Search results for: uslugi systemowe - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: uslugi systemowe

Search results for: uslugi systemowe

 • Konkurencja w dostawie regulacyjnych usług systemowych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2008

  W artykule przedstawiono analizę aktualnego sposobu pozyskania usług systemowych w zakresie mocy czynnej i rezerw operacyjnych. Wskazano na wady obecnych mechanizmów. Zarysowano kierunek przekształceń rynku regulacyjnych usług systemowych w celu lepszego funkcjonowania w otoczeniu innych segmentów rynku (w szczególności Rynku Bilansującego) oraz zwiększenia możliwości konkurencji pomiędzy dostawcami usług. Omówiono problemy decentralizacji...

 • Decentralizacja zarządzania usługami systemowymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Proces zarządzania usługami regulacyjnymi w krajowym systemie elektroenergetycznym jest scentralizowany. Konkurencja dostawców usług jest ograniczona. W artykule postuluje się wprowadzenie zmian organizacyjnych zmierzających do decentralizacji procesu bilansowania w systemie. Decentralizacja umożliwi funkcjonowanie lokalnych, konkurencyjnych rynków usług systemowych.

 • elektrownie gazowe szansą poprawy bezpieczeństwaa elektroenergetycznego Polski

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2009

  Przedstawiono ogólną ocenę i dylematy rozwoju krajowej energetyki w perspektywie 2030 roku. Zwięźle opisano problemy wyboru technologii energetycznych ze szczególnym uwzglednieniem elektroenergetyki gazowej.

 • Decentralizacja zarządzania usługami regulacyjnymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publication

  - Year 2009

  W artykule postuluje się wprowadzenie zmian organizacyjnych zmierzających do decentralizacji procesu bilansowania w systemie. Decentralizacja umożliwi funkcjonowanie lokalnych, konkurencyjnych rynków usług systemowych.

 • Usługi regulacyjne w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania rynku bilansującego

  Publication

  - Year 2007

  W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności dopasowania zasad rynku usług systemowych do uwarunkowań funkcjonowania Rynku Bilansującego. Przedstawiono opis wzajemnych uwarunkowań funkcjonowania Rynku Bilansującego i rynku regulacyjnych usług systemowych. Aktualne krajowe rozwiązania stosowane w tym zakresie poddane zostały krytycznej analizie.

 • Usługi regulacyjne w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania rynku bilansującego

  Rynek usług regulacyjnych w Polsce rozwija się wolno. Zasadniczy wysiłek organizacyjny jest skierowany na wprowadzenie mechanizmów konkurencji na rynku energii elektrycznej. Powoduje to, że rynek usług regulacyjnych funkcjonuje jedynie w zakresie ograniczonym praktycznie do elektrowni cieplnych i jedynie w skali systemowej. Zakres jego funkcjonowania nakłada się częściowo na zadania realizowane przez Rynek Bilansujący. W artykule...

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji rynków energii. Zagadnienie jest istotne dla możliwości realizacji postulowanej w artykule zasadzie decentralizacji pozyskania...

 • Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego

  Publication

  - Acta Energetica - Year 2010

  W artykule omówiono rolę operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz przedsiębiorstw obrotu energią jako pośredników w dostawie usług systemowych, agregujacych mozliwości rozproszonych podmiotów na rynku energii (odbiorców i wytwórców). Omówiono zasady funkcjonowania grup bilansujących oraz pozyskanie rezerw mocy wsród odbiorców poprzez wykorzystanie technik oddziaływania na stronę popytową (DSM). W artykule zawarto opis koncepcji...

  Full text available to download

 • Zdecentralizowany model rynku regulacyjnych usług systemowych

  Publication

  - Year 2011

  W artykule zaprezentowano model pozyskania regulacyjnych usług systemowych w sposób zdecentralizowany. Przedstawiono koncepcje funkcjonowania lokalnych rynków usług systemowych. Zaproponowano wykorzystanie zdolności odbiorców, źródeł rozproszonych i operatorów systemów lokalnych do dostawy usług. Omówiono rolę Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz firm obrotu energią jako pośredników w pozyskaniu usług regulacyjnych od podmiotów...

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. - P. Bićko.

  Publication

  - Year 2011

  W pracy poddano krytycznej analizie aktualne zasady funkcjonowania rynku regulacyjnych usług systemowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Badano powiązania procesów bilansowania mocy z bilansowaniem energii elektrycznej. W konsekwencji zidentyfikowano powiązania rynku usług regulacyjnych z Rynkiem Bilansującym. W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia omawianych regulacyjnych usług systemowych,...

 • A decentralised model of the regulating ancillary services market

  Publication

  - Acta Energetica - Year 2011

  The article presents a model of regulating ancillary services provision in a dencetralised manner. A concept of the operation of local markets for ancillary services is presented.

 • Zdecentralizowany model rynku regulacyjnych usług systemowych

  Publication

  - Acta Energetica - Year 2011

  Zaprezentowano model pozyskania regulacyjnych usług systemowych w sposób zdecentralizowany. Przedstawiono koncepcję funkcjonowania lokalnych rynków usług regulacyjnych.

  Full text available to download

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2017

  Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań...

  Full text to download in external service

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publication

  - Year 2017

  Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań regulacyjnych: rozproszonych wytwórców, odbiorców, prosumentów lub układów wykorzystujących zasobniki energii. Za najważniejsze próby, omówione w referacie, należy uznać: - rozwiązania...

  Full text to download in external service

 • Usługi systemowe w zakresie regulacji mocy czynnej

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono definicje podstawowych usług systemowych w zakresie regulacjimocy czynnej. Omówiono koncepcje rozliczeń za ich świadczenie. przedstawionosposób wybranych usug.

 • Instrumenty ekonomiczne właściwej realizacji sterowania U i Q.

  Publication

  - Year 2003

  Jest to jeden z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie U i Q). Założenia ogólne: Jest to jeden z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie...

 • Wyznaczanie kosztów generacji/poboru i przesyłu mocy biernej w ramach usług systemowych.

  Publication

  - Year 2003

  Jest to kolejny z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie U i Q). W pracy zaproponowano eliminację z tzw. skrośnego finansowania jednego rodzaju usług systemowych przez inny rodzaj. Konsekwentna wycena świadczonych usług i ich rozliczanie w ramach działań rynków usług systemowych będzie...

 • Instrumenty ekonomiczne realizacji sterowania U i Q

  Publication

  Celem tworzenia instrumentów ekonomicznych w gospodarce rynkowej jest uaktywnienie zainteresowanych podmiotów gospodarczych do działań ukierunkowanych na zamierzony cel. W rozważanej pracy celem tym jest właściwe sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym, prowadzące do poprawy jakości jego pracy. W referacie omówiono lub wspomniano o następujących instrumentach, które powinny...

 • Zasady określania kosztów sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej

  Publication

  W referacie omawia się proponowane rozwiązania dotyczące wyznaczania kosztów świadczenia usług U i Q, powstających w miejscach generacji/poboru mocy biernej. Odnosi się je do kosztów unikniętych to znaczy tych, które nie zostaną poniesione przez operatorów systemu przesyłkowego lub operatorów systemów rozdzielczych, zamawiających usługi służące do sterowania U i Q (dostawa/pobór mocy biernej w określonych miejscach KSE). Wprowadzono...