Badania statyczne pali fundamentowych oprzyrządowanych pomiarowo - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania statyczne pali fundamentowych oprzyrządowanych pomiarowo

Projekt badawczy ma na celu przeanalizowanie zjawisk zachodzących w palu betonowym od momentu jego wykonania w gruncie do momentu próbnego obciążenia oraz zidentyfikowanie parametrów (odkształceń) mierzonych w trzonie pala podczas wykonywania próbnego obciążenia. Badania statyczne nośności pali oprzyrządowanych systemami do pomiarów odkształceń trzonów pali są wykonywane w celu ustalenia rozkładu oporów gruntu wzdłuż pobocznicy i pod podstawą pala. W celu prawidłowego określenia rozkładu tych oporów niezbędna jest poprawna charakterystyka właściwości materiałowych trzonu pala, a te zależą od wielu czynników i nie są wartościami stałymi. Zadaniem projektowym będzie identyfikacja tych czynników oraz opracowanie metody określania rzeczywistej sztywności osiowej trzonu pala. Przewiduje się przeprowadzenie badań pali w skali rzeczywistej w terenie. Planowane jest wykonanie próbnych obciążeń statycznych pali betonowych wyposażonych w ekstensometry strunowe (odzyskiwane i tracone). Po przeprowadzeniu badań nośności, pale zostaną wydobyte z gruntu w celu wykonania szczegółowych pomiarów geometrii ich trzonów oraz badań modułu betonu na próbkach pobranych z kilku odcinków trzonów. Badania przeprowadzone będą przy współpracy z wykonawcami robót palowych i zorganizowane na poletkach zlokalizowanych w pobliżu realizowanych budów. Przeprowadzone zostaną również analizy i symulacje numeryczne wykorzystujące Metodę Elementów Skończonych (Abaqus, Plaxis, Midas GTS). Przeprowadzenie zaproponowanych badań umożliwi identyfikację tych zjawisk oraz potwierdzenie założonych hipotez dotyczących zmienności sztywności osiowej trzonów pali. Pozyskane wyniki umożliwią zrozumienie procesów zachodzących za równo w gruncie jak i w betonie podczas wykonywania samej konstrukcji, procesu dojrzewania oraz późniejszej eksploatacji. Pozwoli to na dokładniejsze określanie parametrów materiałowych, wpłynie również na podniesienie jakości i wiarygodności wyników próbnych obciążeń pali oprzyrządowanych, a w konsekwencji przyczyni się do efektywniejszego i bezpieczniejszego projektowania fundamentów palowych. Sprzęt wykorzystany do badań pozostanie na wyposażeniu Laboratorium Geotechniki, a pozyskane rozwiązania technologiczne umożliwią realizację podobnych zadań w przyszłości. Dodatkowo jednostka naukowa będzie prowadziła ścisłą współpracę z przemysłem, a pozyskane wyniki zostaną opublikowane w prestiżowym czasopiśmie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/27/N/ST8/02179 z dnia 2018-09-17
Okres realizacji:
2018-09-17 - 2022-06-16
Kierownik projektu:
mgr inż. Mateusz Wiszniewski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Wartość projektu:
139 480.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy