Właściwości strukturalne i mechanizmy przewodnictwa jonowego w domieszkowanych związkach typu ABO4 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości strukturalne i mechanizmy przewodnictwa jonowego w domieszkowanych związkach typu ABO4

Celem badawczym tego projektu jest zbadanie materiałów będących roztworami w fazie stałej dwóch znanych przewodników protonowych z grupy ABO4. W ramach projektu badany będzie wpływ składu takich materiałów na mechanizm przewodnictwa oraz właściwości strukturalne przewodników jonowych. W związku z tym, że skład materiału wpływa na właściwości strukturalne, mechaniczne oraz elektryczne celem tego projektu jest określenie w jakim zakresie można modyfikować te właściwości poprzez zmianę wzajemnych proporcji pomiędzy dwoma składnikami roztworu w fazie stałej. Szczególny nacisk zostanie położony na zbadanie tych materiałów pod kątem zjawiska wysokotemperaturowego przewodnictwa protonowego. Dogłębna analiza pomiędzy zmierzonymi wielkościami i składem próbek pozwoli na lepsze zrozumienie wpływu domieszkowania na właściwości materiału. Informacje uzyskane w wyniku realizacji projektu wzbogacą wiedzę dotyczącą zależności pomiędzy promieniem jonowym, wartościowością i koncentracją domieszki, a właściwościami takimi jak struktura, skład fazowy materiału, mikrostruktura, gęstość, współczynnik rozszerzalności temperaturowej, temperatura przemiany fazowej, przewodnictwo elektronowe i jonowe. Taka wiedza pozwoli w przyszłości na wytwarzanie materiałów o pożądanych z punktu widzenia późniejszych zastosowań właściwościach. Wyniki badań wchodzących w skład projektu zostaną opublikowane w postaci artykułów naukowych (co najmniej trzech) w czasopismach znajdujących się na liście JCR, a także zostaną przedstawione w postaci wystąpień ustnych oraz posterów na międzynarodowych konferencjach związanych z tematyką badawczą dot. ceramik oraz przewodników jonowych (np. SSI conference, ECERS conference). Rezultaty przeprowadzonych badań zostaną użyte w rozprawie doktorskiej autora projektu. Badania zaproponowane w projekcie wpisują się w tematykę badań prowadzonych w Katedrze Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/N/ST5/02813 z dnia 2016-02-26
Okres realizacji:
2016-02-26 - 2018-08-25
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 172 razy