The hydrochemistry of high-altitude lakes in selected mountain ranges of Central and Southern Europe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The hydrochemistry of high-altitude lakes in selected mountain ranges of Central and Southern Europe

Abstrakt

Wyniki badań hydrochemicznych 29 jezior wysokogórskich dwóch (zróżnicowanych pod względem genetycznym i współcześnie przebiegających procesów morfogenetycznych) obszarów wysokogórskich Europy: Karpat oraz Rodopów, rozpatrywane są w odniesieniu do lokalnych warunków geologicznych, klimatycznych, hydrologicznych antropopresji. Zróżnicowanie koncentracji głównych jonów (Na, K, Mg, Ca, SO4 i HCO3) wykazuje silne skorelowanie z bezwzględną wysokością położenia jezior, a chemiczne odrębności ich wód odzwierciedlają przede wszystkim różnice w intensywności wietrzenia chemicznego, w mniejszym zaś stopniu różnice składu mineralnego skał podłoża. Specyfika budowy geologicznej otoczenia niecek jeziornych uwidacznia się w chemizmie jezior położonych na obszarze występowania mocno zwietrzałych serii skał metamorficznych. Przekształcenie stosunków jonowych w wodach badanych jezior jest istotnym wskaźnikiem oddziaływań antropogenicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Limnological Review nr 6, strony 21 - 30,
ISSN: 1642-5952
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Borowiak D., Polkowska Ż., Przyjazny A.: The hydrochemistry of high-altitude lakes in selected mountain ranges of Central and Southern Europe// Limnological Review. -Vol. 6., (2006), s.21-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi