Determination of LFER descriptors of 30 cations of ionic lquids - progress in understanding their molercular interaction potentials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of LFER descriptors of 30 cations of ionic lquids - progress in understanding their molercular interaction potentials

Abstrakt

W celu zrozumienia interakcji molekularnych trzydziestu kationów cieczy jonowych, zastosowano powszechnie znaną koncepcję liniowej zależności energii swobodnej (LFER). Deskryptory LFER dla nadmiarowej refrakcji molowej i objętości molowej, zostały obliczone in silico, natomiast kwasowość i zasadowość wiązań wodorowych, i polaryzowalność/dipoloarność kationów cieczy jonowych zostały oznaczone eksperymentalnie za pomocą wysokosprawnej chromatografii gazowej (HPLC). W badaniu zastosowano trzy różne kolumny (RP-select B, Cyan, Diol) i buforowaną fazę ruchomą, składającą się z dwóch rozpuszczalników organicznych - acetonitrylu (ACN) i metanolu (MeOH), które zostały selektywnie połączone z systemami HPLC RP-select B-ACN, RP-select B-MeOH, Cyan-MeOH, Diol-ACN oraz Diol-MeOH. Poprzez pomiar współczynników retencji 45 neutralnych substancji kalibracyjnych i obliczenie deskryptorów LFER trzech kationów w systemie HPLC, wyznaczono parametry systemu, w tym współczynnik jonowy z. I odwrotnie, deskryptory LFER trzydziestu kationów cieczy jonowych zostały wyznaczone bazując na parametrach pięciu systemów i ich współczynnikach retencji w systemach HPLC. Wyniki pokazały, iż rodzaj "głowy", długość łańcucha alkilowego i dalsze podstawniki kationu mają znaczący wpływ na dipolarność/polaryzowalność i kwasowość wiązań wodorowych, grupy funkcyjne (hydroksylowa, eterowa i dimetylaminowa) prowadzą do zwiększenia zasadowości wiązań wodorowych kationu. Charakterystyka kationowych deskryptorów LFER otwiera możliwość większego zrozumienia ilościowego potencjałów interakcji molekularnych oraz fizykochemicznych właściwości cieczy jonowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMPHYSCHEM nr 13, strony 780 - 787,
ISSN: 1439-4235
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Cho C., Jungnickel C., Stolte S., Preiss U., Arning J., Ranke J., Krossing I., Thöming J.: Determination of LFER descriptors of 30 cations of ionic lquids - progress in understanding their molercular interaction potentials// CHEMPHYSCHEM. -Vol. 13, nr. iss. 3 (2012), s.780-787
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi