Strategies for overcoming ABC-transporters-mediated multidrug resistance (MDR) of tumor cells. Review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategies for overcoming ABC-transporters-mediated multidrug resistance (MDR) of tumor cells. Review

Abstrakt

Oporność wielolekowa (MDR) nowotworów jest główną przyczyną niepowodzeń w chemoterapii przeciwnowotworowej. Jest ona wynikiem nadprodukcji w komórkach opornych transporterów białkowych z nadrodziny ABC, eksportujących cytostatyk z komórki, których działanie uniemożliwia utrzymanie terapeutycznego stężenia leku. W publikacji dokonano przeglądu różnych strategii przeciwdziałania zjawisku MDR. Strategie te dotyczą zarówno kontroli ekspresji genów kodujących transportery, jak i kontroli funkcjonowania tych białek. To drugie podejście jest w pracy omówione obszerniej i obejmuje (i) użycie związków, które nie są substratami pomp eksportujących, (ii) zastosowanie związków inaktywujących białka MDR, (iii) tworzenie cytostatyków charakteryzujących się dużą szybkością dyfuzji do komórki, przewyższającą ich eksport powodowany działaniem pomp, (iv) użycie modulatorów MDR, związków konkurujących z cytostatykami w eksporcie z komórki. Przedyskutowano pozytywne i negatywne aspekty tych strategii. Główny nacisk położono na zagadnienie modulatorów MDR i ich zastosowanie w terapii kombinowanej, pozwalającej na przywrócenie aktywności cytotoksycznej klinicznych leków przeciwnowotworowych względem wielolekoopornych komórek nowotworowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Borowski E., Bontemps-Gracz M., Piwkowska A.: Strategies for overcoming ABC-transporters-mediated multidrug resistance (MDR) of tumor cells. Review// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi