Wyniki wyszukiwania dla: architektura modernistyczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: architektura modernistyczna

Wyniki wyszukiwania dla: architektura modernistyczna

 • Architektura modernistyczna w Trójmieście.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Sprawozdanie z międzynarodowej sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

 • Modernistyczna architektura przemysłowa portu w Gdyni

  Publikacja

  W artykule opisane zostały najistotniejsze fakty z historii portu w Gdyni, przedstawiono przegląd najciekawszych dokonań architektonicznych z okresu jego budowy, zarysowano problematykę ochrony konserwatorskiej budynków portowych oraz wybrane realizacje kompleksowych prac remontowo-rewaloryzacyjnych z tego obszaru z ostatnich lat.

 • Modernistyczna architektura przemysłowa i jej ochrona - na przykładzie portu gdyńskiego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Ochrona międzywojennej architektury przemysłowej na tak specyficznym obszarze jak funkcjonujący port morski, jest zadaniem trudnym - niezbędne są kompromisy pomiędzy względami konserwatorskimi i użytkowymi. Artykuł prezentuje architekturę portu gdyńskiego oraz złożoną problematykę jej ochrony konserwatorskiej.

 • Modernistyczna architektura mieszkaniowa w śródmieściu Gdyni po II wojnie światowej - nowe podejście w nowych czasach

  Publikacja

  - Rok 2019

  Tekst omawia rozwiązania architektoniczne budynków mieszkalnych, wznoszonych bezpośrednio po II wojnie światowej na terenie śródmieścia Gdyni. Budynki te były dobrze wkomponowane w przedwojenny układ urbanistyczny śródmieścia, ale ich struktura i formy zawierały wiele modyfikacji wynikających z nowych uwarunkowań społecznych, politycznych itd., które pojawiły się wraz z nowym ustrojem.

 • Anita Jaśkiewicz-Sojak dr inż. arch.

  Anita Jaśkiewicz-Sojak (dr inż. arch.) architekt, historyk architektury, konserwator zabytków. Adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wykształcenie: studia architektoniczne i doktorskie na Politechnice Gdańskiej, historyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe konserwatorskie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Rozprawa doktorska...

 • Podejście topologiczne w architekturze na przełomie wieków XX/XXI.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Jedną z immanentnych cech architektury jest zmienność. Na przestrzeni wieków wyrażała się ona głównie poprzez przebudowy i modernizacje istniejących budowli, które z biegiem czasu ulegały procesowi degradacji. Budowla zazwyczaj postrzegana była jako element stabilny, trwały, niekiedy wręcz monumentalny. Wraz z rewolucją przemysłową otworzyły się nowe możliwości techniczne i materiałowe dla budownictwa, co pociągnęło za sobą również...

 • 100-lecie powstania Bauhausu: 1919-2019

  Publikacja

  Celem artykułu jest przypomnienie setnej rocznicy powstania szkoły wzornictwa i architektury Bauhaus. Uczelnia powstała w Dessau i miała ogromny wpływ na rozwój nowoczesnej sztuki - malarstwa, architektury i wzornictwa. Autorzy artykułu przygotowali wystawę poświęconą 100-leciu Bauhausu, która była prezentowana w murach Politechniki Gdańskiej. W artykule wykorzystano fotografie i materiały z tej wystawy. Wystawa i artykuł powstały...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni : Zarys problematyki

  Publikacja

  - Rok 2016

  W książce opisano architekturę modernistyczną Gdyni od skali urbanistycznej aż do detalu, z punktu widzenia jej ochrony i rewaloryzacji.

 • Modernist Gdynia. Challanges of Heritage-Based Development

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tekst przedstawia kompleksową politykę ochrony zabytków na terenie śródmieścia Gdyni, które ma status Pomnika Historii, w powiązaniu z planowanym rozwojem i modernizacją

 • Inspiracje międzywojenne we współczesnej architekturze Gdyni

  Współczesna architektura Gdyni ma swą wyraźną specyfikę. Wynika to w dużym stopniu z faktu, że jest ona w sposób dość czytelny inspirowana architekturą dwudziestolecia międzywojennego. Od czasu gdy na początku lat 90-tych XX w. etos lat międzywojennych został "odzyskany" i ponownie odkryty w świadomości społecznej, realizacje architektoniczne tamtego okresu zaczęły funkcjonować jako swoiste wzory.W artykule pokazano współczesne...

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna w strukturze gdyńskiej kamienicy okresu międzywojennego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Kamienica jest jednym z najbardziej charakterystycznych typów zabudowy miejskiej. Stanowi ona ten rodzaj domu mieszkalnego, który -będąc w sensie własnościowym elementem przestrzeni prywatnej - jest jednocześnie w sensie wizualnym i funkcjonalnym elementem przestrzeni publicznej. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na jej rolę w strukturze miasta - rolę elementu pozostającego na styku obu tych stref. Przedstawienie interakcji...

 • Śródmieście Gdyni jako zabytek

  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale omówiono ochronę wielkoprzestrzennych układów urbanistycznych na przykładzie śródmieścia Gdyni. Wprowadzona w 2007 ochrona śródmieścia Gdyni poprzez wpisanie układu do rejestru zabytków, dała możliwość podjęcia wielu różnych działań rewaloryzacyjnych i popularyzatorskich. Przeprowadzono też eksperymentalne działania związane z połączeniem mechanizmów ochrony i publicznego finansowania.Dzieło zbiorowe przygotowane przez...

 • Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Kamienice gdyńskiego Śródmieścia są świetnym dokumentem epoki dwudziestilecia międzywojennego i świadectwem przełomu, który wówczas dokonał się w architekturze. Ich kształt przestrzenny i przemiany jakim ulegały dobrze wpisują się w ciąg rozwojowy europejskiego domu miejskiego. Ich dzieje związane są też z gdyńskich architektów, budowniczych i rodzin, które domy te wznosiły.

 • Śródmieście Gdyni jako Pomnik Historii

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zespół Śródmieścia Gdyni jest zespołem o wysokich walorach historycznych i artystycznych. Stanowi wyrazisty symbol polskich dokonań architektonicznych i inżynierskich dwudziestolecia międzywojennego i symbol morskiej stolicy II Rzeczypospolitej. Zespół ten wymaga dziś przemyślanego i całościowego programi ochrony, a jego ranga i unikatowość dziejowa predystynuje go do miana Pomnika Historii.

 • Szkicownik Moderny

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wystawa prac plastycznych ''Szkicownik moderny'', stanowiąca plon konkursu zorganizowanego w ramach promocji Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Miejscem wystawy pokonkursowej była galeria w kawiarni Caffe Anioł - przy ulicy Kilińskiego 6, oficjalny Partner gdyńskiego modernizmu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym