O obliczeniach płyt fundamentowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O obliczeniach płyt fundamentowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę sposobu przylożenia obciążenia na wyniki wymiarowania zbrojenia w płycie fundamentowej. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu płyt fundamentowych.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 24 - 27,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A., Górski K.: O obliczeniach płyt fundamentowych// Przegląd Budowlany. -., nr. 5 (2018), s.24-27
Bibliografia: test
 1. Starosolski W., Metody obliczania płyt fundamentowych: przyczy- nek w sprawie stosowanych metod obliczania płyt fundamentowych na podłożu sprężystym, Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele 3/2008, str. 26-33
 2. Meyer Z., Szmechel G., Uwagi do obliczania osiadania dużych płyt fundamentowych, Inżynieria Morska i Geotechnika 2/2012, str. 101-106
 3. Ajdukiewicz A., Brol J., Kliszczewicz B., Węglorz M., Problemy pro- jektowania i nadzoru technologicznego nad realizacją wielkiej płyty fundamentowej, Inżynieria i Budownictwo 1/2007, str. 3-9
 4. Barański M., Popielski P., Szczepański T., Wrona M., Analiza moż- liwości weryfikacji modelu numerycznego na podstawie pomia- rów i badań wykonawczych w trakcie realizacji obiektu, Środowisko 1/2007, str. 3-16
 5. Świniański J., Ocena podatności podłoża przy wymiarowaniu płyt fundamentowych, Inżynieria Morska i Geotechnika 5/2003, str. 314-319
 6. Klemczak B., Knoppik-Wróbel A., Wpływ warunków prowadzenia robot betonowych na ryzyko powstania wczesnych rys termiczno- -skurczowych, Przegląd Budowlany 2/2013, str. 14-20
 7. Langner D., Betonowanie wielkiej płyty fundamentowej budynku kotłowni w BOT Elektrowni Bełchatów SA, Inżynieria i Budownictwo 9/2008, str. 501-504
 8. Noakowski P., Ajdukiewicz A., Structural design of a large founda- tion, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały 90 (19) 2008, str. 149-162
 9. Starosolski W., Uwagi o obliczaniu fundamentów na podatnym podłożu, Inżynieria i Budownictwo 3/2009, str. 140-143
 10. Olszewska M., Zmienność współczynnika podatności podło- ża pod płytą fundamentową, Inżynieria Morska i Geotechnika 4/2016, str. 215-219
 11. Flaga K., Klemczak B., Określanie wczesnych naprężeń termicz- no-skurczowych i ryzyka zarysowania w masywnych płytach funda- mentowych, Inżynieria i Budownictwo 7/2016, str. 366-371 otwiera się w nowej karcie
 12. Mitew-Czajewska M., Gasteblad O.J., Analiza numeryczna MES 3D płyty fundamentowej współpracującej z rusztem palowym, Inżynie- ria i Budownictwo 9/2009, str. 505-506
 13. Minch M., Naprężenia skurczowe w płytach fundamentowych, Materiały Budowlane 6/2014, str. 54-55 otwiera się w nowej karcie
 14. Grzybowska J., Midro M., Analiza rozwiązania konstrukcyjne- go płyty fundamentowej dla garażu wielostanowiskowego, Przegląd Budowlany 9/2015, str. 48-52
 15. Noakowski P., Harling A., Michalak B., Szczelność płyty funda- mentowej pod maszynownią: zasady właściwego wymiarowania, Materiały Budowlane 5/2014, str. 55-57
 16. Szkwarek J., Uwagi o projektowaniu posadowienia budynków mieszkalnych na płycie, Inżynieria i Budownictwo 10/2000, str. 542-545
 17. Truty A., Trójwymiarowa analiza wzmocnienia podłoża gruntowe- go pod płytami fundamentowymi budynków wielokondygnacyjnych z zastosowaniem kolumn CFA, Środowisko 3/2012, str. 129-143
 18. Zespół budynków biurowo-usługowych przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku -etap III. Projekt budowlany, Kappa-Projekt Sp. z o.o., Warszawa, czerwiec 2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi