Search results for: embankment - MOST Wiedzy

Search

Search results for: embankment

Search results for: embankment

 • MONITORING SYSTEM OF THE ROAD EMBANKMENT

  The paper presents the analysis of the monitoring system of the embankment supported on concrete columns and overlaid by a load transfer platform with the embedded steel grid. This field investigation was to study the complex interaction among the columns, the load transfer platform layer, and steel grid via in situ measurements during erection and live loading of the embankment. The study was focused on the behaviour of steel...

  Full text in external service

 • Monitoring system of the road embankment

  The paper presents the monitoring system of the embankment supported on concrete columns and overlaid by a load transfer platform (LTP) with the embedded steel grid. This field investigation was to study the complex inter-action between the columns, the LTP layer, and steel reinforcement via full-scale in situ measurements during erection of the embankment. The study was focused on the behaviour of steel reinforcement and the behaviour...

  Full text available

 • Results from a geotechnical benchmark exercises of an embankment on softclay

  Publication
  • C. Wiltafsky
  • F. Scharinger
  • H. Schweiger
  • H. Krenn
  • R. Zentar
  • M. Karstunen
  • M. Cudny
  • H. Neher
  • P. Vermeer

  - 2003

  Zagadnienie brzegowo-początkowe przykładowego nasypu budowlanego na podłożu słabonośnym zostało rozwiązane przy pomocy różnych programów komputerowych opierających się na metodzie elementów skończonych. Zastosowano także różne modele konstytutywne opisujące zachowanie się jednorodnego podłoża słabonośnego. Wyniki obliczeń porównano analizując szczegółowo różnice oraz ich przyczyny. Przeprowadzona analiza jest cennym porównaniem...

 • Numerical analysis of a test embankment on soft ground using an anisotropic model with destructuration

  Publication

  - 2003

  Przeprowadzono analizę numeryczną konsolidacji podłoża słabonośnego pod obciążeniem próbnego nasypu drogowego metodą elementów skończonych. Zachowanie się gruntu słabonośnego zamodelowano przy użyciu nowego modelu konstytutywnego typu multi-laminate uwzględniającego anizotropię wytrzymałości oraz zjawisko destrukturyzacji. Wyniki obliczeń porównano z pomiarami polowymi.

 • Application of Hydrodynamics Model for a Case Study of the Kolbudy II Reservoir Embankment Hypothetical Failure

  Publication

  W pracy przedstawiono hydrodynamiczny model przepływu powodziowego. Jako przykład symulacji powodzi zaprezentowano hipotetyczną awarię bocznej zapory zbiornika Kolbudy II przy Elektrowni Wodnej Bielkowo. Celem symulacji było późniejsze wyznaczenie zasięgu strefy zagrożenia powodziowego wywołanego potencjalną awarią obwałowania zbiornika.

  Full text in external service

 • Numerical investigation of flooding of real-topography developed areas following river embankment failure

  Publication

  - TASK Quarterly - 2006

  Przedstawiono numeryczne symulacje hydrodynamiki przepływu powodziowego na terenie zabudowanym po przerwaniu wału przeciwpowodziowego. Zaprezentowano porównanie obliczeń z wynikami własnych pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych w Laboratorium Hydrauliki Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej.Zaproponowano wykorzystanie modelu przepływu do oceny zagrożenia powodziowego obszarów zabudowanych zlokalizowanych na terenach...

 • Numerical analysis of test embankment on soft ground using multi-laminate type model with destructuration

  W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate) uwzględniający anizotropię struktury słabonośnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprężeniem, która otrzymuje się przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzenie prekonsolidacji zależnej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprężysto-plastycznej, w której możliwa jest symulacja...

  Full text in external service

 • Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments

  Zastosowanie badań CPTU i DMT do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych Żuław Wiślanych oraz do koncepcji projektowania ich wzmocnienia i uszczelnienia. Wyznaczenie wytrzymałości gruntów słabych pod wałem z oszacowaniem wskaźnika prekonsolidacji. Uwzględnienie kształtu krzywej dyssypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu generowanej podczas wciskania końcówki CPTU do oceny współczynnika filtracji oraz historii naprężenia w...

 • Ocena wzmocnienia podłoża metodą wymiany dynamicznej na podstawie próbnych obciążeń kolumn

  Analiza wykonanego wzmocnienia słabego podłoża gruntowego pod nasyp drogowy w technologii kolumn DR na przykładzie obwodnicy Brodnicy. Omówienie warunków geotechnicznych podłoża i zastosowanych rozwiązań. Analiza wsteczna na podstawie wyników próbnych obciążeń kolumn oraz pomiarów osiadań wzmocnionego podłoża całego obszaru. Porównanie uzyskanych wyników i wnioski.

  Full text in external service

 • Dynamic soil improvement by hybrid technologies

  Publication

  - 2015

  Hybrid method of subsoil improvement for road embankment foundation is described. This method is composed of two wellknown methods: dynamic replacement (DR) and microblasting (DDC) one (Deep Dynamic Compaction). The method was used for both the strengthening of the fully saturated organic subsoil as well as for acceleration of the consolidation of the organic layers. The practice ensures the expected results. A proper example on...

 • SUBSOIL CHARACTERISTICS OF THE VISTULA RIVER DIKES

  Publication

  The results of CPTU tests are used to determine the strength parameters of a dike subsoil. Stress state and stress history of the subsoil under the flood embankment was evaluated with CPTU and DMT tests. Normally consolidated soil was found under the central part of the dike, while the subsoil near the dike toe is found to be overconsolidated. Due to consolidation the undrained shear strength of the subsoil under the central part...