Konkurencyjność międzynarodowa z uwzględnieniem mechanizmu autokonkurencji – aspekty teoretyczne i praktyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konkurencyjność międzynarodowa z uwzględnieniem mechanizmu autokonkurencji – aspekty teoretyczne i praktyczne

Abstrakt

W licznych publikacjach na temat konkurencyjności międzynarodowej nie został, mimo ich mnogości, jednoznacznie określony obszar badawczy, a w wypadku pomiaru jej poziomu - opracowane metodologie są często krytykowane przez ekonomistów. Powszechnie utożsamia się konkurencyjność międzynarodową z produktywnością, co budzi wątpliwości licznych adwersarzy, podważających zasadność prowadzenia jakichkolwiek badań w tym obszarze. W artykule zaproponowano autorskie ujęcie konkurencyjności międzynarodowej, łączące różne szczegółowe dziedziny nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku teorii wzrostu gospodarczego, teorii wymiany międzynarodowej oraz teorii przedsiębiorstwa. Celem pracy jest identyfikacja szczegółowych elementów konkurencyjności międzynarodowej, przy założeniu, iż jest to koncepcja czynnikowo-wynikowa. Wychodząc z tego punktu widzenia zaproponowano konceptualizację tego pojęcia, wyróżniając konkurencyjność transportową jako jeden z istotnych wymiarów międzynarodowej konkurencyjności wynikowej. Podstawową hipotezą badawczą, której weryfikacji podjął się autor, jest stwierdzenie, iż konkurencyjność międzynarodowa to konkurencyjność gospodarki narodowej, jako przejaw wynikowej konkurencyjności międzynarodowej, oraz konkurencyjność makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstw, będąca wyrazem międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej. Do osiągnięcia sformułowanego celu i weryfikacji przyjętej hipotezy wykorzystano metodę systemową, wspierając proces wnioskowania studiami literaturowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku metodologicznego Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum).

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Economics and Logistics strony 93 - 110,
ISSN: 2545-1642
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Adamkiewicz H.: Konkurencyjność międzynarodowa z uwzględnieniem mechanizmu autokonkurencji – aspekty teoretyczne i praktyczne// Transport Economics and Logistics. -., nr. 64 (2017), s.93-110
Bibliografia: test
 1. Jahreswirtschaftsbericht 1995, No. 59, European Commission, Brussels 1995. otwiera się w nowej karcie
 2. European Competitiveness Reports, European Commission, Brussels 1998. otwiera się w nowej karcie
 3. L. Tyson D'Andrea, Managing Trade Conflict in High-Technology Industries [w:] Linking Trade and Technology Policies. An International Comparison of the Policies of Industrialized Nations, eds. M. Caldwell Harris, G.E. Moore, National Academy Press, Washington D.C. 1992, s. 67-97. otwiera się w nowej karcie
 4. K. Aiginger, A Framework for Evaluating the Dynamic Competitiveness of Countries, "Structural Change and Economic Dynamics" 1998, Vol. 9, Iss. 2, s. 159-188. otwiera się w nowej karcie
 5. The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994. otwiera się w nowej karcie
 6. P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs" 1994, Vol. 73, No. 2, s. 28-44. 19 "Konkurencyjnooeae to s³owo bez znaczenia, kiedy jest odnoszone do gospodarek narodowych". P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession…, s. 41 -t³um. H.G.A. otwiera się w nowej karcie
 7. K. Gawlikowska-Hueckel, Polityka przemys³owa i spójnooeci wobec planów i reindustrializacji Unii Euro- pejskiej. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 5, s. 53-80. otwiera się w nowej karcie
 8. K. Aiginger, Industrial Policy for a Sustainable Growth Path. Policy Paper no 13, European Commission 2014. otwiera się w nowej karcie
 9. Ch. Oughton, G. Whittam, Competition and Cooperation in the Small Firm Sector, "Scottish Journal of Political Economy" 1997, Vol. 44, Iss. 1, s. 1-30.
 10. M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Simon&Schuster Inc., New York 1990. otwiera się w nowej karcie
 11. M.E. Porter, Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competiti- veness Index [w:] Global Competitiveness Report 2003-2004 of the World Economic Forum, eds. M.E. Porter et al., Oxford University Press, Oxford 2014, s. 29-56. otwiera się w nowej karcie
 12. Adamkiewicz H.G., Kot S.M., International Competitiveness as the Catalyst of Productivity, "International Review of Business Research Papers" 2015, Vol. 11, No. 2. otwiera się w nowej karcie
 13. Aiginger K., A Framework for Evaluating the Dynamic Competitiveness of Countries, "Structural Change and Economic Dynamics" 1998, Vol. 9, Iss. 2. otwiera się w nowej karcie
 14. Aiginger K., Industrial Policy for a Sustainable Growth Path. Policy Paper no 13, European Commission 2014. otwiera się w nowej karcie
 15. Ajitabh A., Momaya K., Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models, "Singapore Management Review" 2004, Vol. 26, No. 1.
 16. Ambec S. et al., The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innova- tion and Competitiveness?, "Review of Environmental Economic Policy" 2013, No. 4. otwiera się w nowej karcie
 17. Annoni P., Kozovska K., EU Regional Competitiveness Index RCI 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010. otwiera się w nowej karcie
 18. Bieñkowski W., Reaganomika i jej wp³yw na konkurencyjnooeae gospodarki amerykañskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. Competitiveness of European Manufacturing. DG Enterprise, European Commission, Brussels 2001. Competitiveness: an Overview of Reports Issued in Member Countries DSTI/IND, OECD, Paris 1995.
 19. European Competitiveness Reports, European Commission, Brussels 1998. otwiera się w nowej karcie
 20. Gawlikowska-Hueckel K., Polityka przemys³owa i spójnooeci wobec planów i reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 5. otwiera się w nowej karcie
 21. Hatsopoulos G.N., Krugman P.R., Summers L.H., U.S. Competitiveness: Beyond the Trade Deficit, "Science" 1988, No. 241. Jahreswirtschaftsbericht 1995, No. 59, European Commission, Brussels 1995. otwiera się w nowej karcie
 22. Kohler W., The "Lisbon Goal" of the EU: Rhetoric or Substance?, "Journal of Industry, Compe- tition and Trade" 2006, Vol. 6, Iss. 2. otwiera się w nowej karcie
 23. Holistyczne ujêcie konkurencyjnooeci miêdzynarodowej...
 24. Konkurencyjnooeae przemys³owa Polski w procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zieliñska-G³êbocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2000. otwiera się w nowej karcie
 25. Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs" 1994, Vol. 73, No. 2. Narula R., Multinational Investment and Economic Structure: Globalisation and Competitive- ness, Taylor and Francis e-Library, New York 2002. otwiera się w nowej karcie
 26. Ollo-López A., Aramendía-Muneta M.E., ICT Impact on Competitiveness, Innovation and Environment, "Telematics and Informatics" 2012, Vol. 29, Iss. 2. otwiera się w nowej karcie
 27. Oughton Ch., Whittam G., Competition and Cooperation in the Small Firm Sector, "Scottish Journal of Political Economy" 1997, Vol. 44, Iss. 1.
 28. Porter M.E., Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index [w:] Global Competitiveness Report 2003-2004 of the World Economic Forum, eds. M.E. Porter et al., Oxford University Press, Oxford 2014. otwiera się w nowej karcie
 29. Porter M.E., Ketels C., Delgado M., The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index [w:] The Global Competitiveness Report 2007-2008, eds. K. Schwab, M.E. Porter, World Economic Forum, Geneva 2008.
 30. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Simon&Schuster Inc., New York 1990. otwiera się w nowej karcie
 31. Porter M.E., The Current Competitiveness Index: Measuring the Microeconomic Foundations of Prosperity [w:] The Global Competitiveness Report, eds. K. Schwab, World Economic Forum, Harvard University, Center for International Development, Oxford University Press, New York 2000. otwiera się w nowej karcie
 32. Potencja³ konkurencyjny polskiego przemys³u w warunkach integracji europejskiej, red. A. Zieliñska- -G³êbocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2005. otwiera się w nowej karcie
 33. Rad³o M.J., Miêdzynarodowa konkurencyjnooeae gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:] W. Bieñkowski et al., Czynniki i miary miêdzynarodowej konkurencyjnooeci gospo- darek w kontekoecie globalizacji -wstêpne wyniki badañ, Szko³a G³ówna Handlowa: Insty- tut Gospodarki OEwiatowej, Warszawa 2008.
 34. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, t³um. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 35. Rosselet-McCauley S., Methodology and Principles of Analysis [w:] IMD World Competitive- ness Yearbook 2006, International Institute for Management Development, Lausanne 2007. otwiera się w nowej karcie
 36. Sala-i-Martín X. et al., The Global Competitiveness Index 2014-2015: Accelerating a Robust Reco- very to Create Productive Jobs and Support Inclusive Growth [w:] The Global Competitiveness Report 2014-2015, eds. K. Schwab, World Economic Forum, Palgrave Macmillan, Geneva 2014. otwiera się w nowej karcie
 37. Scott B.R., Lodge G.C., US Competitiveness in the World Economy, "The International Execu- tive" 1985, Vol. 27, No. 1. The Global Competitiveness Report 2014-2015, eds. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva 2014. otwiera się w nowej karcie
 38. The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994. otwiera się w nowej karcie
 39. Tyson D'Andrea L., Managing Trade Conflict in High-Technology Industries [w:] Linking Trade and Technology Policies. An International Comparison of the Policies of Industrialized Nations, eds. M. Caldwell Harris, G.E. Moore, National Academy Press, Washington D.C. 1992. otwiera się w nowej karcie
 40. Tyson D'Andrea L., Who's Bashing Whom?: Trade Conflict in High-technology Industries, Institute for International Economics, Washington 1993.
 41. Wang Ch., Hsu L., The Influence of Dynamic Capability on Performance in the High Technology Industry: The Moderating Roles of Governance and Competitive Posture, "African Journal of Business Management" 2010, Vol. 4, No. 5.
 42. Wolman H., Economic Competitiveness, Clusters, and Cluster-Based Development [w:] Urban Competitiveness and Innovation, eds. P. Ni, Z. Qiongjie, Edward Elgar, Cheltenham (UK)- Northampton (MA, USA) 2014, http://www.elgaronline.com/view/9781781007914.xml [dostêp: 20.02.2017]. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
 • Finansowane przez UG
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi