Analiza układów geometrycznych torów tramwajowych w oparciu o metodę bazy sztywnej wagonu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza układów geometrycznych torów tramwajowych w oparciu o metodę bazy sztywnej wagonu

Abstrakt

W pracy opisano problemy występujące podczas pokonywania łuków tramwajowych, charakteryzujące się występowaniem nieprzyjemnych szarpnięć. Określono, że szarpnięcia powstają w wyniku braku analiz parametrów kinematycznych na łukach oraz zmiany schematu konstrukcyjnego tramwajów. Podano propozycję metodyki obliczeniowej, umożliwiającej ocenę najważniejszych parametrów kinematycznych, wykorzystującą stosowaną na kolei metodę bazy sztywnej wagonu. Określono parametry bazy sztywnej, związane z konstrukcją konkretnego wieloczłonowego tramwaju. Wykonano obliczenia parametrów kinematycznych dla typowych układów geometrycznych, zgodnych z Wytycznymi.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 2 - 8,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Szmagliński J.: Analiza układów geometrycznych torów tramwajowych w oparciu o metodę bazy sztywnej wagonu// Przegląd Komunikacyjny -,iss. 10 (2019), s.2-8
Bibliografia: test
 1. Der Schweizerische Bundesrat: Verordnung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnve- rordnung, EBV), 1983
 2. Koc W., Specht C., Nowak A, Szul- wic J., Szmagliński J., Skóra M., Specht M., Czapnik M.: Dostęp- ność fazowych rozwiązań GPS/ GLONASS podczas geodezyjnej inwentaryzacji dróg szynowych - na przykładzie linii tramwajowej Gdańska, Technika Transportu Szy- nowego 9/2012
 3. Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987: Roz- porządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
 4. Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430, Roz- porządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun- ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie otwiera się w nowej karcie
 5. Koc W., Specht C., Chrostowski P., Szmagliński J.: Możliwości sateli- tarnej oceny położenia geome- trycznego tramwajowych węzłów rozjazdowych. Zeszyty Naukowo- -Techniczne Stowarzyszenia Inży- nierów i Techników Komunikacji w Krakowie, seria: Materiały Konfe- rencyjne, nr 2 (zeszyt 101), Kraków 2013
 6. Koc W., Specht C., Chrostowski P., Szmagliński J.: Ocena kształtu geometrycznego torów tramwa- jowych na podstawie pomiarów satelitarnych, Prace Naukowe Po- litechniki Warszawskiej, Transport, 98/2013
 7. Ministerstwo Administracji, Go- spodarki Terenowej i Ochrony środowiska, Departament Komu- nikacji Miejskiej i Dróg: Wytyczne techniczne projektowania, budo- wy i utrzymania torów tramwajo- wych, Warszawa 1983
 8. Ministerstwo Administracji, Go- spodarki Terenowej i Ochrony Śro- dowiska. Departament Komunika- cji Miejskiej i Dróg: Tymczasowe wytyczne do projektowania szyb- kiej komunikacji tramwajowej, Warszawa 1981
 9. PN-EN 13803-1: 2010: Kolejnictwo -Tor -Parametry projektowania toru w planie -Tor o szerokości 1435 mm i większej -Część 1: Szlak
 10. PN-EN 13803-2: 2010: Kolejnictwo -Tor -Parametry projektowania toru w planie -Tor o szerokości 1435 mm i większej -Część 2: Rozjazdy, skrzyżowania i inne po- równywalne przypadki z nagłymi zmianami krzywizny
 11. Rychlewski J., Firlik B., Straszewski W.: Wytyczne projektowania torów tramwajowych a obecnie uży- wany tabor tramwajowy, Archi- wum instytutu inżynierii lądowej 25/2017 otwiera się w nowej karcie
 12. Specht C., Koc W., Nowak A., Szul- wic J., Szmagliński J., Skóra M., Specht M., Czapnik M.: Dostęp- ność fazowych rozwiązań GPS/ Glonass podczas geodezyjnej inwentaryzacji dróg szynowych - na przykła dzie linii tramwajowej Gdańska. Technika Transportu Szy- nowego 2012, nr 9. otwiera się w nowej karcie
 13. Szmagliński J.: Projektowanie tras tramwajowych przy wykorzysta- niu mobilnych pomiarów sateli- tarnych, Archiwum instytutu inży- nierii lądowej 25/2017 otwiera się w nowej karcie
 14. Szmagliński J.: Tramwaje niskopo- dłogowe. Geneza, konstrukcje, In- frastruktura Transportu 4/2014
 15. Szmagliński J.: Tramwaje niskopo- dłogowe w Polsce, Infrastruktura Transportu 6/2014
 16. Szwaczkiewicz K., Szmagliński J.: Propozycja wykorzystania praktyki kolejowej przy modernizacji torów tramwajowych, Logistyka 4/2015
 17. Tramwaje Warszawskie: Wymaga- nia techniczne dotyczące projek- towania i budowy torowisk tram- wajowych na sieci Tramwajów Warszawskich, 2016 otwiera się w nowej karcie
 18. Transit Cooperative Research Pro- gram: Track Design Handbook for Light Rail Transit, Washington D.C. 2012 otwiera się w nowej karcie
 19. Yarra Trams, Tram track design gu- idelines, Melbourne 2003. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi