Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego

Abstrakt

Zaprezentowano badania uwarunkowań propagacyjnych w sieciach WBAN typu off-body w kabinie promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz, dla scenariuszy statycznych podczas snu, dla różnych pozycji ciała i różnych miejsc montażu anten odbiorczych, jak również dla scenariuszy dynamicznych w łazience kabiny. Opisano stanowisko badawcze, środowisko kabiny promu pasażerskiego oraz zbadane scenariusze pomiarowe. Zaprezentowano również wstępną analizę wyników pomiarów, opartą na wartości średniej (μ) oraz odchyleniu standardowym (s).

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 69 - 75,
ISSN: 1230-3496
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Kosz P., Ambroziak S., Correia L.: Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.69-75
DOI: 10.15199/59.2017.2-3.5
wyświetlono 17 razy
Meta Tagi