Kształtowanie poziomu wskaźników sprawności działania przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów

Abstrakt

W artykule przedstawiono różnice w kształtowaniu poziomów wskaźników z obszaru sprawności działania pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MSP w zależności od osiąganej przez nie rentowności aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 34.820 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 22 różnych działach gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania sprawności działania przedsiębiorstw w zależności od uzyskiwanego przez nie poziomu rentowności aktywów wykorzystano test nieparametryczny U Manna-Whitneya. Przeprowadzone badania dowiodły, że uzyskiwaniu ponadprzeciętnie wysokiej rentowności aktywów towarzyszy zazwyczaj kształtowanie wyższych wskaźników produktywności aktywów ogółem oraz krótszego okresu obrotu zapasami, należnościami i zobowiązaniami. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że MSP należące do różnych działów gospodarki odmiennie kształtują poziom swoich wskaźników z obszaru sprawności działania.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 43 - 58,
ISSN: 2084-6495
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Figura P.: Kształtowanie poziomu wskaźników sprawności działania przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 1 (2017), s.43-58
wyświetlono 12 razy
Meta Tagi