π-Indenyl substituted zirconium compounds containing terminal bondedphosphanylphosphido ligands [Ind2Zr(Cl){(Me3Si)P-PR2-jP1}]. Synthesis,X-ray analysis and NMR studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

π-Indenyl substituted zirconium compounds containing terminal bondedphosphanylphosphido ligands [Ind2Zr(Cl){(Me3Si)P-PR2-jP1}]. Synthesis,X-ray analysis and NMR studies

Abstrakt

Praca prezentuję reakcję kompleksów indenylowych cyrkonu z solami litowymi difosfanów o ogólnym wzorze R2P-P(SiMe3)Li, gdzie R = tBu, Et2N, iPr2N. W wyniku tych reakcji otrzymano 3 nowe kompleksy fosfanylofosfidowe.Otrzymane nowe kompleksy zbadano przy pomocy technik rentgenowskiej analizy strukturalnej i NMR.Dichloro-bis(indenyl)zirconium(IV) reacts with lithium derivatives of diphosphanes R2P-P(SiMe3)Li (R = tBu, Et2N, iPr2N) to form complexes with terminal phosphanylphosphido ligands - [Ind2Zr(Cl)-{(PSiMe3)P-PR2-jP1}]. These compounds are extremely sensitive towards moisture and oxygen. The solid state structures of these complexes were established by single crystal X-ray diffraction.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
INORGANICA CHIMICA ACTA nr 387, strony 361 - 365,
ISSN: 0020-1693
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Łapczuk-Krygier A., Kazimierczuk K., Ponikiewski Ł., Matern E., Pikies J.: π-Indenyl substituted zirconium compounds containing terminal bondedphosphanylphosphido ligands [Ind2Zr(Cl){(Me3Si)P-PR2-jP1}]. Synthesis,X-ray analysis and NMR studies// INORGANICA CHIMICA ACTA. -Vol. 387, (2012), s.361-365
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi