Wykorzystanie analitycznych narzędzi zarządzania projektami w kształtowaniu procesów logistycznych na przykładzie działalności Lotos Kolej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie analitycznych narzędzi zarządzania projektami w kształtowaniu procesów logistycznych na przykładzie działalności Lotos Kolej

Abstrakt

Celem artykułu była analiza możliwych efektów zmian w procesie obsługi zlecenia polegającego na organizacji przewozu cystern paliwowych, realizowanego przez przedsiębiorstwo LOTOS Kolej S.A. Głównym kryteriami porównania opracowanych wariantów zmian było skrócenie czasu trwania procesu oraz, tam gdzie to możliwe, minimalizacja kosztów pracy. Do wizualizacji procesu oraz analizy danych wykorzystany został program Microsoft Project. We wszystkich trzech analizowanych wariantach osiągnięto zamierzone skrócenie czasu trwania procesu w zakresie od 7,3% do 15,2%. W jednym z wariantów możliwe jest również zmniejszenie kosztów pracy. Zastosowane narzędzie analityczne wykazało przydatność we wspieraniu decyzji odnośnie kształtowania procesów logistycznych. W praktyce wybór docelowego wariantu modyfikacji analizowanego procesu będzie wymagał jednak szeregu dodatkowych analiz technicznych i ekonomicznych

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Economics and Logistics strony 177 - 186,
ISSN: 2545-1642
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kaszubowski D., Zielińska, L.: Wykorzystanie analitycznych narzędzi zarządzania projektami w kształtowaniu procesów logistycznych na przykładzie działalności Lotos Kolej// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 62 (2017), s.177-186
Bibliografia: test
 1. S. Daley, Project 2013. Opanuj ka¿dy projekt, Helion, Gliwice 2015, s. 29,
 2. E. Marmel, MS Project 2000. Biblia, Helion, Gliwice 2001, s. 33-35, 42, 156, 557.
 3. C. Chatfield, J. Timothy, Microsoft Office Project 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 2008, s. 3-55.
 4. M. Stajniak, Racjonalizacja transportu…, 169. paliwowych musi wynieoeae co najmniej 5% w porównaniu do sytuacji wyjoecio- wej. Uzyskane wyniki oewiadcz¹ o mo¿liwooeci usprawnienia procesu w kilku obszarach. Przeprowadzono analizê dotycz¹c¹: zmiany liczby pracowników w dziale planistycznym, zmiany sposobu wykonywania zadañ z szeregowego na równoleg³e oraz zmiany modelu transportu z wahad³owego na wahad³owo- ci¹g³y. W ka¿dym z trzech wariantów uda³o siê osi¹gn¹ae skrócenie czasu realiza- cji procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern w zakresie od 7,3% do 15,2%. W wariancie trzecim uda³o siê osi¹gn¹ae znaczne szacunkowe oszczêdnooeci fi- nansowe, poniewa¿ zlikwidowano puste przebiegi lokomotywy.
 5. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilooeciowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki OEl¹skiej, Gliwice 2010
 6. Bowersox D., Closs D., Stank T., How to master cross-enterprise collaboration, "Supply Chain Management Review" 2003, vol. 7, no. 4, s. 18 otwiera się w nowej karcie
 7. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarz¹dzania operacjami i ³añcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007
 8. Chatfield C., Timothy J., Microsoft Office Project 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 2008
 9. Daley S., Project 2013. Opanuj ka¿dy projekt, Helion, Gliwice 2015
 10. Krawczyk S., Zarz¹dzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001
 11. Machaczka J., Sprawnooeae operacyjna a sprawnooeae strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa" 2003, nr 2
 12. Marmel E., MS Project 2000. Biblia, Helion, Gliwice 2001
 13. Skalik J., Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc- ³awiu, Wroc³aw 2001
 14. Stajniak M., Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji, Biblioteka Logistyka, Poznañ 2012 otwiera się w nowej karcie
 15. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 118 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi