Korelacje parametrów gruntu w badaniach stanu zagęszczenia nasypu kontrolowanego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korelacje parametrów gruntu w badaniach stanu zagęszczenia nasypu kontrolowanego

Abstrakt

Polowe badania porównawcze lekką płytą dynamiczną (LWD), płytą statyczną (VSS) oraz sondą dynamiczną. Wzajemne zależności pomiędzy dynamicznym modułem odkształcenia a pierwotnym i wtórnym modułem odkształcenia, a tak- że między stopniem zagęszczenia oraz modułem dynamicznym odkształcenia.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 246 razy

Licencja

Copyright (Inżynieria Morska i Geotechnika)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 21 - 26,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wyroślak M.: Korelacje parametrów gruntu w badaniach stanu zagęszczenia nasypu kontrolowanego// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 1 (2017), s.21-26
Bibliografia: test
  1. Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęsz- czenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną. IBDiM, Warszawa listopad 2005 r. 2. DIN 18134: 2001-09. Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte. Plat- tendruckversuch. otwiera się w nowej karcie
  2. EN ISO 22476-2:2005 Geotechnical engineering -Field testing -Part 2: Dynamic probing. otwiera się w nowej karcie
  3. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mosto- wych. Część 2: Załącznik. GDDP, Warszawa 1998. otwiera się w nowej karcie
  4. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania geotechniczne. Badania la- boratoryjne gruntów. Część 4. Oznaczanie składu granulometrycznego. 6. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla- syfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.
  5. PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla- syfikowanie gruntów. Część 2. Zasady klasyfikowania.
  6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe -Roboty ziemne -Wymagania i badania.
  7. SN 670312b:1998-04. VSS-Gerät für den Plattendruckversuch E V und M E . otwiera się w nowej karcie
  8. Wyroślak M., Ossowski R. (2016). Badanie modułu odkształcenia pod- łoża gruntowego w nasypie kontrolowanym za pomocą płyty statycznej i lekkiej płyty dynamicznej. Acta Sci. Pol. Architectura, 15 (3), 111-118.
  9. Wyroślak M. (2016). Porównanie parametrów stanu nasypu kontrolo- wanego na podstawie badań płytą dynamiczną i sondą dynamiczną. Inżynieria i Budownictwo. 7/2016.
  10. Zorn Instruments (2005). Operating Manual for Light Drop Weight Te- ster ZFG 2000. Maschinenbauingenieur Bernd Zorn, Stendal, Germany.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi