Gazeta Uniwersytecka: Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego: wydanie specjalne: Adama Mickiewicza jubileusz i rocznica - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gazeta Uniwersytecka: Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego: wydanie specjalne: Adama Mickiewicza jubileusz i rocznica

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Publikacja w czasopiśmie
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
redakcja naukowa wydania: Katarzyna Wojan
Bibliografia: test
 1. Zbrojnych Finlandii, a także Estonii (w latach 1921-1923). Zawierają się w niej sugestywne słowa: "Synowie bohaterskie- go ludu, który przelał krew / na wrzosowisku pod Narwą, na piaskach Polski, na równinie Lipska, na wzgórzach Lützen, / jeszcze Finlandia nie umarła, / zdoła krwią wroga ziemię zabarwić." [tłum. ze szw. KW].
 2. Zob. J. Jalonen, Aż do gorzkiego końca...
 3. Ibidem. otwiera się w nowej karcie
 4. L. Le Duc, La Finlande, son histoire primitive, sa mythologie, sa poésie epigne, avec la traduction de sa grande epopée le Kalewala, "Przegląd Poznański" 1846, t. 3 s. 464. otwiera się w nowej karcie
 5. S. Waszyński, Adam Mickiewicz, jego historiozoficzne i społeczne poglądy, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznań- skiego" 1900, t. XXVII, z. 1, s. 262.
 6. Ibidem, s. 61. otwiera się w nowej karcie
 7. Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez Adama Mickiewicza, tłum. Felixa Wrotnowskiego, tom 2, wydanie 3, nowo poprawione, rok drugi, 1841-1942, nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1865. otwiera się w nowej karcie
 8. Por. P. Paloposki, Kansallisuusaate toi Puolaan kirjallisuuden Suomeen, "Suomi -Puola" 2009-2010. otwiera się w nowej karcie
 9. Zob. hasło: Reino Vilho Silvanto, oprac K. Wojan, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVIII: Serbowie-Szczepański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 207-208. (pol. Powrót taty), sonetu Myrsky (pol. Burza), ody Oodi nuoruudelle (pol. Oda do młodości).
 10. Kazimierz Mężyński, Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza, seria Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 10, Poznań: PTPN, 1938, ss. [4], 376.
 11. Kazimierz Mężyński, Adam Mickiewicz a Godfryd Ernest Groddeck, seria Zeszyty Naukowe Wy- działu Humanistycznego Wyższej Szkoły Pe- dagogicznej w Gdańsku, 5, Gdańsk: [Wyższa Szkoła Pedagogiczna], 1963, ss. 287, [1]. otwiera się w nowej karcie
 12. Kazimierz Mężyński, Gotfryd Ernest Groddeck - profesor Adama Mickiewicza: próba rewizji, Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. otwiera się w nowej karcie
 13. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycz- nych. Prace Komisji Nauk o Literaturze, nr 48, Gdańsk: GTN -Zakład Narodowy im. Ossoliń- skich, 1974, ss. 314. Balsam i trucizna: 13 tekstów o Mickiewiczu, pod red. Ewy Graczyk i Zbigniewa Majchrowskiego, Gdańsk: Atext, 1993, ss. 226, [1]. otwiera się w nowej karcie
 14. Stefan Chwin, Literatura i zdrada: od "Konrada Wallenroda" do "Małej Apokalipsy", Kraków: Ofi- cyna Literacka, 1993, ss. 456, [1].
 15. Stanisław Rosiek, Zwłoki Mickiewicza: próba ne- krografii poety, seria Wiek XIX, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, cop. 1997, ss. 334, [2].
 16. Adam Mickiewicz i kultura światowa: materiały z konferencji międzynarodowej Grodno-Nowogró- dek 12-17 maja 1997. Ks. 2, pod red. Józefa Ba- Gdańskie mickiewicziana Monografie: wybór bibliograficzny chórza i Wiktora Choriewa, Gdańsk: Wydawnic- two Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, ss. 263. otwiera się w nowej karcie
 17. Адам Міцкевіч і сусветная культура: матэ- рыялы міжнародной навуковой канференцыі 12-17 мая 1997 года, Гродна-Навагрудак: у 5 кн. Кн. 4, ред. С.Ф. Мусиенко, М. Чарминьска, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродна: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы; Варшаўскі ўніверсітэт, Гданьскі ўніверсітэт, 1998, c. 297, [1]. otwiera się w nowej karcie
 18. Józef Bachórz, Mickiewiczowska idea Europy: w dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, Gdańsk: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, 1998, ss. 16.
 19. Zbigniew Majchrowski, Cela Konrada: powraca- jąc do Mickiewicza, Gdańsk: słowo / obraz tery- toria, 1998, ss. 345. Wojciech Owczarski, O bohaterach II części "Dziadów", Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersyte- tu Gdańskiego, 1998, ss. 30. Mickiewicz: sen i widzenie, pod red. Zbigniewa Majchrowskiego i Wojciecha Owczarskiego, se- ria Wiek XIX, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, cop. 2000, ss. 301, [3].
 20. Grażyna Tomaszewska, Mickiewicz -Krasiński: o wyobraźni utopijnej i katastroficznej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, ss. 302, [2].
 21. Wojciech Owczarski, Mickiewiczowskie figury wyobraźni, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2002, ss. 254, [2].
 22. Józef Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk: słowo / ob- raz terytoria, 2003, ss. 307, [3].
 23. Mickiewicz w Gdańsku: rok 2005: materiały mię- dzynarodowej konferencji naukowej na 150-lecie śmierci poety, pod red. Józefa Bachórza i Bole- sława Oleksowicza, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, ss. 550.
 24. Zbigniew Majchrowski, Mickiewicz i wiek dwudzie- sty, seria Studia Literackie i Artystyczne, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2006, ss. 407, [4].
 25. Stanisław Rosiek, Spór o martwego wieszcza: po- śmiertne dzieje Adama Mickiewicza, seria Wiek XIX. Źródła, t. 2, Gdańsk: słowo / obraz teryto- ria, cop. 2006, ss. 353, [4].
 26. Grażyna Tomaszewska, Jak widzi dusza?: es- tetyka i metafizyka światła w "Panu Tadeuszu", Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań- skiego, 2007, ss. 453, [1].
 27. Bolesław Oleksowicz, "Dziady", historia, roman- tyzm: studia i szkice, seria Wiek XIX, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2008, ss. 273, [4].
 28. Mickiewicz w "Pamiętniku Literackim", przed- mowa, wybór i opracowanie Stanisław Rosiek, Gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2011, ss. 631, [7] [Zawiera biogramy historyków literatury, po- lonistów, s. 619-631].
 29. Zbigniew Kaźmierczyk, Słowiańska psycho- machia Mickiewicza, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, ss. 362, [2].
 30. Stanisław Rosiek, Mickiewicz (po śmierci): studia i szkice nekrograficzne, Gdańsk: słowo / obraz terytoria -Fundacja Terytoria Książki, 2013, ss. 325, [3].
 31. Grażyna B. Tomaszewska, Zagubiona przestrzeń i co dalej..., Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersyte- tu Gdańskiego, 2013, ss. 350, [2].
 32. Magdalena Dalman, Bóg i człowiek w świecie III części "Dziadów" Adama Mickiewicza, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, ss. 272, [2]. otwiera się w nowej karcie
 33. Noty autorskie SANDRA DOERING Absolwentka studiów licencjackich z zakresu filologii polskiej, ukończonych na Uni- wersytecie Gdańskim; specjalność nauczycielska. Obecnie jest studentką pierwszego roku studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku i tej samej uczelni. Jej zainteresowania naukowe dotyczą etosu rycerskiego, postaw patriotycznych w epoce romantyzmu, poszukiwania ich źródeł w średniowieczu, a także ich konty- nuacji w epokach późniejszych. W szczególności fascynuje się dorobkiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Obroniła pracę licencjacką pt. Obraz rycerza w utworach Juliusza Słowackiego napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Kaźmierczyka.
 34. PIOTR GŁUSZKOWSKI Doktor, historyk i historyk literatury. W latach 2008-2012 pracownik Stacji Naukowej PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, w latach 2012-2015 związany z Cen- trum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, od 2014 roku pracuje w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego; do 2018 roku pełnił funkcję zastępcy dy- rektora. Kierownik Pracowni Mediów w Dawnej i Współczesnej Rosji UW. Jego główne zainteresowania badawcze to historia i literatura rosyjska XIX i XX wieku, a także stosunki polsko-rosyjskie. Jest autorem ponad 90 prac naukowych, w tym mo- nografii Antyrosja. Historyczne wizje Aleksandra Sołżenicyna. Próba polskiego odczytania (Warszawa 2008), Ф.В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века: эволюция идентичности и политических воззрений (Petersburg 2013), Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna (Kraków 2018).
 35. MAGDALENA DĄBROWSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, rusycystka. Długoletni dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Za- kładu Historii Literatury Rosyjskiej. Członek Pracowni Mediów w Dawnej i Współczesnej Rosji w Instytucie Rusycystyki UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę okresu Oświecenia i Romanty- zmu, rosyjsko-zachodnioeuropejskie (w tym rosyjsko-polskie) związki literackie, kul- turalne i naukowe oraz dzieje czasopiśmiennictwa literackiego XVIII-XIX wieku. Jest autorką monografii na temat sentymentalizmu rosyjskiego (Rosyjska opowieść sen- tymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa 2003; Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa 2009) oraz redak- torem i współredaktorem licznych monografii wieloautorskich (m.in. Mikołaj Karamzin i jego czasy, red. M. Dąbrowska i P. Głuszkowski, Warszawa 2017). Opublikowała łącznie ponad 130 publikacji naukowych w języku polskim i rosyjskim, w tym w czasopismach poświęconych w większości zapomnianym i słabo rozpoznanym zjawiskom, wydarze- niom, twórcom oraz dziełom. Redaktor naczelna serii wydawniczej "Studia Rossica". otwiera się w nowej karcie
 36. ZBIGNIEW KAŹMIERCZYK Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, polonista; profe- sor nadzwyczajny w Katedrze Historii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego; założyciel i kierownik naukowo-badawczej Pracowni Literatury Etnogene- tycznej. Autor około 120 prac naukowych, w tym 2 monografii: Słowiańska psychomachia Mickiewicza (Gdańsk 2012), Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza (Gdański 2011), a także licznych artykułów publikowanych w Polsce i za granicą (w przekładzie rosyjskim, ukraińskim, litewskim). otwiera się w nowej karcie
 37. Jego zainteresowania naukowe obejmują gnostycko-manichejski wymiar egzystencji w twór- czości Miłosza i Mickiewicza, religię gnozy, irańską etnogenezę Słowian i jej literaturoznaw- cze implikacje, irański dualizm, badania wschodniego "cienia" Słowiańszczyzny. Wypracował metodologię do ujęcia specyfiki kultur słowiańskich jako podstawę do hermeneutyki kultur Wschodu i Zachodu oraz rozwijania komparatystyki mitologicznej. Jest prezesem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, wiceprezesem Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Współpracuje ze Stacją Naukową PAN w Moskwie oraz Instytutem Filozofii w Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku. otwiera się w nowej karcie
 38. BARBARA MAKOWIECKA Studentka II roku filologii polskiej studiów licencjackich Uniwersytetu Gdańskiego na kie- runku filologia polska. Interesuje się polską poezją współczesną oraz twórczością pisarzy rosyjskich, takich jak Tołstoj, Dostojewski oraz Bułhakow. Fascynuje ją też mitologia grecka i jej współ- czesne reinterpretacje. W związku z wyborem specjalizacji publicystyczno-dzienni- karskiej pasjonuje ją śledzenie i relacjonowanie trójmiejskich wydarzeń kulturalno- -artystycznych.
 39. KATARZYNA WOJAN Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor nad- zwyczajny; rusycystka i fennistka; leksykolog, leksykograf i bibliograf; kierownik jednostki Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii w Instytucie Skandynawistyki Uniwersy- tetu Gdańskiego. Wcześniej związana z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej UG (1999-2015). Jest autorką i współautorką ok. 200 prac, w tym 19 książek (m.in. monografii Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym, Gdańsk 2010; Język fiński w teorii i praktyce, Gdańsk 2016; 2 dużych słowników przekładowych) oraz 5 roczników. Jest redaktor naczelną "Studia Rossica Gedanensia". Kieruje naukowo-badawczą Pracownią Leksykograficzno-Bibliograficzną oraz Pracownią Języka Fińskiego. otwiera się w nowej karcie
 40. ZUZANNA HARMACIŃSKA Absolwentka studiów licencjackich z zakresu filologii polskiej, ukończonych na Uniwersy- tecie Gdańskim; specjalizacja publicystyczno-dziennikarska. Tytuł jej pracy dyplomowej to: "Czy tam bies siedział, czy dusza zaklęta […]", czyli studium zaświatowości w "Balladach i romansach" Adama Mickiewicza (promotor: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk).
 41. Obecnie jest studentką pierwszego roku studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku i tej samej uczelni. Jej zainteresowania naukowe to: ludowość w literaturze, literatura fantasy (w szczególności odmiana mediewistyczna), literatura niefikcjonalna (z naciskiem na reportaż), twórczość otwiera się w nowej karcie
 42. Adama Mickiewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 3 razy

Meta Tagi