przez M.F. Diallo i w jej ramach zastosowano technikę wywiadu realizowanego za pośrednictwem Internetu (CAWI) i przeprowadzono analizy z wykorzystaniem modelu równań strukturalnych (SEM) przy pomocy oprogramowania AMOS. Stwierdzono, że zamiar...

  Full text to download in external service

 • Wykluczenie finansowe starszych konsumentów na rynku usług finansowych
  Publication

  Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań wykluczenia finansowego starszych konsumentów na rynku usług finansowych. Dla realizacji tego celu zidentyfikowano m.in. podstawowe pojęcia dotyczące wykluczenia (w tym wykluczenia finansowego) osób starszych. Zagrożenia wynikające z wykluczenia finansowego starszych konsumentów zostały zilustrowane poprzez analizę danych statystycznych dotyczących starzenia się społeczeństwa. Podstawowy...

  Full text to download in external service

 • Zarządzanie marką w dobie nadpodaży
  Publication

  Artykuł poświęcony jest wskazaniu wyzwań stojących przed menedżerami marki wobec nadpodaży marek, produktów i informacji, będącymi pośrednią przyczyną marginalizacji marketingu jako funkcji wielu przedsiębiorstwach o organizacji „silosowej”, gdzie marketing często ograniczany jest do funkcji promocji. Wspomniane okoliczności, zdaniem autorki, mogą prowadzić zarówno do dalszej marginalizacji marketingu w wyniku spadku znaczenia...

  Full text to download in external service

 • Zastosowanie pogłębionych wywiadów osobistych w badaniu postrzegania treści internetowych na temat produktów i firm
  Publication

  Celem artykułu jest zaprezentowanie postrzegania internetowych treści przez internautów oraz sposobów pozyskiwania wartościowych informacji, związanych z organizacjami, bądź produktami. Zaprezentowano w nim wyniki uzyskane dzięki wykorzystaniu jednej z technik badań jakościowych – indywidualnych wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Opracowanie nawiązuje do koncepcji inbound marketing, jednak koncentruje się na potrzebach i zachowaniach...

  Full text to download in external service

 • Zaufanie, satysfakcja i lojalność studentów wobec wydziałowego serwisu WWW – wyniki badania eksploracyjnego
  Publication

  W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego określenia związków pomiędzy cechami użytkowymi serwisu WWW wydziału "X" szkoły wyższej a zaufaniem, satysfakcją i lojalnością studentów wobec tego serwisu. Zaproponowany model teoretyczny został zweryfikowany za pomocą badania empirycznego, w którym zastosowano podejście PLS-SEM. Rezultaty badania wskazują, że takie cechy wydziałowego serwisu WWW jak interaktywność, zawartość...

  Full text to download in external service

Year 2011
Year 2010
 • Wzrost gospodarczy a rola przemysłów niskiej, średniej i wysokiej technologii
  Publication

  W literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że produkcja w sektorze wysokich technologii jest motorem wzrostu produkcji, zatrudnienia i wydajności wielu gospodarek. Co więcej, uważa się, że rozwój przemysłu wysokiej technologii oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale także zmiany w strukturze gospodarki. Stare przemysły tracą na znaczeniu a nowe gałęzie przemysłu, bazujące na wysokiej technologii, stają się krajowymi gazelami...

Year 2008
 • Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami
  Publication

  Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania...

Year 2007
 • Student - klient : czy uczelnia ma zawsze spelniać oczekiwania studentów?
  Publication

  Jednym z podstawowych dylematów związanych z wprowadzaniem orientacji marketingowej do uczelni, a zarazem najistotniejszą barierą, jest problem traktowania studentów jako klientów. Na pierwszy rzut oka oznacza to, że zgodnie z regułami marketingowymi uczelnia powinna zaspokajać wszelkie wymagania i oczekiwania swoich klientów.Postępowanie zgodne z hasłem "Klient nasz Pan" niepokoi jednak władze zarządzające szkołami wyższymi. Autorka...

Year 2006

seen 2687 times