Ochrona Morza Bałtyckiego przed zrzutami ścieków nieczyszczonych z kanalizacji podczas zdarzeń opadowych poprzez holistyczne planowanie, kontrolę w czasie rzeczywistym i rozszerzonej rzeczywistości. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ochrona Morza Bałtyckiego przed zrzutami ścieków nieczyszczonych z kanalizacji podczas zdarzeń opadowych poprzez holistyczne planowanie, kontrolę w czasie rzeczywistym i rozszerzonej rzeczywistości.

Sprawne zarządzanie miejskimi systemami kanalizacji deszczowej zyskało kluczowe znaczenie ze względu na wzrost wiedzy na temat zanieczyszczenia substancjami odżywczymi i niebezpiecznymi, a także przewidywaną zmianą klimatu i wpływ na BSR. Miasta z systemami kanalizacyjnymi ogólnospławnej nie są w stanie odbierać dużej ilości wód opadowych i w konsekwencji uruchamiane są przelewy burzowe i w ten sposób nieoczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiorników - wód powierzchniowych. Częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, które wywołują pluwialne, fluwialne i przybrzeżne powodzie jeszcze bardziej zwiększają ryzyko zanieczyszczenia. Zmniejszenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków z kanalizacji, w przypadku ekstremalnych zdarzeń pogodowych, jest wyzwaniem dla projektu NOAH. Nierealistyczne jest przebudowanie wszystkich systemów odwadniających w miastach zbieranie ścieków w celu zwiększenia ich przepustowości. Natomiast istotne jest innowacyjne planowanie urbanistyczne, kontrola w czasie rzeczywistym nad miejskimi systemami odwadniającymi i świadomość interesariuszy, aby sprostać wyzwaniu. Lepsze planowanie urbanistyczne uzyskuje się dzięki wprowadzeniu komputerowego modelowanie do tradycyjnych technik planowania miejskiego w celu osiągnięcia holistycznego podejścia do planowania odwodnieni. Starowanie w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernych przepływów w rurociągu, powodując ostatecznie przelanie, może istotnie poprawiać sposób zarządzania. Rzeczywistość rozszerzona tworzy postrzeganie powodzi i zapewnia zainteresowanym stronom platformę ulepszonych planów zarządzania w celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do wód przyjmujących podczas powodzi. Inwestycje pilotażowe zapewnią namacalne wyniki NOAH. Zadaniem PG będzie współpraca z Wodociągami Słupsk w celu zorganizowania sieci pomiarowej na terenie miasta Słupsk oraz monitoring jakości ścieków zrzucanych podczas zdarzeń deszczowych. Na podstawie tych danych zostaną : (i) wypracowane metody zarządzania siecią oraz wizualizacje zdarzeń ekstremalnych (ii) oszacowany zostanie wpływ wprowadzania takiego zarządzania na jakość odbiornika.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NOAH
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Instytucja:
Joint Secretariat Rostock Interreg Baltic Sea Region
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2021-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • City of Haapsalu (Estonia)
  • Wodociągi Słupsk (Polska)
  • Halmstad University (Szwecja)
  • Technical University of Denmark (Dania)
  • Tallinn University of Technology (Estonia)
  • Riga Technical University (Łotwa)
  • Liepaja municipal authority "Komunālāpārvalde" (Łotwa)
  • Satakunta University of Applied Sciences (Finlandia)
  • Natural Resources Institute Finland (Luke) (Finlandia)
Wartość projektu:
2 998 360.25 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 193 razy