Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego - uwarunkowania i perspektywy zastosowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego - uwarunkowania i perspektywy zastosowania

Abstrakt

Innowacje na rynku transportu miejskiego mają wymiar zarówno techniczny, jak i organiza-cyjny. Umożliwiły one w ostatnich 25 latach zwiększenie konkurencyjności transportu zbio-rowego wobec samochodu osobowego i – w rezultacie – efektywną realizację założeń i celów polityki zrównoważonego rozwoju w miastach i aglomeracjach. Wprowadzanie do systemu transportu miejskiego rozwiązań będących rezultatem innowacji technicznych i technologicz-nych może być zdeterminowane: potrzebami pasażerów i dążeniem do podnoszenia jakości usług, oddziaływaniem producentów na rynek lub realizacją wymagań o charakterze formalno-prawnym. Niniejszy artykuł przedstawia analizę standardów wyposażenia technicznego transportu miejskiego przyjętych do realizacji w miastach Polski o liczbie mieszkańców pow. 200 tys. Porównano zakres zastosowania i plany ich wprowadzenia w poszczególnych mia-stach i na tej podstawie określono tendencję związaną z wyposażaniem systemów transportu miejskiego, wskazując równocześnie na określone uwarunkowania i uzasadnienie dla nowych technologii, do których należą: zdolność do zaspokajania, za pośrednictwem nowych rozwią-zań, najważniejszych postulatów przewozowych, realizowanie założeń polityki transportowej zrównoważonego rozwoju, w tym norm ekologicznych, realizowanie założeń polityki spo-łecznej, w tym poprawy dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych, benchmarking, możliwości finansowe, kultura organizacyjna organizatora transportu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 7 - 10,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grzelec K., Gromadzki M.: Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego - uwarunkowania i perspektywy zastosowania// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 12 (2015), s.7-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi