Europejskie partnerstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Europejskie partnerstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

W związku z niekorzystnym trendem stabilizującym liczbę ofiar śmiertelnych (25.100 ofiar śmiertelnych w 2018 roku) w ciągu ostatnich lat na drogach UE, należy podjąć skuteczne działania, które umożliwią zmianę tego trendu. Brak znaczącego spadku liczby ofiar śmiertelnych w ostatnich latach wskazuje, zgodnie z raportem Komisji Europejskiej z dnia 4 IV 2019 roku na duży problem, jaki napotkała UE w realizacji przyjętego celu: redukcji ofiar śmiertelnych oraz ciężko rannych o 50% do roku 2020. Komisja podkreśla potrzebę podjęcia przez państwa członkowskie szybkich i skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z kluczowych elementów mogących znacząco wpłynąć na redukcję liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych jest poprawa, zmiana podejścia w RISM. Stagnacja w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego wymusiła opracowanie Dyrektywy 2019/1936/EC, zmieniającej Dyrektywę 2008/96/WE w RISM. Jedną z głównych zmian jest objęcie zasięgiem RISM wszystkich autostrad, dróg ekspresowych, ważniejszych dróg w danym kraju oraz wszystkich dróg finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE. Jest to znacząca zmiana do poprzednich zapisów, które obejmowały obligatoryjnie zasięgiem tylko sieć TEN-T. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kadry zarządzającej infrastrukturą drogową w zakresie wdrażania metod i narzędzi zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, zgodnie z Dyrektywą 2019/1936/EC. Dla osiągnięcia tego celu należy podjąć działania długoterminowe, dające trwały efekt. Grupy celowe projektu to: • Studenci wyższych uczelni, z dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport, którzy będą w przyszłości projektować infrastrukturę drogową, pracować w zarządach drogowych lub innych instytucjach związanych z brd; • Kadra zarządów drogowych jako jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie metod i narzędzi Dyrektywy 2019/1936/EC; • Pracownicy naukowi i specjaliści w zakresie brd, zajmujący się zawodowo tematyką brd, w tym szczególnie RSIM.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
EuroS@P
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji:
2020-09-01 - 2023-08-31
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Kustra
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Transportowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR (Niemcy)
  • European road assessment association (Belgia)
  • SVEUCILISTE U ZAGREBU (Chorwacja)
  • University of Catania (Włochy)
Wartość projektu:
389 970.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 110 razy