Wyniki wyszukiwania dla: WZROST GOSPODARCZY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WZROST GOSPODARCZY

Wyniki wyszukiwania dla: WZROST GOSPODARCZY

 • Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

  Czasopisma

  ISSN: 1898-5084 , eISSN: 2658-0780

 • Struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

  W artykule tym skupiono się na weryfikacji zależności pomiędzy poziomem zróżnicowania hierarchii płacowej a stopniem wzrostu gospodarczego. Autor podjął więc próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poza powszechnie znanym związkiem między poziomem zasobu kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym, istotne znaczenie ma również jego wewnętrzna struktura.Struktura kapitału ludzkiego przedstawiona została za pomocą hierarchii...

 • Zasoby, struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

  W artykule tym skupiono się na weryfikacji zależności pomiędzy poziomem zróżnicowania hierarchii płacowej i zasobowej a stopniem wzrostu gospodarczego. Autor podjął więc próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poza powszechnie znanym związkiem między poziomem zasobu kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym, istotne znaczenie ma również jego wewnętrzna struktura. Struktura kapitału ludzkiego przedstawiona została za pomocą...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wzrost gospodarczy a rola przemysłów niskiej, średniej i wysokiej technologii

  Publikacja

  W literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że produkcja w sektorze wysokich technologii jest motorem wzrostu produkcji, zatrudnienia i wydajności wielu gospodarek. Co więcej, uważa się, że rozwój przemysłu wysokiej technologii oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale także zmiany w strukturze gospodarki. Stare przemysły tracą na znaczeniu a nowe gałęzie przemysłu, bazujące na wysokiej technologii, stają się krajowymi gazelami...

 • Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej

  Publikacja

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla dynamicznego modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę...

 • Wzrost gospodarczy Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej - analiza porównawcza

  W początkowej części artykułu zostały opisane warunki funkcjonowania gospodarki polskiej w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W pierwszej części empirycznej artykułu dokonano porównania wzrostu gospodarczego Polski ze wzrostem gospodarczym pozostałych dziewięciu krajów, z którymi Polska 1 maja 2004 roku została przyjęta do Unii Europejskiej. Wstępna analiza pozwoliła stwierdzić, że w okresie 2003-2014...

 • Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę Polski. Do...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych.

  Niniejsze opracowanie jest poświęcone problematyce rozwoju postaw preprzedsiębiorczych w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych. Domena biznesu rodzinnego jest obszarem mało zbadanym w odniesieniu do polskich realiów. W przypadku Polski, jak i innych krajów, które przeszły proces transformacji z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, uwarunkowania dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej mają specyficzny charakter....

 • Płaca progowa pracowników naukowo-dydaktycznych polskich wyższych uczelni publicznych w warunkach hipotetycznego kontraktu

  Artykuł przedstawia analizę, której celem było określenie płacy progowej (reservation wage) pracowników naukowo-dydaktycznych w warunkach hipotetycznego kontraktu wprowadzającego warunek jednoetatowości. Dane, na bazie których dokonano oszacowania zebrano poprzez badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników naukowo-dydaktycznych polskich uczelni publicznej w okresie od 28 lutego do 30 marca 2012 roku. Prezentowane w opracowaniu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wpłaty na część regionalną subwencji ogólnej – - aspekty teoretyczne oraz doświadczenia praktyczne (ze szczególnym uwzględnieniem dochodów województwa mazowieckiego)

  Artykuł poświęcony jest analizie systemu wpłat na jedną z trzech części subwencji ogólnej - regionalną. Skupia się wyłącznie na szczeblu wojewódzkim samorządu terytorialnego. Zakres czasowy obejmuje lata 2010-2012. Zakres przestrzenny obejmuje wszystkie województwa, jednak analizy przeprowadzone zostały z punktu widzenia jednego z nich - mazowieckiego, gdyż w więk-szości lat jest ono jedyną jednostką wnoszącą opłaty tę część, zwaną...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki stosują różne sposoby zbierania informacji rynkowych przy wdrażaniu nowych produktów, oraz jak te sposoby wiążą się z osiąganiem sukcesu nowego produktu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zróżnicowanie w dostępie do onkologicznych usług zdrowotnych w województwach Polski

  Nowotwory złośliwe to druga w kolejności przyczyna śmiertelności na świecie. Liczba zachorowań na raka w ostatniej dekadzie wzrosła. W Polsce występują trudności w dostępie do lecznictwa onkologicznego. Pierwszą trudnością jest zbyt długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Kolejna to nieskuteczna diagnostyka, która powoduje, że nowotwór jest wykrywany w zaawansowanym stadium. Pochodną tych problemów jest rozmieszczenie ośrodków...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy

  Celem artykułu jest pilotażowa próba dokonania uzupełnienia oceny efektywności rynków pracy wynikami uprzednio przeprowadzonej analizy mobilności międzysektorowej płac oraz zatrudnienia. Ocena mobilności międzysektorowej przeprowadzona zostanie dwutorowo: z jednej strony za pomocą uzupełnienia jej o zobrazowanie reakcji rynków na międzysektorowe przesunięcia zatrudnienia, a z drugiej z użyciem ocen zagregowanej zmiany zróżnicowania...

  Pełny tekst w portalu

 • Ontologiczna inżynieria wiedzy

  Publikacja

  - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

 • Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

  Publikacja

  Przedsiębiorczość jest podstawowym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej. Jest również elementem i narzędziem gdy konkurencyjnej. W związku z tym każdy kraj stara się stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju przedsiębiorczości. Procesy te napotykają jednak na szereg barier z których najważniejszymi są bariery podatkowe.System podatkowy powinien być tak konstruowany aby z jednej strony zapewniał spełnienie funkcji fiskalnych...

 • Modele biznesu elektronicznego a modele komunikacji marketingowej

  Publikacja

  W artykule ukazano polskie i zagraniczne koncepcje modeli biznesu elektronicznego. Przedstawiono również powiązane z nimi modele komunikacji marketingowej w Internecie. Wzrost gospodarczy oraz szybki rozwój wymagają stosowania sprawdzonych modeli funkcjonowania na rynku elektronicznym. Konieczne staje się również dostosowanie modeli komunikacji marketingowej do nowych, zmieniających się potrzeb odbiorców informacji.

 • Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output

  Publikacja

  - 2010

  Celem opracowania było oszacowanie ekonomicznego wpływu organizacji EURO 2004 na gospodarkę Portugalii. Aby wyodrebnić efekty bezpośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach związanych z ogranizacją imprezy) oraz efekty pośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach powiązanych z tymi działami gospodarki, w których wystąpiły efekty bepzośrednie) wykorzystano model input-output....

 • Superkomputery do wspomagania procesów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego

  W artykule omówiono wykorzystanie superkomputerów do wspomagania procesów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Odniesiono się do wybranych projektów wspierających rozwój gospodarczy w oparciu o superkomputery. W szczególności zaproponowano zastosowanie HPC do implementacji wybranych metod sztucznej inteligencji w bankowości, w tym oceny ryzyka wybranych przedsięwzięć. Zaproponowane podejście umożliwia...

 • Przedsiębiorczość w kontekście otoczenia instytucjonalnego - refleksje

  Niniejszy artykuł jest próbą ukazania w jaki sposób czynniki instytucjonalne kształtują i wpływają na przedsiębiorczość i jakie formy może ona przyjmować w zależności od istniejącego otoczenia instytucjonalnego. Zakładając zasobową koncepcję przedsiębiorstwa, pokazuje w jaki sposób istniejący kapitał instytucjonalny wpływa na formy przedsiębiorczości jakie w gospodarce występują, nie tylko z punktu widzenia zysków przedsiębiorców...

 • Osoby starsze jako potencjał gospodarki narodowej

  Publikacja

  - 2016

  Obecnie jednym z głównych wyzwań z jakimi musi zmierzyć się Polska jest zjawisko starzenia się społeczeństwa, które spowodowane jest wydłużeniem długości życia oraz spadkiem liczby urodzeń. Zmiana struktury demograficznej niekorzystnie wpływa także na współczynnik obciążenia demograficznego, co w znaczący sposób zmienia sytuację ekonomiczną społeczeństwa. Polska mierzy się z wyzwaniem, jakim jest powolny wzrost gospodarczy, który...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono sytuację europejskiego sektora MSP wobec zmian zachodzących w gospodarce światowej. Opisywane przez autorów zmiany są powodowane tak przez uniwersalne trendy jak i przez nowe, regionalne zjawiska i procesy. Najważniejsze, z punktu widzenia europejskich MSP uniwersalne trendy to przyspieszenie globalizacji, upowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), utworzenie JRE, wprowadzenie...

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  - 2007

  Planując nowe linie kolejowe dużych prędkości należy pamiętać o trzech zasadach makroekonomicznych w zakresie polityki regionalnej, sformułowanych w roku 2000 przez Roberta Gild'a: (1) Aby infrastruktura komunikacyjna miała pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę, ta musi posiadać wystarczający potencjał by odnieść korzyść z nowego połączenia. W przeciwnym razie nowa infrastruktura wywoła efekt drenu, pogłębiającego recesję regionu....

 • Sektor MSP we współczesnej gospodarce

  Publikacja

  - 2005

  Praca uwzględnia najnowszy dorobek teorii ekonomii, jak również badania nad sektorem MSP w krajach wysoko rozwiniętych prowadzone na przełomie XX i XXI wieków. Zawiera także analizy najnowszych dostępnych danych statystycznych z wielu krajów. Jest próbą odpowiedzi na szereg pytań takich jak np.: W czym przejawia się wpływ sektora MSP na wzrost gospodarczy?Czy znaczenie sektora MSP w wysoko rozwiniętych krajach nadal rośnie?Czy...

 • Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów

  Turystyka stanowi istotny element gospodarki światowej. W obliczu pogłębiającej się globalizacji, istotne jest zapewnienie konkurencyjności regionów. Celem artykułu było zaprezentowanie korzyści gospodarczych, wynikających z tworzenia klastrów w regionach o atrakcyjnych walorach turystycznych.Klastry turystyczne umożliwiają osiągnięcie synergicznego efektu działania po-szczególnych firm. Realizują to poprzez przeprowadzanie działań...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • ROLA ZABYTKÓW W GOSPODARCE - WYBRANE ZAGADNIENIA

  Publikacja

  Rola zabytków w gospodarce rynkowej jest dwojaka i ogranicza się jedynie do wartości historycznej, naukowej czy artystycznej. Z jednej strony budują tożsamość narodową i pełnią funkcje społeczne, a z drugiej – stanowią produkt rynkowy, który wspiera rozwój regionalny pod względem atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej. Zabytki jako część infrastruktury stanowią element rozwoju społeczno – gospodarczego. Można więc powiedzieć,...

 • Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy

  Publikacja

  - 2015

  Przedmiotem tej monografii, poruszającej kwestie z zakresu ekonomii międzynarodowej, jest dywersyfikacja handlu zagranicznego. Przedmiotem tej monografii, poruszającej kwestie z zakresu ekonomii międzynarodowej, jest dywersyfikacja handlu zagranicznego.W tej monografii opisano zależność między zmianami w zróżnicowaniu struktur handlu zagranicznego (czyli dywersyfikacją handlu) a procesami rozwoju gospodarczego. Temat ten został...

 • Diversification of investment efficiency in selected economies

  Publikacja

  An assessment of the effectiveness of investments is a key element of investment processes. In order to be comprehensive and exhaustive, it should go beyond the scope of the microeconomic assessment and take into account the macroeconomic calculation of effectiveness. The prerequisite for the effectiveness of investment decisions implemented by private companies is the maximization of the return on the investments. When attempting...

 • Wsparcie unijne dla sektora MSP w Polsce w perspektywie lat 2007-2013

  Publikacja

  - 2011

  Fundusze Unii Europejskiej wywierają niewątpliwie korzystny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy państw członkowskich. W okresie programowania 2007 - 2013 Polska jest największym beneficjentem pomocy finansowej z Funduszy Europejskich.Pomoc finansowa jest przyznawana w ramach programów pomocowych zwanych programami operacyjnymi. Każdy program charakteryzuje się innym rodzajem przedsięwzięć i podmiotów, które mogą się ubiegać o...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE WYDATKÓW GMIN NA ODNOWĘ ZABYTKÓW W POLSCE

  Publikacja

  Nie ulega wątpliwości, że zabytki stanowią ważny element materialnej infrastruktury regionalnej, który już nie jest postrzegany jako kosztochłonna pamiątka poprzednich epok, ale może stanowić istotny czynnik rozwoju gospodarczego. Aby zabytki mogły odgrywać istotną rolę w rozwoju lokalnym, ich stan zachowania musi ulegać systematycznej poprawie. A z tym związane są konieczne do poniesienia wydatki na ich odnowę i ochronę, w ramach...

 • Piotr Dominiak prof. dr hab.

  Urodził się w Radomiu 29 czerwca 1948 r. Jest absolwentem studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1971), tam też obronił doktorat (1976) i uzyskał habilitację (1989). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2005 r. Na PG pracuje od 1971 r. W latach 1991–1993 dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych PG. Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii w latach 1993–1999 i 2005–2012. Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych...

 • Pozycja gospodarki Polski wobec krajów Europy. Analiza statystyczna.

  Artykuł stanowi próbę oceny relatywnej pozycji Polski wobec krajów Europy. Do oceny tej, wzięto pod uwagę szerek czynników ekonomicznych, społecznych oraz technologicznych, które są powszechnie stosowane jako aproksymanty ogólnego poziomy rozwoju gospodarczego. W artykule autor wykorzystuje metody taksonomiczne oraz statystyczne.

 • Economic growth dynamics across countries

  Publikacja

  - 2011

  Rozdział w monografii stanowi analizę statystyczną dynamiki wzrostu gospodarczego w krajach świata, w latach 1989-2010. Dodatkowo autorka analizuje relacje statystyczne zachodzące pomiędzy stopą wzrostu gospodarczego, a wybranymi wskaźnikami rozwoju społecznego.

 • Nowe Technologies i wzrosty gospodarczy w Ameryce Łacińskiej. Spatial effects

  Publikacja

  - 2015

  Celem artykułu jest identyfikacja statystycznych zależności między poziomem wdrożenia ICT a poziomem PKB per capita w Ameryce Łacińskiej. Analiza obejmuje lata 2000-2013, a do przeprowadzenia badań empirycznych wykorzystano metody ekonometrii przestrzennej.

 • Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej

  Publikacja

  Artykuł przedstawia analizę zależności miedzy wdrożeniem ICT a wzrostem gospodarczym w krajach Ameryki Łacińskiej dla lat 2000-2011.

 • The impact of entrepreneurship on regional economy - evidence from empirical studies

  Publikacja

  Rozdział poświęcony jest analizie wyników badań empirycznych dotyczących relacji pomiędzy przedsiębiorczością a wzrostem gospodarczym, prowadzonych w ostatnich latach na całym świecie. Autorzy przedstawiają rolę tzw. tkanki przedsiębiorczości i powiązań pośrednich (intermediate linkages).W rozdziale zaprezentowano również model relacji pomiędzy przedsiębiorczością a wzrostem gospodarczym.

 • Economic growth, structural change and quality upgrading in New Member States

  Publikacja

  - 2009

  The purpose of this research is to present the recent developments concerning structural change and productivity growth in New Member States and the role played in such process by country specific factors. We focus on ten countries (NMS-10) which joined the EU in 2004 and analyze productivity dynamics of their labor structures between the years 1995 and 2005 in a comparative setting versus EU-15 economies. NMS-10 have gone through...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The relationship between entrepreneurship and economic growth: a review of recent research achievements

  Publikacja

  Rozdział przedstawia przedląd najnowszych badań światowych dotyczących relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorczością a wzrostem gospodarczym. Autorzy prezentują własną propozycję ujęcia powiązań pomiędzy przedsiębiorczością a makroekonomicznymi efektami wzrostu z uwzględnieniem różnorodnych - tak zwanych - ''powiązań pośrednich''(intermediate linkages).

 • Economic growth and role of medium and low tech industries versus high tech industries

  Publikacja

  Rozdział w monografii stanowiący kompleksową analizę wpływu oraz roli sektora niskich oraz średnich technologii we wzroście gospodarczym. Rola tych 2 sektorów jest przeciwstawiona roli sektora wysokich technologii we wzroście gospodarczym. Autorzy przeprowadzają analizę dla krajów OECD.

 • Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego

  Publikacja

  - 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję teoretyczną opisującaą związki pomiędzy dynamiką wzrostu produktu krajowego a stopą wzrostu zatrudnienia i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i postępu technicznego. W następnej kolejności przedstawiono model teoretyczny opisujący te związki i sformułowano założenia leżące u jego podstaw. W końcowej części artykułu, na podstawie informacji kwartalnych z lat...

 • Convergence or divergence in the European Union

  Publikacja

  The disparities in economic prosperity revealed both from inter-country and inter-region perspective are one of the main problem in the modern economy. They consist of the dispersion in the real values such as incomes, GDP or productivity, but also nominal values such as prices and costs. The European Union is aware of this problem hence the role of the regional and structural policy aiming enhancing the cohesion between member...

 • Sources of macroeconomic competitiveness in Central and East European Countries

  Publikacja

  - 2007

  The aim of the paper is to assess empirially economic growth and productivity patterns in Central and East European Countries (CEECs), and to provide a thorough insight into the factors influencing macroeconomic competitiveness in the CEE region. The study goes back to early 1990s and describes macroeconomic developments in eight countries which joined the EU in 2004 (namely: the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania,...

 • Employment and export specialization patterns versus GDP per capita performance - unifying approach

  Publikacja

  This paper analyses the evolution of specialization patterns along the process of economic development. The scope of the paper is twofold: first of all, it aims at understanding if the evolution of employment specialization is reflected in the same manner in trade specialisation patterns. Secondly, it explores the link between the degree of specialization on one side and cross country GDP per capita performance on the other. We...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Specialization and inequality along the development path: an interindustry analysis.

  Publikacja

  - 2008

  Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest przeprowadzenie empirycznej analizy procesów zwišzanych ze zmianami w strukturze specjalizacyjnej państw w procesie rozwoju ekonpmicznego oraz zwišzanych z nimi efektami dystrybucyjnymi dotyczšcymi rozkładu płac i dochodu. Rozprawa składa się z czterech częci: I. Employment and export specialization patterns versus GDP per capita performance - unifying approach; II.Determinants of export...

 • Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach 1996-2004

  Publikacja

  - 2005

  W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczną koncepcję opisującą związki pomiędzy stopą procentową a dynamiką produktu krajowego. W drugiej części artykułu, na podstawie skonstruowanego i oszacowanego modelu, poddanoweryfikacji opisywane związki oraz przeprowadzono symulację warunkową dynamiki wzrostu produktu krajowego.

 • Economic significance of initial public offerings in China and India

  Rapid economic growth in China and India has attracted attention of many researchers, focusing on various social and economic factors underlying the success of these countries. One of the key components of country’s economy is financial system which consists of segments such as banking sector and equity market. The topic of initial public offerings (IPOs), one of the corporate financing sources, involving raising funds through...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Maciej Malaczewski dr hab.

  Osoby