Idee inteligentnego rozwoju (ang.smart growth) i planowania zintegrowanego w przemianach rozwojowych miast - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Idee inteligentnego rozwoju (ang.smart growth) i planowania zintegrowanego w przemianach rozwojowych miast

Abstrakt

Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania w warunkach polskich idei inteligentnego rozwoju (ang. smart growth) i planowania zintegrowanego, jako strategii odnowy miast po zbadaniu ich skuteczności dla odnowy miast zachodnioeuropejskich. Idee te zostały opisane w strategicznym dokumencie "Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", gdzie zakłada się odnowę miast europejskich przez pobudzenie innowacyjności (w wymiarze społeczno-gospodarczym - inteligentne miasto (ang. smarter city) oraz jednostkowym - kreatywności mieszkańców). W rozprawie odniesione zostały potrzeby człowieka i jego uwarunkowania psychofizyczne do przestrzeni. Nie wszystkie określone w pracy działania pobudzające kreatywność zostały zidentyfikowane w obecnych teoriach kształtowania przestrzeni miejskich, dlatego odpowiednio zweryfikowano cel pracy. Nową ideę inteligentnej przestrzeni (ang. smartest place), uwzględniającą łącznie potrzebę samorealizacji, konieczność współodczuwania oraz stymulującą predyspozycje człowieka do kreatywności, spełniając je w wymiarze przestrzennym sprawdzono za pomocą oceny ex ante na przykładzie wybranej przestrzeni w Gdańsku. Tym samym opracowane zostały założenia i ograniczenia dla stosowania inteligentnej przestrzeni (ang. smartest place) w polskich miastach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi