Joanna Majtacz - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

  • Innodoktorant- stypendia dla doktorantów

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

    Przyznane przez: Stypendia przyznawane są w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetów samorządów województw. - 2013

wyświetlono 259 razy