Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki postaw i działań menadżerów wobec pracowników w wieku 55+. W literaturze dotyczącej zarządzania wiekiem przytaczane są wyniki badań na temat cech charakteryzujących starszych pracowników. Porównuje się je czasami z cechami przypisywanymi pracownikom młodym. Cel prezentowanych w artykule badań sformułowany został nieco inaczej i dotyczył zweryfikowania zbieżności zalet przypisywanych starszym pracownikom przez menadżerów z cechami wymaganymi od osób nowo zatrudnianych w organizacji. W przypadku stwierdzenia takiej zbieżności celem dodatkowym była ocena działań podejmowanych dla zachęcenia starszych pracowników do przedłużonej aktywności zawodowej. Opisane badania przeprowadzone zostały w ramach międzynarodowego projektu Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region z wykorzystaniem metody wywiadu pogłębionego wśród 61 menadżerów dziewięciu organizacji biorących udział w projekcie. Otrzymane wyniki wskazują na niezgodność pomiędzy przekonaniami prezentowanymi przez uczestniczących w badaniu menadżerów a działaniami podejmowanymi przez nich wobec starszych pracowników.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty strony 95 - 107,
ISSN: 1734-087X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Stankiewicz K.: Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+// Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. -., nr. 1(35) (2015), s.95-107
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi