Jakość wyników pomiarów analitycznych. Problemy i wyzwania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość wyników pomiarów analitycznych. Problemy i wyzwania

Abstrakt

W pracy przedstawiono główne problemy związane z oceną, kontrolą i zapewnieniem jakości wyników pomiarów analitycznych. Podano charakterystykę poszczególnych elementów systemu jakości wyników pomiarów analitycznych wraz z omówieniem aktualnego stanu wiedzy dotyczącego spójności pomiarowej, szacowania niepewności wyników pomiaru, walidacji procedur analitycznych, stosowania materiałów odniesienia oraz wykorzystania i interpretacji wyników badań międzylaboratoryjnych. W pierwszej części pracy przedstawiono definicję podstawowych pojęć związanych z systemem kontroli jakości wyników pomiarów analitycznych oraz opisano sposoby i metody ich wyznaczania. Druga część pracy dotyczy osiągnięć autora w dziedzinie określania i wyznaczania poszczególnych elementów systemu jakości.W zakresie wykorzystania i stosowania materiałów odniesienia opisano nową metodę otrzymywania bezmatrycowego materiału odniesienia lotnych analitów, opartą na wykorzystaniu procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych. Przedstawiono także wyniki uzyskane przez autora w trakcie 2-letniego stażu naukowego w IRMM dotyczące udziału w procesie produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia (badania certyfikacyjne, badania trwałości materiałów). Przedstawiono także wstępne prace związane z produkcją laboratoryjnego materiału odniesienia. W zakresie walidacji metod analitycznych opisano wyniki wieloletnich prac autora związanych z opracowywaniem i definiowaniem nowych procedur analitycznych. Przedstawiono charakterystykę metody oznaczania zawartości fluorków w próbkach ciekłych z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej. Zaprezentowano metodę wykorzystującą technikę chromatografii gazowej w badaniach kinetyki reakcji hydrolizy b-laktamów - efekt rocznego stażu naukowego w Universidad del Pais Vasco w San Sebastian w Hiszpanii. Przedstawiono także wyniki badań walidacyjnych metody oznaczania zawartości etanolu w preparatach farmaceutycznych opartych na wykorzystaniu techniki HS-GC-FID. Opracowana metoda została wdrożona w Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA SA w Starogardzie Gdańskim. W zakresie badań międzylaboratoryjnych przedstawiono wyniki udziału autora w badaniach organizowanych przez CCQM, w trakcie 2-letniego stażu w IRMM. Opisano także sposób przeprowadzania porównań międzylaboratoryjnych współorganizowanych przez autora i opracowywania ich wyników. Opisano zaproponowany przez autora pracy, prosty, zrozumiały i przejrzysty sposób opracowywania wyników badań międzylaboratoryjnych. Przedstawiono współzależności między poszczególnymi elementami systemu jakości wyników pomiarów analitycznych. Końcowym efektem zainteresowań naukowych autora jest zaproponowany i opisany zintegrowany system kontroli jakości wyników pomiarów, w którego skład wchodzą:- jasno zdefiniowany sposób szacowania niepewności wyników pomiarów analitycznych,- wykorzystujące podstawy metrologii i elementy statystyki matematycznej, przejrzyste sposoby wyznaczania wartości poszczególnych parametrów walidacyjnych,- opracowany jasny i prosty tok postępowania przy opracowywaniu wyników porównań międzylaboratoryjnych, ułatwiający uczestnikom badań interpretację otrzymanych wyników,- przedstawienie reguł towarzyszących wykorzystywaniu materiałów odniesienia.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Konieczka P.: Jakość wyników pomiarów analitycznych. Problemy i wyzwania. Gdańsk: Wydaw. Politech. Gdań., 2007.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi