Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość.

Abstrakt

W obrazie życia polskiej diaspory, szczególną społeczność tworzy Polonia wEstonii. Ukształtowana w procesach historycznych i ruchach osadniczych na terenie Inflant, podlegała naciskom asymilacyjnym caratu, wtapiając się w społeczności lokalne z trudem zachowywała swą świadomość narodową, nierzadko ulegając wynarodowieniu. W okresie rozbiorów na ziemiach estońskich, zamie-szkiwała kilkutysięczna społeczność polska, w znacznym stopniu zrusyfikowana. Współcześnie szacuje się, że w Estonii zamieszkuje ok. 3-8 tys. osób poda-jących w swoim rodowodzie ślady polskości. W spisie ludności przeprowadzonym w 1995 r. wykazano, iż społeczność polska liczyła 2488 osób, co stanowiło 0,17% ogółu mieszkańców republiki; tworzy ona dziesiątą, co do wielkości mniejszość etniczną tego kraju. Podkreśla się, że Polonia estońska stanowi z jednej strony typową zbiorowość polską zamieszkującą w państwach b. Zwią- zku Radzieckiego, z drugiej zaś posiada ona swą swoistą odrębność, wyznaczo-ną zarówno okolicznościami społeczno-ekonomicznymi, jak i polityczno-kultu- rowymi kraju zamieszkania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Jakubowski J.: Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość. . : , 2004.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi