Właściwości termoizolacyjne kompozytu wapienno-cementowego z udziałem paździerzy konopnych=Thermal insulation properties of the lime-cement composite with hemp shives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości termoizolacyjne kompozytu wapienno-cementowego z udziałem paździerzy konopnych=Thermal insulation properties of the lime-cement composite with hemp shives

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań kompozytów wykonanych na bazie wapna budowlanego, cementu i dolomitu - spoiwa wiążącego z udziałem paździerzy konopi. Określono ich podstawowe właściwości, tj.: gęstość objętościową, współczynnik przewodzenia ciepła oraz wytrzymałości na ściskanie. Otrzymane wyniki dowodzą, że wytworzone kompozyty wapienno-cementowe z udziałem paździerzy konopnych są lekkie i charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz małą gęstością pozorną. Cechują je bardzo niskie parametry wytrzymałościowe w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna) nr 19, wydanie 4, strony 72 - 78,
ISSN: 2299-8993
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Haustein E.: Właściwości termoizolacyjne kompozytu wapienno-cementowego z udziałem paździerzy konopnych=Thermal insulation properties of the lime-cement composite with hemp shives// Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 19., iss. 4 (2018), s.72-78
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12912/23920629/93529
Bibliografia: test
 1. Balčiūnas G., Vėjelisb S., Vaitkusc S. and Kairytėd A. 2013. Physical properties and struc- ture of composite made by using hemp hurds and different binding materials, Procedia Engineering, 57, 159-166. otwiera się w nowej karcie
 2. Bołtryk M. and Krupa A. 2015. Ocean podatności kompozytów cementowych z wypełniaczami or- ganicznymi na oddziaływanie CO 2 . Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, 1(15), 33-40. otwiera się w nowej karcie
 3. Brzyski P., Barnat-Hunek D., Suchorab Z. and Łagód G. 2017. Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings. Materials, 10(5), ss. 23. otwiera się w nowej karcie
 4. Brzyski P. and Fic S. 2015. Charakterystyka kom- pozytu wapienno-konopnego i jego zastosowanie w budownictwie. Budownictwo i Architektura, 14(2), 11-19. otwiera się w nowej karcie
 5. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Up- rawnych (COBORU). 2016. Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce. Słupia Wielka. otwiera się w nowej karcie
 6. Dinh T.M., Magniont C., Coutand M. And Esca- deillas G. 2015. Hemp concrete using innovative pozzolanic binder. First International Conference on Bio-based Building Materials. June 22 nd -24 th , Clermont-Ferrand, France, 265-270.
 7. Fic S. and Brzyski P. 2015. O technologii wyk- onywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne. Inżynieria i Budownictwo, 7, 356-358.
 8. Fic S., Brzyski S., Szewczak A. and Jarosz-Had- am M. 2015. Wybrane właściwości lekkich kom- pozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym. otwiera się w nowej karcie
 9. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Ar- chitektury, 62(2), 61-70. otwiera się w nowej karcie
 10. Fourmentin M., Faure P., Pelupessy P., Sarou- KanianV., Peter U., Lesueur D., Rodts S., Daviller D. and Coussot P. 2016. NMR and MRI observa- tion of water absorption/uptake in hemp shives used for hemp concrete. Construction and Building Materials, 124, 405-413. otwiera się w nowej karcie
 11. Hirsh E.A.J. 2013. Characterisation of hemp-lime as a composite building material. Department of Archi- tecture and Civil Engineering, University of Bath.
 12. Ingrao C., Lo Giudice A., Bacenetti J., Tricase C., Dotelli G., Fiala M., Siracusa V. and Mbohwa Ch. 2015. Energy and environmental assessment of industrial hemp for building applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Re- views, 51, 29-42. otwiera się w nowej karcie
 13. Kremensas A., Vaitkus S., Vėjelis S., Kairytė A. and Balčiūnas G. 2017. Investigation of energy ef- ficient thermal insulating composites from hemp shives and starch. International Journal of Engi- neering Science Invention (ISSN), 6(6), 20-2. otwiera się w nowej karcie
 14. Murphy F., Pavia S. and Walker R. 2010. An as- sessment of the physical properties of lime-hemp concrete. BCRI Bridge Infrastructure Concrete Research Ireland., University College Cork, Ni Nuallain, Walsh, West, Cannon, Caprani, Mc- Cabe. 431-438.
 15. Nguyen T.T., Picandet V., Carre P., Lecompte T., Amziane S. and Baley Ch. 2010. Effect of compac- tion on mechanical and thermal properties of hemp concrete. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 14(5), 545-560. otwiera się w nowej karcie
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy- pospolitej Polskie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 0, poz.783, art.45, pkt.3). otwiera się w nowej karcie
 17. Pogorzelski J. 2005. Fizyka budowli. Część X. wartości obliczeniowe właściwości fizycznych. Materiały Budowlane, 3(391), 79-81.
 18. PN-EN 197-1: 2012. Cement . Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce- mentów powszechnego użytku.
 19. PN-EN 459-1: 2015-06. Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności (wersja angielska). otwiera się w nowej karcie
 20. PN-EN 12667:2002. Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -określenie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grze- wczej i czujnika strumienia cieplnego -wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
 21. PN-EN 12752: 2004. Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów bu- dowlanych. Określenie wilgotności związanych z transportem pary wodnej.
 22. PN-ISO 8301: 1998. Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego
 23. PN-EN 12390-7:2011. Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu.
 24. PN-EN 12390-3:2011. Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
 25. Sassoni E., Manzi S., Motori A., Montecchi M. and Canti M. 2014. Novel sustainable hemp-based composites for application in the building industry: Physical, thermal and mechanical characterization, Energy and Buildings, 77, 219-226. otwiera się w nowej karcie
 26. Stevulova N., Cigasova J., Purcz P., Schwarzova I., Kacik F. and Geffer A. 2015.Water absorption be- havior of hemp hurds composites. Materials, 8(5), 2243-2257. otwiera się w nowej karcie
 27. Thomsen A.B., Rasmussen S., Bohn V., Nielsen K.V. and Thygesen A. 2005. Hemp raw materi- als: The effect of cultivar, growth conditions and pretreatment on the chemical composition of the fibres. Risø. National Laboratory, Roskilde, Denmark 2005. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi