Contamination of runoff waters from roads with high traffic intensity in the urban region of Gdańsk, Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Contamination of runoff waters from roads with high traffic intensity in the urban region of Gdańsk, Poland

Abstrakt

W ramach pracy prowadzone były badania zanieczyszczeń w próbkach wód spływnych z arterii komunikacyjnych. Próbki pobierano z sześciu stałych punktów zlokalizowanych wzdłuż szlaku komunikacyjnego prowadzącego z Redy do Gdańska (z miejsc o dużym natężeniu ruchu pojazdów) oraz z ulicy M. Buczka w Redzie (o mniejszym natężeniu ruchu). Próbki pobierane były przez okres dwóch miesięcy (okres deszczów jesiennych: 24.10 - 18.12.2000) oraz dodatkowo pobrano próbki po okresie zimowym dnia 9.03.2001. Po przetransportowaniu próbek do laboratorium poddawano je analizie na obecność i koncentrację następujących grup związków: pestycydów chloro-, azoto-, fosforoorganicznych; lotnych związków chlorowcoorganicznych; węglowodorów ropopochodnych; wybranych kationów i anionów. Dodatkowo wykonano również pomiar całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC). Spośród węglowodorów ropopochodnych najwyższe wartości stężeń uzyskano dla MTBE (eter metylowo - tetrbutylowy). Najczęściej wykrywanymi pestycydami były op'DDE (metabolit DDT) i epoksyd heptachloru. We wszystkich próbkach obecne byly jony SO42-. Dla próbek wód pobieranych bezpośrednio przed okresem zimy zaobserwowano bardzo wysokie stężenie jonów Cl- i Na+. Przeprowadzone badania potwierdziły wysoki stopień zanieczyszczenia wód spływnych z powierzchni arterii komunikacyjnych i konieczność wprowadzania ciągłego monitoringu poziomów stężeń toksycznych związków w tego typu wodach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Zabiegała B., Gorecki T., Namieśnik J.: Contamination of runoff waters from roads with high traffic intensity in the urban region of Gdańsk, Poland// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi