Diversification of investment efficiency in selected economies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diversification of investment efficiency in selected economies

Abstrakt

An assessment of the effectiveness of investments is a key element of investment processes. In order to be comprehensive and exhaustive, it should go beyond the scope of the microeconomic assessment and take into account the macroeconomic calculation of effectiveness. The prerequisite for the effectiveness of investment decisions implemented by private companies is the maximization of the return on the investments. When attempting to evaluate the effectiveness of investments on the scale of the economy, it seems significant to look not only for the economic benefits but also for the social advantages that they generate. However, one should remember that this relationship does not always occur in every case; there is a certain level of investment rate specific for each economy at a given time which generates jobless economic growth. The reason for this phenomenon is the need to achieve the desired level of investments necessary for a given economy to recreate the previous capital-labour ratio as well as to implement modernisation investments which will result in the modernisation of the economy and an increase in labour productivity. The purpose of this study is to assess the macroeconomic efficiency of investment in selected economies.Ocena efektywności inwestycji jest kluczowym elementem działalności inwestycyjnej. Aby była ona wszechstronna i wyczerpująca powinna wykraczać poza ramy oceny mikroekonomicznej i uwzględniać makroekonomiczny rachunek efektywności. Efektywność decyzji inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa prywatne sprowadza się do maksymalizacji zysku z zainwestowanego kapitału. Dokonując próby oceny efektywności inwestycji w skali gospodarki, istotne wydaje się poszukiwanie korzyści ekonomicznych. Dla każdej gospodarki w danym czasie istnieje pewien poziom stopy inwestycji przy którym występuje wzrost gospodarczy. Przyczyną tego zjawiska jest potrzeba realizacji, pożądanego dla danej gospodarki, poziomu inwestycji niezbędnego do odtworzenia dotychczasowego uzbrojenia pracy oraz inwestycji modernizacyjnych, które zaowocują unowocześnieniem gospodarki i wzrostem produktywności pracy. Celem niniejszego opracowania jest ocena makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Ekonomika: problemy teorii i praktyka. - [Zbiór Prac Naukowych Wydanie 262, T. XI] strony 2861 - 2872
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: Diversification of investment efficiency in selected economies// Ekonomika: problemy teorii i praktyka. - [Zbiór Prac Naukowych Wydanie 262, T. XI]/ ed. ed. Anatolij Antonowicz Pokomilow Dnietropietrowsk: Dnietopietrowski Uniwersytet Narodowy, 2010, s.2861-2872
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi