Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry

Abstrakt

Książka „Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry” przedstawia filozoficzne dyskusje, jakie towarzyszyły projektowaniu rozległego parku w paryskiej dzielnicy La Villette.

Na teoretyczne założenia parku złożyły się teksty Bernarda Tschumiego, w których kwestionował on tradycyjne sposoby tworzenia dzieła architektury postulując w zamian zastosowanie długiego szeregu negacji, które porównywalne były z objawami kryzysu metafizyki charakterystycznego dla współczesnej filozofii. Nie jest zatem przypadkiem, że do publikacji zawierającej tekst teoretyczny Tschumiego na temat Parku de La Villette dołączony został esej Jacquesa Derridy rozwijający niektóre z koncepcji projektanta parku. Kolejnym etapem włączenia filozofii w proces projektowania parku był cykl dyskusji Petera Eisenmana z Derridą, który całkowicie przeniósł tworzenie parku w świat myśli, bez akcentowania potrzeby ich realizacji w materialnej rzeczywistości. Głównym tematem tych dyskusji był problem chôry, który podjęty został przez późniejszych komentatorów i wykorzystany do interpretacji parku jako dzieła, w którym przejawia się filozofia początku odnosząca się do spraw polityki, moralności i religii. Park został zatem zinterpretowany jako przestrzeń inwencji w zakresie tworzenia nowych zasad funkcjonowania wspólnoty i demokracji. Myślenie o przyszłości politycznej może jednak przekraczać horyzont zwykłych oczekiwań. Chociaż myśl filozoficzna zawsze złączona jest z problemami współczesności a metafizyka niekiedy splata się z bieżącą polityką, to jednocześnie do obyczajów filozofii należy także przekraczanie horyzontów i myślenie o całkowitej inności i niemożliwości. Rozważania na temat Inności przesunęły dyskusję w stronę tradycji teologii apofatycznej i współczesnych rozważań na temat wiary i religii. Parc de La Villtette zyskał wówczas nowe postsekularne znaczenia, które umożliwiają przypisanie mu funkcji świątyni Inności (L’Autre) i Niemożliwości (Impossible).

 

Cytowania

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 47 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Rok wydania:
2021
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) https://zenodo.org/record/5578657#.yw7grdkzyei
Bibliografia: test
 1. Zob. G.S. Claghorn, Aristotle's Criticism of Plato's "Timaeus", The Hague 1954, s. 1-2;
 2. A.F. Ashbaugh, Plato's Theory of Explanation: A Study of the Cosmological Account in the "Timaeus", Albany 1988, s. 1; cyt. za: T. Rickert, op. cit., s. 258, 270. Zob. też J. Sallis, op. cit., s. 2. otwiera się w nowej karcie
 3. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique: l'avant-garde à la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé, Paris 1974.
 4. M. Margaroni, "The Lost Foundation": Kristeva's Chôra and Its Ambiguous Legacy, "Hy- patia" 2005, nr 1. otwiera się w nowej karcie
 5. N. Isar, Chôra: Tracing the Presence, "Review of European Studies" 2009, nr 1; eadem, Chorography -a Space for Choreographic Inspiration, "Bulletin of the Transilvania University of Braşov" 2009, nr 2. otwiera się w nowej karcie
 6. L. Burchill, In-Between "Spacing" and the "Chôra" in Derrida: A Pre-Originary Medium?, [w:] Intermedialities: Philosophy, Arts, Politics, ed. H. Oosterling, E. Plonowska-Ziarek, Lanham 2011.
 7. J. Sallis, op. cit., s. 118. otwiera się w nowej karcie
 8. J. Kristeva, op. cit.; eadem, Revolution in Poetic Language, transl. M. Waller, New York 1984; zob. też J. Williams, Understanding Poststructuralism, Chesham 2005, s. 133. otwiera się w nowej karcie
 9. Zob. A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2004, s. 49-58.
 10. L. Burchill, op. cit., s. 39. otwiera się w nowej karcie
 11. J. Derrida, Różnia, przeł. J. Margański, [w:] idem, Marginesy filozofii, Warszawa 2002, s. 34.
 12. Idem, Freud and the Scene of Writing, transl. A. Bass, [w:] idem, Writing and Difference, Chicago 1978, s. 217; cyt. za: L. Burchill, op. cit., s. 39. otwiera się w nowej karcie
 13. Zob. J. Derrida, Le Toucher, Jean-Luc Nancy, Paris 2000, s. 207; cyt. za: L. Burchill, op. cit., s. 39.
 14. DK, 22 B 124; Theophrastus, Metaphys., 15; K. Mrówka, op. cit., s. 333-334; tłum. za: W.K. Gródek, op. cit., s. 158. Gródek być może słusznie wprowadził wyraz "kupa", ponieważ B 124 poprzedzone jest wyrażeniem "tak jak śmieci"; zob. K. Mrówka, op. cit., s. 333. otwiera się w nowej karcie
 15. DK, B 1; Sextus Empiricus, Adv. Math., VII, 132; tłum. za: K. Mrówka, op. cit., s. 19. otwiera się w nowej karcie
 16. Jan Paweł II, Zdumienie, [w:] idem, Tryptyk rzymski. Medytacje, Warszawa 2006, s. 9.
 17. Platon, Timajos; Kritias, albo Atlantyk, przeł. P. Siwek, Warszawa 1986, 47b-c, s. 59-60.
 18. Ibidem, 48a, s. 60: "W rzeczy samej, pochodzenie świata jest mieszane: powstał on dzięki połączeniu konieczności z rozumem. […] Gdyby zatem ktoś chciał opisać, jak świat naprawdę się zro- dził, powinien by także włączyć do opisu tego rodzaju zmienną przyczynę inaturę jej własnego ruchu".
 19. Bernard Tschumi, Folie N8 (Folie Janvier), Parc de La Villette, Paryż. Fot. Miroslava Brooks, za: http://miroslavabrooks.net/travelog [dostęp: 9.06.2021] ILUSTRACJE 163
 20. Bernard Tschumi, Folie N8 (Folie Janvier), Parc de La Villette, Paryż. Fot. Yuriy Dyachyshyn, za: https://pl.depositphotos.com/308874830/stock-photo-pavillon-janvier-in-paris-france.html [do- stęp: 9.06.2021]
 21. Lucas Cranach starszy, Der Papstesel. Fot. za: Ph. Melanchton, M. Luter, Deuttung der zwog- rewlichen Figuren Bapstesels zu Rom und Munchkalbs ze freyberg jn Meyssen funden, Witten- berg 1523; Universitätsbibliothek Basel, UBH AN VII 10:13, za: http://www.e-rara.ch/bau_1/con- tent/pageview/8461793 [dostęp: 13.04.2021]
 22. Man Ray, Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie (Skrzyżowanie maszyny do szycia i parasola na stole sekcyjnym), 1935; © Man Ray Trust 2015 / ADAGP, Paris 2021. Fot. Telimage / ADAGP Images
 23. Maria chôra, Ή Χώρα τού άχωρήτου (He Khora tou Akhoretou), mozaika w apsydzie kościoła św. Zbawiciela w Chorze, Stambuł. Fot. Dick Osseman, za: https://en.wikipedia.org/wiki/Chora_ Church [dostęp: 13.04.2021] 168
 24. Chrystus jako chôra, Ή Χώρα τών ζώντων (He Khora ton Zonton), mozaika w apsydzie ko- ścioła św. Zbawiciela w Chorze, Stambuł. Fot. Pavle Marjanovic, za: https://pl.depositphotos.com/ 2332906/stock-photo-mosaic-of-jesus-christ.html [dostęp: 7.06.2021]
 25. Etruskie lustro z przedstawieniem haruspika Kalchasa wróżącego z wątroby, Vulci (etruskie Velch), Prowincja Viterbo, Włochy, V w. p.n.e.; Museo Gregoriano Etrusco, Musei Vaticani, Wa- tykan, nr kat. 12240; © Vatican Museums. Fot. za: https://www.museivaticani.va/content/museiva- ticani/en/collezioni/musei/museo-gregoriano-etrusco/sala-iii--bronzi/specchio-inciso-con-calcante. html#&gid=1&pid=1 [dostęp: 13.04.2021]
 26. 15a. Etruskie lustro z przedstawieniem haruspika Kalchasa wróżącego z wątroby, Vulci, V w. p.n.e., Museo Gregoriano Etrusco, Musei Vaticani, Watykan, nr kat. 12240, fragment; © Vatican Museums. Fot. za: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-gregoriano- etrusco/sala-iii--bronzi/specchio-inciso-con-calcante.html [dostęp: 13.04.2021]
 27. Marduk (Bel-Merodach) walczący z Tiamat bądź Ninurta ścigający Anzû lub Asakku, biało- -czarna wersja (a) ilustracji (b) z: A Second Series of the Monuments Nineveh: Including bas-re- liefs from the Palace of Sennacherib and Bronzes from the Ruins of Nimroud: From Drawings Made on the Spot, during a Second Expedition to Asyria, ed. A.H. Layard, London 1853, tablica 5; otwiera się w nowej karcie
 28. oryginalna rzeźba w zbiorach British Museum, nr 124571. Fot. za: http://en.wikipedia.org/wiki/ Tiamat#/media/File:Chaos_Monster_and_Sun_God.png [dostęp: 13.04.2021] (tu także opis) otwiera się w nowej karcie
 29. Agamben Giorgio, La Comunitá che viene, Torino 2001; idem, Wspólnota, która nadchodzi, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.
 30. Almond Ian, Negative Theology, Derrida and the Critique of Presence: a Poststructuralist Reading of Meister Eckhart, "The Heythrop Journal" 1999, nr 2.
 31. Apter Emily, En-Chôra, "Grey Room" 2005, nr z lata.
 32. Architecture Competition and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry, ed. J.-P. Chupin, C. Cucuzzella, B. Helal, Montréal 2015. otwiera się w nowej karcie
 33. Arthur Richard T.W., Space and Relativity in Newton and Leibniz, "British Journal for the Philoso- phy of Science" t. 45 (1994). otwiera się w nowej karcie
 34. Arystoteles, Metafizyka, t. 1, przeł. T. Żeleźnik, oprac. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Lublin 1996.
 35. Ashbaugh Ann Friere, Plato's Theory of Explanation: A Study of the Cosmological Account in the "Timaeus", Albany 1988.
 36. Augustinus Sanctus Aurelius, Confessiones, ed. L. Verheijen, Turnhout 1981. Augustyn św., Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987. otwiera się w nowej karcie
 37. Avicenna, Liber de philosophia prima, sive Scientia divina, t. 5-10, éd. S. Van Riet, Louvain-Leiden 1980. B
 38. Banasiak Bogdan, Róż(ni(c)oś)ć, [w:] J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999 (zmodyfikowana wersja w wyd. 2, zmien., rozszerz.: Łódź 2011).
 39. Banham Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, London 1960; idem, Rewolucja w architekturze. Teoria i projektowanie w "pierwszym wieku maszyny", przeł. Z. Drzewiecki, Warszawa 1979.
 40. Baran Bogdan, Przedmowa. Kant Heideggera, [w:] M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, przeł. B. Baran, Warszawa 1989, s. IX-XVIII.
 41. Barthes Roland, Sade, Fourier, Loyola, transl. R. Miller, Berkeley -Los Angeles 1989; idem, Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996.
 42. Bator Joanna, Julia Kristeva -kobieta i "symboliczna rewolucja", "Teksty" 2000, nr 6.
 43. Bennington Geoffrey, La Démocratie à venir, [w:] La Démocratie à venir: Autour de Jacques Der- rida, dir. M.-L. Mallet, Paris 2004.
 44. Benveniste Émile, The Notion of "Rhythm" in its Linguistic Expression, transl. M.E. Meek, [w:] idem, Problems in General Linguistic, Coral Gables 1971 (pierwotnie: "Journal de Psychologie" t. 44 [1951]).
 45. Bergson Henri, Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris 1932; idem, Dwa źródła mo- ralności i religii, przeł. P. Kostyło, K. Skorulski, Kraków 1993.
 46. Bergson Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris 1889; idem, O bezpośred- nich danych świadomości, przeł. K. Bobrowska, Warszawa 2016. otwiera się w nowej karcie
 47. Bianchi Emanuela, Receptacle/Chōra: Figuring the Errant Feminine in Plato's "Timaeus", "Hypa- tia" 2006, nr 4. otwiera się w nowej karcie
 48. Bigger Charles P., Between Chora and the Good: Metaphor's Metaphysical Neighborhood, New York 2005.
 49. Bollock Jean, Deux figures principales de l'atomisme d'après Aristote: l'entrecroisement des atomes et la sphère du feu, [w:] Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast, Hrsg. I. Düring, Heidelberg 1969.
 50. Borges Jorge Luis, Guerrero Margarita, Manual de zoología fantástica, México 1957; iidem, Zoolo- gia fantastyczna, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 1983.
 51. Breton André, Second Manifeste du surréalisme, "La Révolution surréaliste" 1929, nr 12; idem, Drugi manifest surrealizmu, [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka literacka, red., przeł. A. Ważyk, Warszawa 1973.
 52. Brisson Luc, Le Même et l'autre dans la structure ontologique du "Timée" de Platon. Un commen- taire systématique du "Timée" de Platon, Paris 1974.
 53. Brisson Luc, Platon, les mots et les mythes. Comment et pourquoi Platon nomma le mythe?, Paris 1994.
 54. Bryer Anthony, The Means of Agricultural Production: Muscles and Tools, [w:] The Economic His- tory of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, ed. A.E. Laïu-Thōmadakē, Ch.Th. Mpuras, Washington D.C. 2002.
 55. Burchill Louise, In-Between "Spacing" and the "Chôra" in Derrida: A Pre-Originary Medium?, [w:] Intermedialities: Philosophy, Arts, Politics, ed. H. Oosterling, E. Plonowska-Ziarek, Lanham 2011.
 56. C
 57. Caputo John D., Apostles of the Impossible: On God and the Gift in Derrida and Marion, [w:] God, the Gift and Postmodernism, ed. idem, M.J. Scanlon, Bloomington 1999. otwiera się w nowej karcie
 58. Caputo John D., The Mystical Element in Heidegger's Thought, New Jersey 1986. otwiera się w nowej karcie
 59. Caputo John D., Mysticism and Transgression: Derrida and Meister Eckhart, [w:] Derrida and Deconstruction, ed. H.J. Silverman, New York -London 1989. otwiera się w nowej karcie
 60. Caputo John D., The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion, Bloomington 1997.
 61. Caputo John D., The Return of Anti-Religion: From Radical Atheism to Radical Theology, "Journal for Cultural and Religious Theory" 2011, nr 2.
 62. Casey Edward S., The Fate of Place: A Philosophical History, Berkeley 1997.
 63. Cassirer Ernst, Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie der menschlichen Kultur (1944), Stuttgart 1960; idem, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1970. otwiera się w nowej karcie
 64. Chora L Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman, ed. J. Kipnis, Th. Leeser, New York 1997. Claghorn George Stuart, Aristotle's Criticism of Plato's "Timaeus", The Hague 1954.
 65. Clark James Midgley, Meister Eckhart: An Introduction to the Study of His Works with an Anthology of his Sermons, London 1957.
 66. Courtine Jean-François, Les Traces et le passage du Dieu dans les "Beiträge zur Philosophie" de Martin Heidegger, "Archivio dei filosofia" 1994, nr 1-3.
 67. Danto Arthur Coleman, Artworks and Real Things, [w:] Art and Philosophy: Readings in Aesthetics, ed. W.E. Kennick, New York 1979.
 68. Danto Arthur Coleman, The Madonna of the Future: Essays in a Pluralistic Art World, Berkeley 2001.
 69. Danto Arthur Coleman, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. L. Sosnowski, Kraków 2006. Dayan Peter, Derrida writing architectural or musical form, "Paragraph" 2003, nr 3.
 70. Derrida Jacques, Acts of Religion, ed. G. Anidjar, New York -London 2002.
 71. Derrida Jacques, Circonfession, transl. G. Bennington, [w:] G. Bennington, J. Derrida, Jacques Der- rida, Chicago 1999; idem, Obrzeznania (pięćdziesiąt dziewięć okrążeń i peryfraz napisanych jako rodzaj wewnętrznego nawiasu między książką Geoffreya Benningtona a pracą w przygo- towaniu, styczeń 1989 -kwiecień 1990), przeł. V. Szydłowska-Hmissi, [w:] G. Bennington, J. Derrida, Jacques Derrida, Warszawa 2009.
 72. Derrida Jacques, De la grammatologie, Paris 1967; idem, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999.
 73. Derrida Jacques, Différance, "Bulletin de la Société française de philosophie" 1968, nr 3; idem, Różnia, przeł. J. Skoczylas, [w:] Drogi współczesnej filozofii, red. M.J. Siemek, Warszawa 1978; idem, Różnia, przeł. J. Margański, [w:] idem, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.
 74. Derrida Jacques, Donner la mort, [w:] Donner la mort. L'éthique du don: Jacques Derrida et la pensée du don. Colloque de Royaumont, 6-9 décembre 1990, trad. J.-M. Rabaté, M. Wetzel, Paris 1992; idem, The Gift of Death, transl. D. Wills, Chicago 1995; idem, Darować śmierć. Komu darować. (Wiedzieć, by nie wiedzieć), przeł. K. Liszka, M. Pawlikowska, [w:] Czytanie Derridy, red. B. Małczyński, R. Włodarczyk, Wrocław 2006. otwiera się w nowej karcie
 75. Derrida Jacques, D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie (1980), [w:] Les Fins de l'homme: á partir du travail de Jacques Derrida. Actes de la colloque de Cerisy-la-Salle organisée en 23 juillet-2 août 1980, dir. Ph. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy, Éditions Galilée, Paris 1981; reedycja: Hermann Editeurs, Paris 2013; idem, Of an Apocalyptic Tone Newly Adopted in Philosophy, transl. J.P. Leavey jr, "Semeia" t. 23 (1982); Derrida and Biblical Studies, ed. R. Detweiler; przedruki w: "The Oxford Literary Review" 1984, nr 2; Derrida and Negative Theology, ed. H. Coward, T. Foshay, New York 1992; idem, O apokaliptycznym tonie przyjętym niedawno w filozofii, przeł. I. Boguszowska, K. Wojtasik, [w:] idem, O apokalipsie, red. J. Szafrańska, Kraków 2018.
 76. Derrida Jacques, Foi et savoir: les deux sources de la "religion" aux limites de la simple rai- son, [w:] La Religion. Séminaire de Capri sous la direction de Jacques Derrida et Gianni Vattimo. Avec la participation de Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trias et Vincenzo Vitiello, Paris 1996; idem, Faith and Knowledge: the Two Sources of "Religion" at the Limits of Reason Alone, transl. S. Weber, [w:] Religion, ed. J. Derrida, G. Vattimo, Cambridge-Oxford 1998; idem, Faith and Knowledge: the Two Sources of "Re- ligion" at the Limits of Reason Alone, transl. S. Weber, [w:] Acts of Religion, ed. G. Anidjar, New York -London 2002; idem, Wiara i wiedza. Dwa źródła "religii" w obrębie samego rozumu, przeł. P. Mrówczyński, [w:] idem, Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacques'a Derridę i Gianniego Vattimo, Warszawa 1999. otwiera się w nowej karcie
 77. Derrida Jacques, Freud and the Scene of Writing, transl. A. Bass, [w:] idem, Writing and Difference, Chicago 1978. otwiera się w nowej karcie
 78. Derrida Jacques, From Restricted to General Economy: A Hegelianism without Reserve, [w:] idem, Writing and Difference, transl. A. Bass, Chicago 1978; idem, Od ekonomii ograniczonej do ekonomii ogólnej, [w:] idem, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004. otwiera się w nowej karcie
 79. Derrida Jacques, How to Avoid Speaking: Denials, [w:] Derrida and Negative Theology, ed. H. Cow- ard, T. Foshay, New York 1992; przedruk z: Languages of the Unsayable: the Play of Negativ- ity in Literature and Literary Theory, ed. S. Budick, W. Iser, New York 1989. otwiera się w nowej karcie
 80. Derrida Jacques, Khôra, [w:] Poikilia. Études offertes à Jean-Pierre Vernant, Paris 1987; idem, Khôra, Paris 1993; idem, Khôra, transl. I. McLeod, [w:] idem, On the Name, ed. Th. Dutoid, transl. D. Wood, J.P. Leavey jr, I. McLead, Stanford 1995; idem, Chora, transl. I. McCloud, [w:] Chora L Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman, ed. J. Kipnis, Th. Leeser, New York 1997; idem, Χώρα/Chora, przeł. M. Gołębiewska, Warszawa 1999.
 81. Derrida Jacques, Maintenant l'architecture. Conférence donnée au Palazzo delle Albere, Musée d'art la province de Trente (décembre 1985), trad. C. Popovici-Toma, [w:] idem, Les Arts de l'espace. Écrits et intervention sur l'architecture, éd. G. Michaud, J. Masó, collab. C. Popovici-Toma, Pa- ris 2015; idem, Point de folie -Maintenant l'architecture, [w:] idem, La Case Vide: La Villette 1985, London 1986; idem, Point de folie -Maintenant l'architecture, transl. K. Linker, "AA Files" 1986, nr 12; idem, Point de folie -Maintenant l'architecture, transl. K. Linker, [w:] Archi- tecture: Theory since 1968, ed. K.M. Hays, Cambridge [Massachusetts] -London 1998.
 82. Derrida Jacques, Of Hospitality: Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond, transl. R. Bowlby, Stanford 2000; idem, Gościnność nieskończona, przeł. P. Mościcki, "Prze- gląd Filozoficzno-Literacki" 2004, nr 3; idem, Wrogościnność, przeł. A. Dwulit, [w:] Wrogoś- cinność. Podejmowanie obcych [kat. wystawy], red. J. Lubiak, 17 września -17 października 2010, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010.
 83. Derrida Jacques, On the Name, ed. Th. Dutoid, transl. D. Wood, J.P. Leavey jr, I. McLeod, Stanford 1995 (oryginalnie w języku francuskim jako trzy odrębne broszury: Passions, Sauf le nom, Khô- ra; zawiera eseje: Passions: "An Oblique Offering", Sauf le nom (Post-Scriptum), Khôra).
 84. Derrida Jacques, Ousia and Grammē: Note on a Note from "Being and Time", [w:] idem, Margins of Philosophy, transl. A. Bass, Brighton 1982; idem, Ousia i gramme. Przypis do przypisu z "Sein und Zeit", przeł. A. Dziadek, J. Margański, [w:] idem, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.
 85. Derrida Jacques, Politics of Friendship, transl. G. Collins, London 1997. otwiera się w nowej karcie
 86. Derrida Jacques, Secret, heresy and responsibility -the Europe of Patocka, "Filosoficky Casopis" 1992, nr 40; idem, Herezja, tajemnica i odpowiedzialność: Europa Jana Patočki, przeł. A. Drop, "Logos i Ethos" 1993, nr 1; idem, Secrets of European Responsibility, [w:] idem, The Gift of Death, transl. D. Wills, Chicago 1995.
 87. Derrida Jacques, Spectres de Marx. L'État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internatio- nale, Paris 1993; idem, Spectres of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International, transl. P. Kamuf, London -New York 1994; Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Miedzynarodówka, przeł. T. Załuski, Warszawa 2016.
 88. Derrida Jacques, Structure, Sign, and Play in the Discourse of Human Sciences, [w:] idem, Writing and Difference, Chicago 1978; idem, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. M. Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 2; idem, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. K. Kłosiński, [w:] idem, Pismo i różnica, Warszawa 2004; oraz w: Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, red. L. Rasiński, Warszawa 2009.
 89. Derrida Jacques [et al.], Transcript One, New York, September 17, 1985, [w:] Chora L Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman, ed. J. Kipnis, Th. Leeser, New York 1997. otwiera się w nowej karcie
 90. Derrida Jacques, Violence and Metaphysics: An Essay on the Thought of Emmanuel Levinas, [w:] idem, Writing and Difference, transl. A. Bass, Chicago 1978; idem, Przemoc i metafizy- ka, [w:] idem, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004. otwiera się w nowej karcie
 91. Derrida Jacques, La Voix et le phénoméne. Introduction au probléme du signe dans la phénoméno- logie de Husserl, Paris 1967; idem, Speech and Phenomena: and Other Essays on Husserl's Theory of Signs, transl. D.B. Allison, Evanston 1973; idem, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B. Banasiak, Kraków 1997.
 92. Diels Hermann, Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch, Hrsg. W. Kranz, prze- druk wyd. 6, t. 1-3, Berlin 1989.
 93. Dittmann Lorenz, Stil, Symbol, Struktur. Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte, München 1967. otwiera się w nowej karcie
 94. Dybel Paweł, "Panie Heidegger, kiedy pan napisze etykę?". Egzystencjalna relatywizacja fenomenu sumienia i winy w "Sein und Zeit" Martina Heideggera, [w:] Heidegger dzisiaj, red. P. Mar- ciszuk, C. Wodziński, Warszawa 1991.
 95. Ebert Carola, The Dilemma with Disjunction: Architecture and Discourse in Bernard Tschumi's Early Work, "Thesis" 2003, nr 4.
 96. Edwards Ian, Derrida's (Ir)religion: A Theology (of Différance), "Janus Head" 2003, nr 1.
 97. Eisenman Peter, Wexner Center for the Visual Arts, Ohio, [w:] Deconstruction: Omnibus Volume, ed. A. Papadakis, C. Cooke, A. Benjamin, New York 1989. F otwiera się w nowej karcie
 98. Featherstone Mike, Postmodernism and the Aestheticization of Everyday Life, [w:] Consumer Cul- ture and Postmodernism, London 1991; idem, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996. otwiera się w nowej karcie
 99. Ferretter Luke, How to avoid speaking of the other: Derrida, Dionysius and the problematic of neg- ative theology, "Paragraph" 2001, nr 1.
 100. Fierro Annette, The Glass State: The Technology of the Spectacle, Paris, 1981-1988, Cambridge [Massachusetts] 2003.
 101. Gadamer Hans-Georg, Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Stuttgart 1977; otwiera się w nowej karcie
 102. idem, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.
 103. Gadamer Hans-Georg, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960; idem, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993.
 104. Gersh Stephen E., Negative Theology and Conversion: Derrida's Neoplatonic Compulsions, [w:] Der- rida and Antiquity, ed. M. Leonard, Oxford 2010.
 105. Ghyka Matila Costiescu, Le Nombre d'or: rites et rythmes pythagoriciens dans le développement de la civilisation occidentale, Paris 1931; idem, Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej, przeł. I. Kania, Kraków 2014.
 106. Giannopoulou Zina, Derrida's "Khōra", or Unnaming the "Timaean" Receptacle, [w:] One Book: The Whole Universe: Plato's "Timaeus" Today, ed. R.D. Mohr, B.M. Sattler, Las Vegas 2009.
 107. Giedion Sigfried, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition, Cambridge 1941; otwiera się w nowej karcie
 108. idem, Przestrzeń, czas, architektura. Narodziny nowej tradycji, przeł. J. Olkiewicz, Warszawa 1968.
 109. Gombrich Ernst H.J., In Search of Cultural History, Oxford 1969; idem, W poszukiwaniu historii kultury, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć arty- kułów uczonych europejskich i amerykańskich, red. J. Białostocki, Warszawa 1976.
 110. Gregory Nazianzen, Epistle 101 (= ep. 1: Ad Cledonium presbyterum contra Apollinarum), [w:] idem, Opera quae exstant omnia, ed. J.P. Migne, Paris 1837.
 111. Grosz Elizabeth, Space, Time, and Perversion: Essays on the Politics of Bodies, New York 1995.
 112. Gródek Wojciech Kleofas, "Harmonia" i "synapsis" w rozumieniu Heraklita, "Logos i Ethos" 2016, nr 1. otwiera się w nowej karcie
 113. Grzybowski Jacek, Bóg Abrahama -Bóg Derridy, "Warszawskie Studia Teologiczne" t. 23 (2010).
 114. Gugeler Michaela, Der Parc de La Villette -Würfelwurf der Architektur: das Zusammenwirken von Bernard Tschumi und Jacques Derrida beim Parc de La Villette in Paris, "Kritische Berichte" 2005, nr 2. H
 115. Hägglund Martin, Radical Atheism: Derrida and the Time of Life, Stanford 2008.
 116. Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Heidelberg 1817; idem, Encyklopedia nauk filozoficznych, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990.
 117. Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjektivi- tät in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie (1802), [w:] idem, Jenaer kritische Schriften, t. 3, Hrsg. H. Brockard, H. Buchner, Hamburg 2017; idem, Wiara i wiedza (fragment), przeł. E. Drzazgowska, "Przegląd Filozoficzno-Li- teracki" 2004, nr 1. otwiera się w nowej karcie
 118. Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Jenenser Logik, Metaphysik und Naturphilosophie, Hrsg. G. Las- son, Leipzig 1923.
 119. Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Phänomenologie des Geistes, Bamberg-Würzburg 1907; idem, Fenomenologia ducha, przeł. A. Landman, t. 1: Warszawa 1963, t. 2: Warszawa 1965; wzno- wienie: Warszawa 2010.
 120. Heidegger Martin, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938), Frankfurt am Main 1994;
 121. idem, Contributions to Philosophy: (From Enowning), transl. P. Emad, K. Maly, Bloom- ington 1999; inne tłumaczenie: Contributions to Philosophy: (Of the Event), transl. R. Roj- cewicz, D. Vallega-Neu, Bloomington 2012; idem, Przyczynki do filozofii. Z wydarzania, przeł. B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996.
 122. Heidegger Martin, Brief über den Humanismus, Hrsg. F.-W. von Herrmann, Frankfurt am Main 1976; idem, List o humanizmie, przeł. K. Wolicki, [w:] idem, Znaki drogi, Warszawa 1995.
 123. Heidegger Martin, Kant und das Problem der Metaphysik, Bonn 1929; idem, Kant and the Problem of Metaphysics, transl. J.S. Churchill, Bloomington 1965; idem, Kant and the Problem of Meta- physics, transl. R. Taft, Bloomington 1997; idem, Kant a problem metafizyki, przeł. B. Baran, Warszawa 1989.
 124. Heidegger Martin, Phänomenologie des religiösen Lebens, Hrsg. M. Jung, Frankfurt am Main 1995;
 125. idem, Fenomenologia życia religijnego, przeł. G. Sowinski, Kraków 2002.
 126. Heidegger Martin, Sein und Zeit, Halle 1927; idem, Being and Time, transl. J. Macquarrie, E. Robin- son, New York 1962; idem, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994. otwiera się w nowej karcie
 127. Heidegger Martin, W kwestii bycia (Zur Seinsfrage, 1955), przeł. M. Poręba, [w:] idem, Znaki drogi, Warszawa 1995.
 128. Herer Michal, L'Imagination prend le pouvoir. Rue de Seine et/ou Science Po, escalier, "Variations" 2008, nr 11: La Beauté est dans la rue. Mai 68 au présent.
 129. Hernas Adam, Husserlowska wizja czasu bez przyszłości, [w:] Czas, przemijanie, wieczność, red. A. Bobko, M. Kozak, Kraków 2008.
 130. Homer, Iliad, transl. A. Taber Murray, London 1924. otwiera się w nowej karcie
 131. Horatius Flaccus Quintus, De arte poetica liber, [w:] Horace, Satires, Epistles and Ars Poetica, transl. H.R. Fairclough, London 1942.
 132. Husserl Edmund, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung" 1928, nr 9; idem, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1989. I
 133. Idziak Urszula, Dar. Spór między Jeanem-Lukiem Marionem a Jacques'em Derridą, Kraków 2009.
 134. Isar Nicoletta, Chôra: Creation and Pathology: An Inquiry into the Origins of Illness and Human Response, "EJOP: Europe's Journal of Psychology" 2009, nr 2.
 135. Isar Nicoletta, Chôra: Tracing the Presence, "Review of European Studies" 2009, nr 1.
 136. Isar Nicoletta, Chorography (Chôra, Chorós) -a performative paradigm of creation of sacred space in Bizantium, [w:] Hierotopy: Studies in the Making of Sacred Space in Byzantium and Medi- eval Russia, ed. A. Mikhailovich Lidov, Moscow 2006.
 137. Isar Nicoletta, Chorography -a Space for Choreographic Inspiration, "Bulletin of the Transilvania University of Braşov" 2009, nr 2.
 138. Janovic Vesna, Baumann Celine, The "versatile monument" question: Parc de La Villette as man- aged reality, "Journal of Landscape Architecture" 2015, nr 10.
 139. Jan Paweł II, Zdumienie, [w:] idem, Tryptyk rzymski. Medytacje, Warszawa 2006; idem, The Stream, [w:] idem, Roman Triptych: Meditations, transl. J. Peterkiewicz, Washington D.C. 2003.
 140. Jay Martin, Songs of Experience:Modern American and European Variations on a Universal Theme, Berkeley 2005; idem, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, przeł. A. Rejniak-Majewska, Kraków 2008.
 141. Kant Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, Hrsg. Th. Valentiner, Leipzig 1919; idem, Kritik der rei- nen Vernunft, Hrsg. R. Schmidt, t. 1: Leipzig 1926, t. 2: Leipzig 1930, idem, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, t. 1-2; i następne wyd., m.in. Kęty 2001; idem, Krytyka czystego rozumu, t. 2, przeł. M. Żelazny, Toruń 2013.
 142. Kant Immanuel, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Königsberg 1793; idem, Werke in zwölf Bänden, t. 8, Frankfurt am Main 1977; idem, Religion within the Bounds of Bare Reason, transl. A. Wood, G. di Giovanni, Cambridge 1998; idem, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993. otwiera się w nowej karcie
 143. Kearney Richard, The God Who May Be: A Hermeneutics of Religion, Bloomington 2001.
 144. Kearney Richard, The God Who May Be: A Phenomenological Study, "Modern Theology" 2002, nr 1. otwiera się w nowej karcie
 145. Kearney Richard, Khora or God, [w:] A Passion for the Impossible: John D. Caputo in Focus, ed. M. Dooley, New York 2003. otwiera się w nowej karcie
 146. Kearney Richard, Strangers, Gods and Monsters: Interpreting Otherness, London -New York 2002.
 147. Khamara Edward Jacob, Leibniz'Theory of Space: A Reconstruction, "The Philosophical Quarterly" 1993, nr 173.
 148. Kipnis Jeffrey, The law of ana-. On choral works, [w:] Peter Eisenman -Recente projecten / Re- cent Projects, ed. A. Graafland, Nijmegen 1989; idem, Twisting the Separatrix, "Assemblage" 1991, nr 14; przedruk w: Chora L Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman, ed. J. Kipnis, T. Leeser, New York 1997.
 149. Kister Menahem, Tohu wa-Bohu, Primordial Elements and "Creatio ex Nihilo", "Jewish Studies Quarterly" 2007, nr 3.
 150. Koops Maike, Die Konstruktion nationaler und europäischer Identitäten: am Beispiel der französi- schen Kulturpolitik unter besonderer Berücksichtung des Parc de La Villette, Osnabrück 2002.
 151. Kostyszak Maria, Istota techniki -głos Martina Heideggera, Wrocław 1998.
 152. Kowalczyk Stanisław, Koncepcja absolutu w pismach Hegla, Lublin 1991.
 153. Kowalzig Barbara, Broken Rhythms in Plato's Laws: Materialising Social Time in the Chorus, [w:] Performance and Culture in Plato's Laws, ed. A.-E. Pepponi, Cambridge 2013.
 154. Koyré Alexandre, Hegel à Iéna. (A propos de publications récentes), "Revue philosophique de la France et de l'étranger" 1934, nr 9/10; przedruk w: idem, Études d'histoire de la pensée philosophique, Paris 1961.
 155. Kristeva Julia, La Révolution du langage poétique: l'avant-garde á la fin du XIXe siècle: Lautréa- mont et Mallarmé, Paris 1974; eadem, Revolution in Poetic Language, transl. M. Waller, New York 1984.
 156. Lane Edward William, Arabian Society in the Middle Ages: Studies from the Thousand and One Nights, London 1883.
 157. Lang Thomas, Neugebauer Anke, Kommentierter Quellenanhang, [w:] Das ernestinische Witten- berg: Spuren Cranachs in Schloss und Stadt, Hrsg. H. Lück [et al.], Petersburg 2015.
 158. Laoureux Sébastien, L'impossible plutôt que l'utopie. La structure temporelle aporétique de "l'à ve- nire" dans la pensée de Derrida, "Klēsis" 2013. otwiera się w nowej karcie
 159. Lautréamont Comte de, Les Chants de Maldoror (1868-1869), [w:] idem, OEuvres complètes, éd G.L. Mano, Paris 1938; idem, Pieśni Maldorora, przeł. M. Żurowski, Kraków 2004.
 160. Leibniz Gottfried Wilhelm, Wyznanie wiary filozofa; Rozprawa metafizyczna; Monadologia; Zasady natury i łaski oraz inne pisma filozoficzne, przeł. S. Cichowicz [et al.], Warszawa 1969. M
 161. Manoussakis John, Khora: The Hermeneutics of Hyphenation, "Revista Portuguesa de Filosofia" 2002, nr 1.
 162. Margaroni Maria, "The Lost Foundation": Kristeva's Chora and Its Ambiguous Legacy, "Hypatia" 2005, nr 1.
 163. Marion Jean-Luc, Dieu sans l'être, Paris 1982; idem, Bóg bez bycia, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1996.
 164. Markowska Barbara, Gramatologia jako projekt polityczny: dekonstrukcja i kwestia sprawiedliwo- ści, "Idea" t. 20 (2008).
 165. Markowski Michał Paweł, Pomyśleć niemożliwe. Marion, Derrida i filozofia daru, "Znak" 2001, nr 1. otwiera się w nowej karcie
 166. McEwen Indra Kagis, Socrates' Ancestor: An Essay on Architectural Beginnings, Cambridge 1993.
 167. Melanchton Phillipus, Luter Martinus, Deuttung der zwo grwelichen // Figuren Bapstesels zu Rom vnd Munchkalbs // zu freyberg in Meyssen funden//, Wittenberg 1523, Bayrische Staatsbiblio- thek München (Sigel: 12), Polem. 3128 p.
 168. Meyer Elizabeth Kathryn, The Public Park as Avante-Garde (Landscape) Architecture: A Compar- ative Interpretation of Two Parisian Parks, Parc de La Villette (1983-1990) and Parc des Buttes-Chaumont (1864-1867), "Landscape Journal" 1991, nr 1 (specjalny): The Avant-Garde and the Landscape: Can They Be Reconciled.
 169. Miller Paul Allen, The Platonic Remainder: Derrida's "Khôra" and the "Corpus Platonicum", [w:] Derrida and Antiquity, ed. M. Leonard, Oxford 2010.
 170. Moss Hilary, Deconstructing the impact of Tschumi's Parc de La Villette, http://sites.google.com/a/ hildotmoss.com/www/Villette [dostęp: 9.06.2020].
 171. Mrówka Kazimierz, Heraklit, Warszawa 2004. N
 172. Newton Isaak, Mathematical Principles of Natural Philosophy and His System of The World, transl. A. Motte (1729), revised F. Cajori, Berkeley 1934.
 173. Nietzsche Friedrich, Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. B. Baran, Kraków 1993. O
 174. Ogrodnik Bogdan, O współczesnych rozwinięciach platońskiej kategorii chora, "Studia White- headiana" 2006, nr 2.
 175. Oramus Dominika, Imiona Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku, Kra- ków 2011.
 176. Orlandini Alain, Tschumi Bernard, Le Parc de La Villette de Bernard Tschumi, Paris 2001. P
 177. Pascal Blaise, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, Paris 1671; idem, Pensées (Thoughts), sect. 2, nr 72, transl. W.F. Trotter, New York 1909; idem, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1989.
 178. Pérez-Gómez Alberto, Chora: The Space of Architectural Representation, [w:] Chora: Intervals in the Philosophy of Architecture, t. 1, ed. A. Pérez-Gómez, S. Parcell, Montréal 1994.
 179. Perkowska Halina, Bóg filozofów XX wieku. Wybrane koncepcje, Warszawa 2000.
 180. Plato, Timaeus, transl. R.G. Bury, Cambridge 1929. otwiera się w nowej karcie
 181. Plato, Timaeus, [w:] idem, Timaeus and Critias, transl. D. Lee, New York 1977. otwiera się w nowej karcie
 182. Platon, Kratylos, [w:] I. Dąmbska, Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. Studia i teksty, Wrocław 1984.
 183. Platon, The Timaeus of Plato, transl. R.D. Archer-Hind, London -New York 1888. otwiera się w nowej karcie
 184. Πλάτων, Τίμαιος, ed. J. Burnet, Oxford 1900. otwiera się w nowej karcie
 185. Platon, Timaios; Kritias, przeł. W. Witwicki, red. E. Kubikowska, Kęty 2002.
 186. Platon, Timajos; Kritias albo Atlantyk, przeł. P. Siwek, Warszawa 1986. 182 BIBLIOGRAFIA Platon, Timée -Critias, trad. A. Rivaud, Paris 1985.
 187. Platon, Uczta; Polityk; Sofista; otwiera się w nowej karcie
 188. Eutyfron, przeł. W. Witwicki, Warszawa 2010.
 189. Protevi John, Political Physics: Deleuze, Derrida and the Body Politic, London -New York 2001. R otwiera się w nowej karcie
 190. Rancière Jacques, The Aesthetic Revolution and Its Outcomes: Employments of Autonomy and Het- eronomy, "New Left Review" 2002, nr 14.
 191. Rancière Jacques, Estetyka jako polityka, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007.
 192. Rancière Jacques, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris 2000; idem, Dzielenie po- strzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Kraków 2007.
 193. Rattenbury Kester, Hardingham Samantha, Tschumi Bernard, Bernard Tschumi -Parc de La Villette, Abingdon 2012.
 194. Rickert Thomas, Toward the Chōra: Kristeva, Derrida, and Ulmer on Emplaced Invention, "Philo- sophy and Rhetoric" 2007, nr 3.
 195. Robson Mark, Estetyczne wspólnoty Jacques'a Rancière'a, [w:] J. Rancière, Dzielenie postrzegal- nego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Kraków 2007.
 196. Rubenstein Mary-Jane, Dionisius, Derrida, and the Critique of "Ontotheology", "Modern Theolo- gy" 2008, nr 4. S
 197. Sallis John, Chorology: On Beginning in Plato's "Timaeus", Bloomington 1999. otwiera się w nowej karcie
 198. Sallis John, De la Chōra, [w:] La Passage des frontières: Autour du travail de Jacques Derrida, Paris 1994.
 199. Sallis John, Of the Χώρα, "Epoché" 1994, nr 2.
 200. Sallis John, Traces of the Chōra, [w:] Retracing the Platonic Text, ed. J. Russon, J. Sallis, Evanston 2000. otwiera się w nowej karcie
 201. Sarbiewska Joanna, (Post)sekularna filozofia negatywna, media wizualne i ekstasis (dekonstrukcja jako wariant neofenomenologii), "Argument" 2016, nr 6.
 202. Saussure Ferdinand de, Course in General Linguistics, transl. W. Baskin, New York 1959; idem, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa 1961. otwiera się w nowej karcie
 203. Schopenhauer Arthur, Die Welt als Wille und Vorstellung, Leipzig 1844; idem, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1994. otwiera się w nowej karcie
 204. Seidel Wilhelm, Rhythmus, [w:] Ästhetische Grundbegriffe, t. 5: Postmoderne -Synästhesie, Hrsg. K. Barck [et al.], Stuttgart-Weimar 2010.
 205. Sikora Paweł, Logos niepojęty. Teza: "Jezus Chrystus jako pełnia objawienia" w perspektywie teo- logii apofatycznej. Analiza filozoficzna, Kraków 2010.
 206. Simone Forti. Thinking with Body, ed. S. Breitwieser, Salzburg 2015.
 207. Sokal Alan, Bricmont Jean, Fashionable nonsense: postmodern intellectuals' abuse of science, New York 1998; iidem, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2004.
 208. Spinoza Benedictus de, Dzieła, przeł. I. Halpern, t. 1, Warszawa 1914. otwiera się w nowej karcie
 209. Strehle Jutta, Kunz Armin, Druckgraphiken Lucas Cranachs d. Ä.: im Dienst von Macht und Glau- ben [kat. wystawy], 28 maja -20 września 1998, Lutherhalle Wittenberg, Wittenberg 1998.
 210. Szocik Konrad, Krytyka religii pozytywnej w filozofii Hegla, "Studia z Historii Filozofii" 2014, nr 1.
 211. Szocik Konrad, Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica" t. 25 (2012).
 212. Tate Alan, Eaton Marcella, Great City Parks, New York 2015.
 213. Tournikiotis Panayotis, The Historiography of Modern Architecture, Cambridge [Massachusetts] - London 1999.
 214. Treanor Brian, The God Who May Be: Quis ergo amo cum deum meum amo?, "Revista Portuguesa de Filosofia" 2004, nr 4.
 215. Tschumi Bernard, La Case Vide: La Villette 1985, London 1986.
 216. Tschumi Bernard, Cinegram Folie: Le Parc de La Villette. Paris, Nineteenth Arrondissement, Prin- ceton 1987.
 217. Tschumi Bernard, Disjunctions, "Perspecta" t. 23 (1987).
 218. Tschumi Bernard, Parc de La Villette, Paris, [w:] Deconstruction in Architecture, London 1988; "Architectural Design" 1988, nr 3/4; przedruk w: Deconstruction: Omnibus Volume, ed. A. Pa- padakis, C. Cooke, A. Benjamin, New York 1989.
 219. Ulmer Gregory Leland, Applied Grammatology, Baltimore 1985.
 220. Ulmer Gregory Leland, Heuretics: The Logic of Invention, Baltimore 1994.
 221. Underwood Paul Atkins, The Kariye Djami: Studies in the Art of the Kariye Djami and Its Intellec- tual Background, New York 1966.
 222. V
 223. Valéry Paul, Eupalinos ou l'Architecte, [w:] idem, Oeuvres, t. 2, Paris 1960; idem, Eupalinos, or The Architect, [w:] idem, Dialogues, transl. W. McCausland Steward, Princeton 1989.
 224. Vernant Jean-Pierre, Du mythe à la raison. La formation de la pensée positive dans la Grèce ar- chaïque, "Annales. Économies, Sociétés, Civilisations" 1957, nr 2.
 225. Vernant Jean-Pierre, Raisons du mythe, [w:] idem, Mythe et societé en Grèce ancienne, Paris 1974.
 226. Voldman Danièle, Le Parc de La Villette entre Thélème et Disneyland, "Vingtième Siècle" 1985, nr 8. Vries Hent de, Philosophy and the Turn to Religion, Baltimore 1999. W
 227. Warburg Aby, The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions to the Cultural History of the Euro- pean Renaissance, transl. D. Britt, Los Angeles 1999.
 228. Weltman-Aron Brigitte, Rhizome and Khôra: Designing Garden with Deleuze and Derrida, "Bulle- tin de la Société Américaine de Philosophie de Langue Française" 2005, nr 2.
 229. Whitehead Alfred North, Science and the Modern World, New York 1925; idem, Nauka i świat nowożytny, przeł. M. Kozłowski, słownik terminów M. Pieńkowski OP, Kraków 1997.
 230. Wigley Mark, Architektura protez: uwagi do prehistorii świata wirtualnego, [w:] Co to jest archi- tektura. Antologia tekstów, red. A. Budak, Kraków 2002.
 231. Wigley Mark, White Walls, Designers Dresses: The Fashioning of Modern Architecture, Cambridge [Massachusetts] 1995.
 232. Williams James, Understanding Poststructuralism, Chesham 2005.
 233. Wolf Ernst, Die Bedeutung der Vokabel ῥυθμός (rhythmos) in der griechischen Literatur, Innsbruck 1947 (dysertacja, maszynopis). otwiera się w nowej karcie
 234. Wolf Ernst, Zur Etymologie von "ῥυθμός" und seiner Bedeutung in der älteren griechischen Litera- tur, "Wiener Studien" t. 68 (1955). otwiera się w nowej karcie
 235. Wrotkowski Wojciech, Jeden wieloimienny. Bóg Heraklita z Efezu, Warszawa 2008. Z
 236. Zabala Santiago, Introduction: Gianni Vattimo and Weak Philosophy, [w:] Weakening Philosophy: Essays in Honour of Gianni Vattimo, ed. S. Zabala, Montréal 2006. otwiera się w nowej karcie
 237. Zuckert Catherine Heldt, Plato's Philosophers: The Coherence of the Dialogues, Chicago 2009.
 238. Agamben Giorgio 33 otwiera się w nowej karcie
 239. Alberti Leon Battista 58 otwiera się w nowej karcie
 240. Almond Ian 111-114, 119 otwiera się w nowej karcie
 241. Anzelm z Canterbury 112 otwiera się w nowej karcie
 242. Archer-Hind Richard Dacre 51 otwiera się w nowej karcie
 243. Artaud Antonin 20, 48 otwiera się w nowej karcie
 244. Arthur Richard T.W. 70 otwiera się w nowej karcie
 245. Arystoteles 37, 40, 43, 59, 90-93, 95, 126 otwiera się w nowej karcie
 246. Ashbaugh Ann Friere 43 otwiera się w nowej karcie
 247. Asher Michael 59 otwiera się w nowej karcie
 248. Augustyn z Hippony (Aurelius Augustinus) św.
 249. Awicenna (Ibn Sina ‫نبا‬ ‫)انیس‬ 112
 250. B Bach Johann Sebastian 26
 251. Banasiak Bogdan 87, 88, 117 otwiera się w nowej karcie
 252. Banham Reyner 22 otwiera się w nowej karcie
 253. Baran Bogdan 67, 81, 90 otwiera się w nowej karcie
 254. Barck Karlheinz 94 otwiera się w nowej karcie
 255. Barré François 16 otwiera się w nowej karcie
 256. Barthes Roland 17, 63, 65, 74, 75 otwiera się w nowej karcie
 257. Bass Alan 79 otwiera się w nowej karcie
 258. Bataille Georges 20, 60, 63, 74-76, 78, 139 otwiera się w nowej karcie
 259. Bator Joanna 47, 48 otwiera się w nowej karcie
 260. Bätschmann Oskar 147 otwiera się w nowej karcie
 261. Bédard Jean-François 12 otwiera się w nowej karcie
 262. Benjamin Andrew 23 otwiera się w nowej karcie
 263. Bennington Geoffrey 33 otwiera się w nowej karcie
 264. Benveniste Émile 94 otwiera się w nowej karcie
 265. Bergson Henri 90, 102, 109, 142 otwiera się w nowej karcie
 266. Bianchi Emanuela 44, 69 otwiera się w nowej karcie
 267. Bigger Charles P. 100 otwiera się w nowej karcie
 268. Bobko Aleksander 98 otwiera się w nowej karcie
 269. Boisacq Émile 94 otwiera się w nowej karcie
 270. Bollock Jean 92, 93, 140 otwiera się w nowej karcie
 271. Bolyai János 93 Boy -zob. Żeleński Tadeusz Bowlby Rachel 66 otwiera się w nowej karcie
 272. Breton André 61 otwiera się w nowej karcie
 273. Bricmont Jean 47 otwiera się w nowej karcie
 274. Brisson Luc 69
 275. Brockard Hans 103 otwiera się w nowej karcie
 276. Brown Trisha 59 otwiera się w nowej karcie
 277. Bryer Anthony 46 otwiera się w nowej karcie
 278. Buchner Hartmut 103 otwiera się w nowej karcie
 279. Burchill Louise 43, 69, 79, 80, 92-94, 140, 148 otwiera się w nowej karcie
 280. Casey Edward S. 32 otwiera się w nowej karcie
 281. Cassirer Ernst 10 otwiera się w nowej karcie
 282. Chupin Jean-Pierre 16 otwiera się w nowej karcie
 283. Cichowicz Stanisław 70 otwiera się w nowej karcie
 284. Citroën André 17 otwiera się w nowej karcie
 285. Claghorn George Stuart 43
 286. Clark James Midgley 112 otwiera się w nowej karcie
 287. Clarke Samuel 70 otwiera się w nowej karcie
 288. Courtine Jean-François 108 otwiera się w nowej karcie
 289. Coward Harold 109 otwiera się w nowej karcie
 290. Dayan Peter 69 otwiera się w nowej karcie
 291. Deleuze Gilles 64 otwiera się w nowej karcie
 292. Demokryt z Abdery (Δημόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης) 79, 80, 92, 93, 101, 114, 141, 142 otwiera się w nowej karcie
 293. Derrida Jacques 17, 19, 22, 23, 26-40, 42, 43, 49, 65-67, 74-76, 79-81, 85-87, 89-92, 95, 96, 102-109, 111, 113, 114, 117, 119, 120, 122-125, 135, 136, 139-147 otwiera się w nowej karcie
 294. P Panofsky Erwin 18, 133, 146-1487 otwiera się w nowej karcie
 295. Papadakis Andreas 19, 23 otwiera się w nowej karcie
 296. Parcell Stephen 44 otwiera się w nowej karcie
 297. Pascal Blaise 96 otwiera się w nowej karcie
 298. Paulsen Thomas 51 otwiera się w nowej karcie
 299. Paweł św. 122
 300. Pepponi Anastasia-Erasmia 69 otwiera się w nowej karcie
 301. Perec Georges 19 otwiera się w nowej karcie
 302. Pérez-Gómez Alberto 44
 303. Perkowska Halina 101 otwiera się w nowej karcie
 304. Pieńkowski OP Marek 100 otwiera się w nowej karcie
 305. Platon (Πλάτων) 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 49- 52, 55, 56, 59, 63, 67, 69, 72, 80, 97-100, 114, 118, 123-126, 128, 131, 136, 137 otwiera się w nowej karcie
 306. Plonowska-Ziarek Ewa 43 otwiera się w nowej karcie
 307. Plotyn (Πλωτῖνος) 66, 144, 145 otwiera się w nowej karcie
 308. Popovici-Toma Cosmin 26
 309. Rieman Georg 73 otwiera się w nowej karcie
 310. Rivaud Albert 41 otwiera się w nowej karcie
 311. Russon John 52 otwiera się w nowej karcie
 312. Sallis John 40, 43, 45-47, 52, 128, 137 otwiera się w nowej karcie
 313. Sarbiewska Joanna 101 otwiera się w nowej karcie
 314. Saussure Ferdinand de 86, 87 otwiera się w nowej karcie
 315. Schiller Friedrich 18 otwiera się w nowej karcie
 316. Schopenhauer Arthur 109, 142 otwiera się w nowej karcie
 317. Seidel Wilhelm 94 otwiera się w nowej karcie
 318. Sekstus Empiryk (Sextus Empiricus) 97
 319. Sidorek Janusz 98 otwiera się w nowej karcie
 320. Sikora Paweł 106, 109 otwiera się w nowej karcie
 321. Siwek Paweł 51, 97 otwiera się w nowej karcie
 322. Skoczylas Joanna 106 otwiera się w nowej karcie
 323. Sokal Alan 47 otwiera się w nowej karcie
 324. Sołżenicyn Aleksander Isajewicz (Солженицын Александр Исаевич) 53 otwiera się w nowej karcie
 325. Spinoza Baruch 60, 100, 124, 143 otwiera się w nowej karcie
 326. Susemihl Franz 51 otwiera się w nowej karcie
 327. Szocik Konrad 103 otwiera się w nowej karcie
 328. Praca na konkurs zgłaszana jest w postaci wydruku komputerowego wy- łącznie przez autora. Nie może to być praca wcześniej publikowana, może repre- zentować dowolną dziedzinę nauki, a jej autor musi być pracownikiem Uniwersy- tetu Wrocławskiego. Może to być zarówno praca zbiorowa, jak i autorstwa jednej osoby. Wszyscy autorzy w momencie zgłaszania pracy do konkursu muszą być pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego. 2. Przedstawiona do konkursu praca musi spełniać następujące kryteria: a) reprezentować wysoki poziom naukowy; otwiera się w nowej karcie
 329. b) charakteryzować się oryginalnością tematyki lub ujęcia problemu; otwiera się w nowej karcie
 330. c) stanowić istotny wkład w rozwój nauki; otwiera się w nowej karcie
 331. d) stanowić inspirację do dyskusji naukowej. otwiera się w nowej karcie
 332. Preferowane będą prace w języku polskim, w formie dostępnej nie tylko wą- skiemu kręgowi specjalistów, lecz również szerszemu gronu zainteresowanych. otwiera się w nowej karcie
 333. Z udziału w konkursie wyłącza się prace stanowiące podstawę przewodu doktorskiego. otwiera się w nowej karcie
 334. Konkurs odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym, a ogłoszenie jego wyników następuje w dniu Święta Uniwersytetu (15 listopada). Wszyscy autorzy zgłoszonych do konkursu prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu. otwiera się w nowej karcie
 335. Zgłoszenie prac do konkursu musi nastąpić do 15 czerwca każdego roku. otwiera się w nowej karcie
 336. Przedstawione do konkursu prace podlegają: a) wstępnej ocenie Rady Wydawniczej, powołanej przez JM Rektora. otwiera się w nowej karcie
 337. W skład Rady Wydawniczej wchodzi 7 osób reprezentujących różne wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego; otwiera się w nowej karcie
 338. b) prace zakwalifikowane do konkursu przez Radę Wydawniczą przekaza- ne zostaną -wraz z listą proponowanych recenzentów -trzyosobowemu Jury powołanemu przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego spośród wybitnych uczonych niezatrudnionych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jury -po wybraniu recenzentów, a następnie zapoznaniu się z ich recenzjami -wytypuje najlepszą pracę.
 339. Autor wyróżnionej pracy konkursowej: a) uzyskuje nagrodę JM Rektora; otwiera się w nowej karcie
 340. c) zobowiązany jest do poprawienia pracy zgodnie ze wskazówkami ano- nimowych recenzentów. Odmowa powinna być merytorycznie uzasadniona w piśmie skierowanym do Rady Wydawniczej, której stanowisko w tej kwestii jest decydujące. otwiera się w nowej karcie
 341. Wydawcą nagrodzonej pracy konkursowej jest Wydawnictwo Uniwersy- tetu Wrocławskiego. otwiera się w nowej karcie
 342. W Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego ukazały się: Przemysław Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dyna- stycznej Piastów (do ok. 1138 roku), Wrocław 2008. Marcin Wodziński, Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dzie- jów stosunków politycznych, Wrocław 2008. Borys Paszkiewicz, Brakteaty -pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009. Marian Bielecki, Historia -Dialog -Literatura. Interakcyjna teoria pro- cesu historycznoliterackiego, Wrocław 2010. Józef Szykulski, Starożytne Peru, Wrocław 2010.
 343. Adam Sulikowski, Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyj- ny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Wrocław 2012. Mirosław Kocur, Źródła teatru, Wrocław 2013. otwiera się w nowej karcie
 344. Jerzy Piekalski, Praga, Wrocław i Kraków. Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu, Wrocław 2014.
 345. Mariusz Turowski, C.B. Macpherson: "indywidualizm posiadaczy" a dyle- maty współczesnej ontologii politycznej, Wrocław 2014. Wojciech Browarny, Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska, Wrocław 2019. Zbigniew Jerzy Przerembski, Dudy. Metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce -od tradycji do folkloryzmu, Wrocław 2020.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi