Model spirali płacowo-cenowej w warunkach gospodarki polskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model spirali płacowo-cenowej w warunkach gospodarki polskiej

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie koncepcji teoretycznej modelu spirali płacowo-cenowej oraz poddanie jej empirycznej weryfikacji. U podstaw modelu spirali inflacyjnej leży zwrotna zależność pomiędzy poziomem płac a poziomem cen w gospodarce narodowej. W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono założenia do funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku pracy w warunkach konkurencji monopsonistycznej, uznając tę formę organizacji rynku pracy za dominującą w gospodarce krajowej. Koncepcja ta wyznaczyła podstawę do sformułowania przyczynowo skutkowego modelu płac pojedynczego przedsiębiorstwa a następnie agregatowego modelu płac. W następnej kolejności, uznając kosztowo-popytowy charakter inflacji, przedstawiono koncepcję przyczynowo-skutkowego modelu cen. Na bazie obu modeli przyczynowo-skutkowych przedstawiono powiązania pomiędzy zmiennymi objaśnianymi, uzasadniając jednocześnie dynamiczny charakteru procesów kształtujących płace i poziom cen. Skonstruowany ostatecznie dwurównaniowy model spirali płacowo-cenowej oszacowano wykorzystując dane kwartalne z lat 1995-2010 dotyczące gospodarki Polski. Po dokonaniu weryfikacji statystycznej sformułowano wnioski o charakterze ekonomicznym. Wnioski te skonfrontowano z założeniami sformułowanymi w części teoretycznej artykułu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 513 - 532,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ossowski J.: Model spirali płacowo-cenowej w warunkach gospodarki polskiej// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 111 (2010), s.513-532
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi