Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC

Abstrakt

Użytkownika aparatu HPLC / UPC oczekuje zgodności przebiegu programu elucji na wlocie do kolumny z zaprogramowana jego postacią. W praktyce - szczególnie z zastosowaniem modułów zasilania kolumny eluentem o programowanym składzie, wyposażonych w tzw. zawory proporcjonujące - mają miejsce odchylenia przebiegu programu elucji od wymaganej postaci. Ich amplituda mierzona w funkcji czasu, zależy od wartości opóźnienia transportowego (delay volume), od zastępczej objętości mieszania cieczy na drodze zawory proporcjonujące - wlot do kolumny (mixing volume) oraz od natężenia przepływu eluentu (flow rate) i jest względnie tym większa, im mniejsza jest skala rozdzielania oraz im większe wartości w/w objętości. W aparatach różnych producentów wartości te są zróżnicowane, co powoduje problemy z uzyskaniem odtwarzalności parametrów retencji uzyskiwanych z zastosowaniem tej samej kolumny i tych samych warunków rozdzielnia, lecz różnych aparatów HPLC / UPC. W pracy przedstawiono zastępczy model fizyczny gradientowego modułu zasilania eluentem kolumny HPLC / UPC, matematyczny opis modelu, zasady i sposoby doświadczalnego wyznaczania parametrów modelu oraz wykazano teoretycznie i potwierdzono doświadczalnie, że zastosowanie skorygowanej postaci programu elucji umożliwia całkowitą eliminację opisanych problemów z odtwarzalnością parametrów retencji otrzymywanych w warunkach elucji gradientowej. Korekta polega przede wszystkim na uwzględnieniu opóźnienia transportowego, co ostatnio zostało zaimplementowane do oprogramowania nowoczesnych aparatów UPC. Dodatkowo należy uwzględnić tzw. zastępczą objętość mieszania cieczy na drodze zawory proporcjonujące - kolumna i dokonać odpowiedniej modyfikacji postaci programu elucji, wprowadzonego do sterownika zaworami proporcjonującymi programatora zmian składu eluentu. Wykazano doświadczalnie, że w taki sposób zaprogramowana korekta programu elucji zapewnia uzyskiwanie powtarzalnych i odtwarzalnych wyników rozdzielania w warunkach elucji gradientowej, z zastosowaniem aparatów chromatograficznych o różnych parametrach w zakresie opóźnienia transportowego i objętości mieszania. Zwrócono też uwagę, że obowiązkiem producenta aparatu HPLC / UPC powinno być podawanie tych parametrów w specyfikacji technicznej aparatu chromatograficznego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Postępy chromatografii i innych technik i technologii rozdzielania strony 139 - 152
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kamiński M., Kandybowicz B.: Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC// Postępy chromatografii i innych technik i technologii rozdzielania/ ed. praca zbiorowa pod red. B. K. Głoda. Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2010, s.139-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi