Określenie mechanizmu polepszonej skuteczności biofiltracji powietrza zanieczyszczonego parami związku hydrofobowego w wyniku dodatku par związku hydrofilowego. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określenie mechanizmu polepszonej skuteczności biofiltracji powietrza zanieczyszczonego parami związku hydrofobowego w wyniku dodatku par związku hydrofilowego.

Od wielu lat stosuje się metody biologiczne, w tym biofiltrację, do oczyszczania powietrza z zapachowych lotnych związków organicznych (LZO), głównie z powodu niskich kosztów operacyjnych i bardzo niskiej odpadowości tej metody. Ciekawym sposobem realizacji biofiltracji jest zastosowanie filtrów ze złożem zraszanym. Filtry te, w porównaniu do innych bioreaktorów przeznaczonych do biofiltracji (konwencjonalne biofiltry, bioskrubery), umożliwiają najbardziej kompletną kontrolę i regulację, a także zapewinają stabilność procesu, nawet w przypadku ciężkich zakłóceń procesu (brak przepływu gazu lub nagły wzrost obciążenia wlotowego. Pomimo wspomnianych zalet, usuwanie hydrofobowych lotnych związków organicznych z powietrza w filtrach ze złożem zraszanym jest znacznie niższe niż w przypadku związków hydrofilowych, głównie z powodu ograniczenia przenoszenia masy z gazu do biofilmu. W celu zwiększenia wydajności usuwania takich związków proponuje się różne rozwiązania, np. dodanie substancji powierzchniowo czynnych lub zastosowanie obróbki wstępnej (promieniowanie UV). Ostatnie doniesienia literaturowe, w tym badania własne, wskazują, że poprawę skuteczności usuwania związków hydrofobowych można uzyskać poprzez wprowadzenie związków hydrofilowych do strumienia gazu. Takie rozwiązanie jest zbliżone do rzeczywistych układów, w których strumienie zanieczyszczonych gazów zwykle zawierają mieszaniny LZO lub gdzie możliwe jest łączenie strumieni gazu z hydrofobowymi lub hydrofilowymi dominującymi związkami. Jednak mechanizm synergicznego działania hydrofilowych LZO podczas usuwania hydrofobowych LZO nie jest zdefiniowany z powodu słabych dostępnych danych eksperymentalnych w tym zakresie. Ponadto wyniki badań eksperymentalnych biofiltracji dotyczą prawie wyłącznie układów biologicznych opartych na bakteriach, podczas gdy znacznie wyższą skuteczność usuwania LZO, szczególnie hydrofobowych LZO, uzyskuje się w konsorcjach mieszanych z wykorzystaniem grzybów. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ grzyby mają grzybnię powietrzną, zwiększającą obszar międzyfazowy ciało stałe/ciecz – gaz. Głównym celem tego projektu jest wyjaśnienie mechanizmów polepszonego usuwania związków hydrofobowych (heksan, cykloheksan, toluen) w obecności hydrofilowego etanolu. Badania zostaną przeprowadzone w wypełnionym pianką poliuretanową filtrze ze złożem zraszanym zaszczepionym określonym konsorcjum grzybowym.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/35/N/ST8/04314 z dnia 2020-07-06
Okres realizacji:
2020-07-06 - 2023-07-05
Kierownik projektu:
dr inż. Bartosz Szulczyński
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Wartość projektu:
202 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1464 razy