Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

Abstrakt

Celem monografii było opracowanie metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków, uwzględniającej wymagania zarządzania tym rodzajem transportu oraz operacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd lokalny. Przyjęty cel wynika ze zidentyfikowanych luk badawczych związanych z wykorzystaniem modeli miejskiego transportu ładunków przez samorząd lokalny. Dotyczą one niedostatecznej umiejętności wyodrębnienia transportu ładunków w ramach miejskiego systemu transportowego i braku systemowego podejścia do tego zagadnienia oraz niezdecydowania samorządów w zakresie formułowania wymagań dla modeli jako narzędzi wspierających realizację miejskiej polityki transportowej. Dodatkowym problemem jest niedostatek badań nad wykorzystaniem modeli transportowych w realizacji działań usprawniających transport ładunków w miastach. Uwzględniając wymienione czynniki, przeprowadzono kompleksową analizę zagadnień dotyczących organizacyjnej i podmiotowej charakterystyki miejskiego transportu ładunków, strategicznych celów zarządzania i stosowanych do ich realizacji narzę- dzi usprawniających, warunków implementacji modeli miejskiego transportu ładunków oraz możliwości wykorzystania w tym celu dostępnych metod wspomagania decyzji w transporcie. W rezultacie powstała nowatorska metoda hierarchiczna, zapewniająca niewystępujący wcześniej poziom kompleksowości oraz funkcjonalnej integracji czynników pozwalających na opracowanie rekomendacji odnośnie do wyboru modelu miejskiego transportu ładunków. Metoda obejmuje poziomy: strategiczny (sparametryzowane cele zarządzania), taktyczny (wymagania analityczne narzędzi usprawniających) oraz operacyjny (uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd). Elementem integrującym jest zastosowanie jednolitego zbioru kryteriów ilościowych, pozwalających na logiczne połączenie zagadnień o różnym poziomie szczegółowości. Spójność metody poddano weryfikacji, stosując ją odniesieniu do wybranego miasta w Polsce. Uzyskane wyniki potwierdzają przyjęcie właściwego podejścia do założonego problemu badawczego. Stwierdzono jednoznacznie, że żaden z dostępnych modeli miejskiego transportu ładunków nie może być obecnie wykorzystany bez gruntownej przebudowy istniejącego systemu pozyskiwania danych oraz zasad planowania miejskiego transportu ładunków. Ze względu na uniwersalny charakter metoda może być stosowana przez wszystkie samorządy miejskie, bez konieczności każdorazowej adaptacji do lokalnych uwarunkowań.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kaszubowski D.: Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2019.186 s. ISBN 978-83-7348-772-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi