KRYTERIA STOSOWANE W WIELOKRYTERIALNYM PLANOWANIU ROZWOJU SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KRYTERIA STOSOWANE W WIELOKRYTERIALNYM PLANOWANIU ROZWOJU SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Abstrakt

Problematyka planowania rozwoju systemów elektroenergetycznych jest zagadnieniem często podejmowanym w badaniach optymalizacyjnych ze względu na wagę i zasięg problemu. Rozwój techniki komputerowej pozwolił na połączenie tematyki optymalizacji struktury wytwarzania i planowania sieci elektroenergetycznej, co jest zagadnieniem wielowątkowym oraz wielowymiarowym. W prezentowanym artykule przedstawiono kryteria stosowane w analizach planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego. Analizy te, ze względu na złożoność zagadnienia, przeprowadzane są z wykorzystaniem metod analizy wielokryterialnej, które charakteryzują się możliwością porównywania kryteriów o różnym charakterze, zarówno liczbowym jak i lingwistycznym. W niniejszym opracowaniu kryteria podzielono na te związane z podsystemem wytwarzania energii oraz z siecią elektroenergetyczną przesyłową lub dystrybucyjną. W celu weryfikacji, które kryteria najczęściej są brane pod uwagę w trakcie analiz, dokonano przeglądu literatury z różnych czasopism naukowych z lat 2001-2015. Przegląd wykazał, że najczęściej stosowane kryteria w w/w analizach to nakłady inwestycyjne (lub koszty kapitałowe) oraz wskaźniki wpływu inwestycji na społeczeństwo i środowisko naturalne. Dobór kryteriów uzależniony jest od elementu systemu elektroenergetycznego (np. źródło wytwórcze, linia elektroenergetyczna), dla którego dokonuje się analizy planowania rozwoju oraz od metody zastosowanej do rozwiązania danego problemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rynek Energii Elektrycznej: Energetyka rozproszona strony 17 - 27
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Bućko P., Jaskólski M., Stoltmann A.: KRYTERIA STOSOWANE W WIELOKRYTERIALNYM PLANOWANIU ROZWOJU SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO// Rynek Energii Elektrycznej: Energetyka rozproszona/ ed. Zbigniew Połecki Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s.17-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi