Człowiek i jego samochód - relacje w strukturach mieszkaniowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zapis refleksji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Człowiek i jego samochód - relacje w strukturach mieszkaniowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zapis refleksji

Abstrakt

Jakość środowiska zbudowanego - przekształcanego i tworzonego dla coraz liczniejszych pokoleń mieszkańców jest przedmiotem wieloletniej i narastającej dyskusji zawodowej środowiska architektonicznego.Ludzka potrzeba samorealizacji poprzez codzienną aktywność, działalność zawodową, przyjmowane role społeczne wpływa na kształtowanie indywidualnych modeli codzienności miejskiej, na decyzje o wyborach miejsca zamieszkania, miejsca czy kilku miejsc pracy, nauki, miejsc zakupów, rozrywki i rekreacji w strukturze miasta, na różnorodność, częstotliwość i dowolność przemieszczeń mieszkańców w mieście. Miasta są "za ciasne" - jedno po drugim tracą racjonalną drożność swoich korytarzy drogowych. Niewydolność systemu drogowego - to podstawowa przesłanka do przekształcenia całej filozofii życia w mieście a tym samym filozofii tworzenia jego oferty funkcjonalnej i korzystania z niej.Kiedy możliwość przemieszczania się w przestrzeni utożsamiliśmy z rozumieniem wolności a ograniczenia czy zakaz używania samochodu z zamachem na nią?Na jakich warunkach, żyjąc w miejskiej zabudowie mieszkaniowej, uda nam się zachować osobistą mobilność?The quality of developed environment - the one which is encountered, transformed and created for piling-up generationsof inhabitants has become the object of many-year-long and still expanding discussion amidst professional architects.The human need for self-realisation in every-day chores, professional activity and adapted social roles, allbeing understood in the categories of the freedom of choice, has shaped individual models of urban every-day life,the decisions about the choice of residence area, a place or places of work, education, shopping, entertainment andleisure within the structure of the city, as well as the variety, frequency and freedom of movement of urbanites.Cities have been "too tight" and, one after another, they have been losing the smooth flow of their traffic.The number of traffic jams and the increasing level of congestion - these are the basic premises for the bottom-uptransformation of the philosophy of urban life, including the philosophy of how its functional offer should be shapedand used. When did we put an equals mark between the possibility of moving in space and freedom and when did weidentify the ban on using a car with the violation of this freedom?What are we thinking about while standing in a jam?On what conditions will we be able to retain our personal mobility when living in a beautiful residential area?

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architecturae et Artibus strony 34 - 41,
ISSN: 2080-9638
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Marcinkowski T.: Człowiek i jego samochód - relacje w strukturach mieszkaniowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zapis refleksji// Architecturae et Artibus. -., nr. Nr 4(2) (2010), s.34-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi