Beata Grzyl - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

dr inż. Beata Grzy, profesor PG - jest pracownikiem Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora za rozprawę, obronioną na PG pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w inwestycjach i wykonawstwie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa hydrotechnicznego".

Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych (2016-2020), Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Od 2002 r. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, od 2018 r. posiada dyplom ukończenia podyplomowych studiów menedżerskich, od 2012 r. dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”, od 1998 r. podyplomowych studiów pedagogicznych. Jest członkiem ogólnopolskiego zespołu realizującego prace naukowo-badawcze z zakresu budownictwa drogowego: RID Rozwój Innowacji Drogowych 2016-2018 (w ramach projektu współfinansowanego przez NCBiR i GDDKiA). Jest autorką i współautorką ponad 90 publikacji - monografii, artykułów w materiałach konferencyjnych, czasopismach branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz poradnikach. Jest współautorką jednego patentu (obecnie na etapie zgłoszenia) oraz autorką kilku ekspertyz i dwóch wdrożeń z zakresu zarządzania ryzykiem w budownictwie. Jest członkiem Wydziałowego Kolegium Elektorów (w kadencji 2016 - 2020), corocznie jest opiekunem kilkunastu magisterskich i inżynierskich prac dyplomowych, współpracuje z kołami naukowymi na WILiŚ PG. W okresie 2011-2016 pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych realizowanych na WILiŚ PG. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji.

wyświetlono 2466 razy