Identyfikacja konkurencyjności sektorów przemysłu przetwórczego i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki polskiej – analiza panelowa w modelu ECM. - [Materiały i Studia, ISSN: 2084-6258] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja konkurencyjności sektorów przemysłu przetwórczego i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki polskiej – analiza panelowa w modelu ECM. - [Materiały i Studia, ISSN: 2084-6258]

Abstrakt

Głównym celem opracowania było, na bazie danych sektorowych i z wykorzystaniem modelu ECM, określenie determinant międzynarodowej konkurencyjności sektorów przemysłu przetwórczego gospodarki polskiej. Autorki zbadały, jak wielkość popytu zagranicznego, wielkość popytu krajowego, poziom relatywnych jednostkowych kosztów pracy, poziom nasycenia innowacjami w sektorze, stopień otwartości sektora na rynki zagraniczne oraz produktywność pracy w sektorze wpływają na zmiany międzynarodowej konkurencyjności sektorów przemysłu przetwórczego, mierzonej saldem obrotów towarowych z zagranicą. Wyniki badania zostały porównane z wynikami analogicznej analizy przeprowadzonej dla gospodarki czeskiej. Analizy zostały prowadzone z wykorzystaniem danych rocznych dla 13 sektorów przetwórstwa przemysłowego za okres 1995–2011, a zastosowanie modelu ECM pozwoliło na identyfikację zarówno relacji krótko- jak i długookresowych między międzynarodową konkurencyjnością sektorów przemysłu przetwórczego a wybranymi determinantami. Podstawowe wnioski płynące z prowadzonych analiz są następujące. Wyniki oszacowanych modeli pozwoliły potwierdzić istotny wpływ na generowanie dodatniego salda w wymianie z zagranicą zarówno w polskim jak i w czeskim przemyśle przetwórczym dla rosnącego popytu relatywnego, rosnącej produktywności i otwartości handlowej oraz dla spadku relatywnych jednostkowych kosztów pracy. Wyniki analizy wskazały również na silniejsze oddziaływanie badanych czynników na eksport netto w obu gospodarkach w długim niż w krótkim okresie oraz na lepszą zdolność gospodarki czeskiej do korygowania odchyleń od równowagi w ciągu jednego okresu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Studia strony 1 - 65,
ISSN: 2084-6258
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Olczyk M., Kordalska A.: Identyfikacja konkurencyjności sektorów przemysłu przetwórczego i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki polskiej – analiza panelowa w modelu ECM. - [Materiały i Studia, ISSN: 2084-6258]// Materiały i Studia. -., nr. 311 (2015), s.1-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi